Deň mesta Košice

Uznesenia


780.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXII. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Uznesenie č.780
781.  Informácia o činnosti primátora mesta Košice Uznesenie č.781
782.  Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Uznesenie č.782
783.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva Uznesenie č.783
784.  Rozbor hospodárenia a záverečný účet mesta Košice za rok 2008 Uznesenie č.784
785.  2. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009 Uznesenie č.785
786.  VZN mesta Košice o zmene názvu ulice „Strojárska“ Uznesenie č.786
787.  Zrušenie VZN mesta Košice č. 12 o zákaze prevádzkovania nepovolených hazardných hier na verejnosti prístupných miestach na území mesta Košice Uznesenie č.787
788.  Zrušenie VZN mesta Košice č. 35 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Košice Uznesenie č.788
789.  Doplnenie VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku Uznesenie č.789
790.  Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v škol. zariadeniach... Uznesenie č.790
791.  Delegovanie zástupcov mesta do Rady škôl Uznesenie č.791
792.  Vzdanie sa členstva v Komisiách MZ v Košiciach a v dozornej rade DPMK, a.s. Uznesenie č.792
793.  Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Napájadlá Uznesenie č.793
794.  Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Ťahanovce – Magnezitárska Uznesenie č.794
795.  Zmeny a doplnky ÚPN Z Krásna n.H., lokalitat Čapáš a Na hore II. Uznesenie č.795
796.  Zmeny a doplnky ÚPN - Z Barca, lokalita Kaštieľ Uznesenie č.796
797.  Zmeny v uznesení MZ č. 390 z pokračovania XIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 11. marca 2008 Uznesenie č.797
798.  Príprava projektu Rekonštrukcia a modernizácia Knižnice pre mládež na Humenskej ulici č.9, Košice Uznesenie č.798
799.  Schválenie spolufinancovania projektov v rámci Operačného programu Vzdelávanie na základe výzvy Kód výzvy: OPV-2009/3.1/01-SORO Uznesenie č.799
800.  Zvýšenie nájomného v obecných bytoch vo vlastníctve mesta Košice Uznesenie č.800
801.  Obnova bytového domu na Vojvodskej 2, 4 v Košiciach Uznesenie č.801
802.  Doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene Uznesenie č.802
803.  Informácia o činnosti komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Uznesenie č.803
804.  Odpredaj nehnuteľnosti na ul. Kukučínova č. 11 v Košiciach v k.ú. Skladná formou verejnej dražby Uznesenie č.804
805.  Odpredaj časti nehnuteľnosti bývalého hotela Európa formou obchodnej verejnej súťaže, resp. verejnej dražby Uznesenie č.805
806.  Zámena pozemkov v k.ú. Terasa medzi mestom Košice a firmou Europrojekt Zeta 6 SK, s.r.o. Uznesenie č.806
807.  Odpredaj pozemkov v k.ú. Myslava pre Juraja Cirnera a Annu Cirnerovú Uznesenie č.807
808.  Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa formou verejnej dražby Uznesenie č.808
809.  Odpredaj pozemkov a budov na Michalovskej ul. č. 49 formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.809
810.  Prerušenie XXIV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach Uznesenie č.810

Mestské podniky