Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.154: O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Košice


Vyhlásené: 16.02.2015
Platné od: 03.03.2015
Uznesenie: 19

Dokumenty

Text VZN č. 154 - 94,055  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky