Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.54: O záväznej časti územného plánu zóny Ťahanovce


Vyhlásené: 08.03.2001
Platné od: 23.03.2001

Dokumenty

Text VZN č. 54 - 5,221  kB
Príloha č. 1 k uzn. 20/2015 ÚPN-Z Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 - Záväzná časť - 1180,381  kB
Príloha č. 2 k uzn. 20/2015 Výkres č. 2, ÚPN-Z Košice - Ťahanovce, ZaD 2014, Komplexný urban. návrh - 2743,469  kB
Príloha č. 3 k uzn. 20/2015 Výkres č. 3, ÚPN-Z Košice - Ťahanovce, ZaD 2014, Návrh tech. infraštruktúry - vod. hospodárstvo - 2577,467  kB
Príloha č. 4 k uzn. 20/2015 Výkres č. 4, ÚPN-Z Košice - Ťahanovce, ZaD 2014, Návrh tech. infraštruktúry - energetika a komunikacie - 2444,559  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2006 na zaklade uznesenia č. 987
Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 461
Zmena VZN v r. 2015 na zaklade uznesenia č. 20

Mestské podniky