Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.137: O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti na území mesta Košice


Vyhlásené: 23.04.2013
Platné od: 08.05.2013
Uznesenie: 582

Dokumenty

Text VZN č. 137 - 240,492  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 168 - 441,92  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky