Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.50: O záväznej časti územného plánu zóny Krásna nad Hornádom


Vyhlásené: 08.03.2001
Platné od: 23.03.2001

Dokumenty

Text VZN č. 50 - 5,85  kB
Grafická príloha ZAD ÚPN HSA Krásna - Na Hore - podklad - 143,824  kB
Grafická príloha ZAD ÚPN HSA Krásna - Na Hore - zmeny a doplnky - 24,715  kB
Grafická príloha ZAD ÚPN HSA Krásna - Na Hore - napojenie prístupovej cesty - 36,404  kB
Grafická príloha k uzn.382/2008 ZaD ÚPN Z Košice Krásna - lokalita Východ - 368,934  kB
Grafická príloha k uzn.795/2009 ZaD ÚPN Z Košice Krásna - lokalita: Čapáš a Na hore II - Kompl. urb. návrh a tech. infraštruktúra - 2861,932  kB
Graf. príloha č.1 k uzn.1066/2010 ZaD ÚPN Z Košice Krásna - lokalita: Golianova - Regulatívy územného rozvoja - 257,045  kB
Graf. príloha č.2 k uzn.1066/2010 ZaD ÚPN-Z Krásna, lokalita: Golianova - 1. Kompl. urbanistický návrh - 466,16  kB
Graf. príloha č.3 k uzn.1066/2010 ZaD ÚPN-Z Krásna, lokalita: Golianova - 2. Vodné hospodárstvo - 475,316  kB
Graf. príloha č.3 k uzn.1066/2010 ZaD ÚPN-Z Krásna, lokalita: Golianova - 3. Energetika - 494,832  kB
Príloha č.1 k uzn. 464/2012 Záväzná časť - Zmeny a doplnky Regulatívov územného rozvoja - 100,025  kB
Príloha č.2 k uzn. 464/2012 Kompl. urban. návrh - lokalita: K Majeru - 1939,5  kB
Príloha č.2 k uzn. 464/2012 Kompl. urban. návrh - lokalita: Na hore II - 1428,506  kB
Príloha č.2 k uzn. 464/2012 Kompl. urban. návrh - lokalita: Pri Jazere - 1029,08  kB
Príloha č.3 k uzn. 464/2012 Výkres 2 - Vodné hospodárstvo, lokalita: K Majeru - 2831,625  kB
Príloha č.3 k uzn. 464/2012 Výkres 2 - Vodné hospodárstvo, lokalita: Na hore II - 1151,061  kB
Príloha č.3 k uzn. 464/2012 Výkres 2 - Vodné hospodárstvo, lokalita: Pri jazere - 1829,846  kB
Príloha č.3 k uzn. 464/2012 Výkres 3 - Energetika, lokality: K Majeru, Na hore II, Pri jazere - 3025,867  kB
Príloha č.1 k uzn. 805/2013 Zmeny a doplnky záväzných regulatívov územného rozvoja - 87,068  kB
Príloha č.2 k uzn. 805/2013 Výkres 1 - Komplexný urban. návrh, lokalita: Na hore II - 2774,043  kB
Príloha č.2 k uzn. 805/2013 Výkres 1 - Komplexný urban. návrh, lokality: Pri ihrisku, Záhumnie - 3920,744  kB
Príloha č.2 k uzn. 805/2013 Výkres 1 - Komplexný urban. návrh, lokality: Pri jazere, Rešov majer - 2617,391  kB
Príloha č.3 k uzn. 805/2013 Výkres 2 - Vodné hospodárstvo, lokality: Na hore II, Pri ihrisku - 2574,385  kB
Príloha č.3 k uzn. 805/2013 Výkres 2 - Vodné hospodárstvo, lokality: Pri jazere, Záhumnie - 2991,129  kB
Príloha č.3 k uzn. 805/2013 Výkres 3 - Energetika, lokality: Na hore II, Pri ihrisku - 2755,227  kB
Príloha č.3 k uzn. 805/2013 Výkres 3 - Energetika, lokality: Pri jazere, Rešov majer, Záhumnie - 2082,213  kB
Príloha č.1 k uzn. 1051/2014 Zmeny a doplnky záväzných regulatívov územného rozvoja a schéma - 227,795  kB
Príloha č.2 k uzn. 1051/2014 lokalita: Na hore III - komplexný urbanistický návrh - 1812,506  kB
Príloha č.2 k uzn. 1051/2014 lokalita: Feketeova pažiť - komplexný urbanistický návrh - 2977,643  kB
Príloha č.2 k uzn. 1051/2014 lokalita: Hospodársky dvor - komplexný urbanistický návrh - 1419,828  kB
Príloha č.2 k uzn. 1051/2014 lokalita: Ukrajinská - súčasný stav - 543,502  kB
Príloha č.3 k uzn. 1051/2014 lokalita: Na hore III - vodné hospodárstvo - 1992,764  kB
Príloha č.3 k uzn. 1051/2014 lokalita: Feketeova pažiť - tech. infraštruktúra - 2358,541  kB
Príloha č.3 k uzn. 1051/2014 lokalita: Na hore III - energetika - 1905,141  kB
Príloha č.3 k uzn. 1051/2014 lokality: Feketeova pažiť a Na hore III - CO - 291,955  kB
Príloha č.3 k uzn. 1051/2014 Schéma - širšie vzťahy - 2701,623  kB
Príloha č.1 k uzn.545/1997 Regulatívy priestorového usporiadania územia - PLNÉ ZNENIE - 32,938  kB
Príloha č.1 k uzn. 502/2016 Zmeny a doplnky záväzných regulatívov územného rozvoja - 374,717  kB
Príloha č.2 k uzn. 502/2016 Kompl. urb. návrh a doprava - lokality: ulice Edisonova, Golianova a ul. sv. Gorazda - 3218,791  kB
Príloha č.2 k uzn. 502/2016 Kompl. urb. návrh a doprava - lokality: IBV Na hore III a IBV Záhumnie - 3176,959  kB
Príloha č.2 k uzn. 502/2016 Kompl. urb. návrh a doprava - lokalita: IBV Záhumnie - 1867,447  kB
Príloha č.2 k uzn. 502/2016 Kompl. urb. návrh a doprava - lokalitay: ulice Opátska, Žiacka a Ukrajinská - 3046,287  kB
Príloha č.3 k uzn. 502/2016 Tech. infraštruktúra - lokality: ul. Golianova a ul sv. Gorazda - 2685,516  kB
Príloha č.3 k uzn. 502/2016 Tech. infraštruktúra - lokalita: IBV Na hore III - 1195,293  kB
Príloha č.3 k uzn. 502/2016 Tech. infraštruktúra - lokality: ul. Opátska a Žiacka - 2226,434  kB
Príloha č.4 k uzn. 502/2016 Sprievodná správa a schéma záväznej časti - 500  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2002 na základe uznesenia č. 844
Zmena VZN v r. 2004 na zaklade uznesenia č. 464
Zmena VZN v r. 2005 na zaklade uznesenia č. 791
Zmena VZN v r. 2006 na zaklade uznesenia č. 986
Zmena VZN v r. 2006 na zaklade uznesenia č. 1240
Zmena VZN v r. 2008 na zaklade uznesenia č. 382
Zmena VZN v r. 2008 na zaklade uznesenia č. 478
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 795
Zmena VZN v r. 2010 na zaklade uznesenia č. 1066
Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 464
Zmena VZN v r. 2013 na zaklade uznesenia č. 805
Zmena VZN v r. 2014 na zaklade uznesenia č. 1051
Zmena VZN v r. 2016 na zaklade uznesenia č. 502

Mestské podniky