Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.100: O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice


Vyhlásené: 17.12.2007
Platné od: 01.01.2008
Uznesenie: 359

Dokumenty

Text VZN č. 100 - 118,846  kB
Príloha č.1 Ohlásenie vzniku, zmeny a zániku k poplatku za kom. odpady a drobné stav. odpady PO/FO-podnikatelia - 68,873  kB
Príloha č.2 Ohlásenie vzniku, zmeny a zániku k poplatku za kom. odpady a drobné stav. odpady FO-občania - 84,574  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 131 - 52,074  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2008 na zaklade uznesenia č. 672
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 1015

Mestské podniky