Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.58: O záväznej časti regulačného plánu IV.stavby obytného súboru Košice - Ťahanovce


Vyhlásené: 08.03.2001
Platné od: 23.03.2001

Dokumenty

Text VZN č.58 - 4,844  kB
Grafická príloha č.1 ZaD ÚPN Z IV. stavby OS Košice Ťahanovce lokalita: Európska - 322,971  kB
Grafická príloha 1b k uzn. 1016/2009 ZaD ÚPN Z IV. stavby OS Košice Ťahanovce - Regulatívy - 765,895  kB
Grafická príloha 2b k uzn. 1016/2009 ZaD ÚPN Z IV. stavby OS Košice Ťahanovce - Regulačný plán - 1186,91  kB
Grafická príloha 3b k uzn. 1016/2009 ZaD ÚPN Z IV. stavby OS Košice Ťahanovce - Doprava - 1178,471  kB
Grafická príloha 4b k uzn. 1016/2009 ZaD ÚPN Z IV. stavby OS Košice Ťahanovce - Tech. infraštruktúra: kolektorove trasy a horúcovod - 421,199  kB
Grafická príloha 5b k uzn. 1016/2009 ZaD ÚPN Z IV. stavby OS Košice Ťahanovce - Tech. infraštruktúra: el. energia a slaboprúd - 438,582  kB
Grafická príloha 6b k uzn. 1016/2009 ZaD ÚPN Z IV. stavby OS Košice Ťahanovce - Tech. infraštruktúra: plynovod - 433,328  kB
Grafická príloha 7b k uzn. 1016/2009 ZaD ÚPN Z IV. stavby OS Košice Ťahanovce - Tech. infraštruktúra: vodovod a kanalizácia - 924,299  kB
Grafická príloha 8b k uzn. 1016/2009 ZaD ÚPN Z IV. stavby OS Košice Ťahanovce - Civilná ochrana - 784,023  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2007 na zaklade uznesenia č. 172
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 1016

Mestské podniky