Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.15: O reklamných tabuliach, plagátových plochách a reklamných, informačných zariadeniach na území mesta Košice


Vyhlásené: 02.04.1993
Platné od: 16.04.1993

Dokumenty

Text VZN č. 15 - 24,518  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 35/1996 - 11,146  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky