Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.59: O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice


Vyhlásené: 03.12.2001
Platné od: 01.01.2002

Dokumenty

Text VZN č. 59 - 25,047  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 72 - 30,061  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky