Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.17: O trhovom poriadku a o podmienkach predaja požívatín na území mesta Košice


Vyhlásené: 07.06.1993
Platné od: 22.06.1993

Dokumenty

Text VZN č. 17 - 14,891  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 45/2000 - 18,668  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky