Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.175: VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice - Rozália– 12 RD“


Vyhlásené: 21.12.2016
Platné od: 05.01.2017
Uznesenie: 583

Dokumenty

Text VZN č. 175 - 193,705  kB
Príloha č.1 ÚPN-Z Košice - Rozália 12 RD - Záväzná časť - 424,545  kB
Príloha č.2 Grafická časť - Kompl. urban. návrh a doprava, tech. infraštruktúra, regulačný výkres, schéma záv. časti - 1468,559  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky