Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.159: O symboloch mesta Košice


Vyhlásené: 29.09.2015
Platné od: 01.11.2015
Uznesenie: 207

Dokumenty

Text VZN č. 159 - 133,227  kB
Príloha č. 1 Vyobrazenie erbu - 546,783  kB
Príloha č. 2 Vyobrazenie štítu erbu mesta Košice - 287,686  kB
Príloha č. 3 Vyobrazenie vlajky mesta Košice a pečate mesta Košice - 302,52  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky