Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.163: Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice


Vyhlásené: 16.12.2015
Platné od: 01.01.2016
Uznesenie: 286

Dokumenty

Text VZN č. 163 - 100,514  kB
Príloha Mapa - Grafické znázornenie územia ohraničeného hradbami mesta - 532,123  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky