Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.180: VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Slivník“


Vyhlásené: 28.04.2017
Platné od: 13.05.2017
Uznesenie: 746

Dokumenty

Text VZN č. 180 - 191,984  kB
Príloha č.1 Záväzná časť vrátane schémy záväzných častí a verejnoprospešných stavieb - 1795,844  kB
Príloha č.2 Komplexný urbanistický návrh a riešenie dopravy - 2436,008  kB
Príloha č.3 Technická infraštruktúra– vodovod, kanalizácia, teplovod - 2150,945  kB
Príloha č.4 Technická infraštruktúra–zásobovanie elektrinou a plynom - 2105,377  kB
Príloha č.5 Regulačný výkres - 2210,805  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky