Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.172: VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – DOMINO“


Vyhlásené: 19.09.2016
Platné od: 04.10.2016
Uznesenie: 501

Dokumenty

Text VZN č. 172 - 190,865  kB
Príloha č.1 Záväzná časť - regulatívy priestorového usporiadania územia - 1514,102  kB
Príloha č.2 Komplexný urbanistický návrh a riešenie dopravy - 1125,209  kB
Príloha č.3 Technická infraštruktúra – voda, kanál, plyn, teplo - 1123,516  kB
Príloha č.4 Technická infraštruktúra – zásobovanie elektrinou - 1027,285  kB
Príloha č.5 Regulačný výkres - 1232,443  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky