Deň mesta Košice

Uznesenia


970.  Plat námestníka primátora povereného zastupovaním primátora mesta Košice Uznesenie č.970
971.  Informácia o plnení uznesení MZ Uznesenie č.971
972.  Informácia o činnosti námestníka primátora povereného zastupovaním primátora mesta Košice Uznesenie č.972
973.  Správa o činnosti hlavného kontrolóra Uznesenie č.973
974.  Správa o činnosti mestskej polície Uznesenie č.974
975.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ Uznesenie č.975
976.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice Uznesenie č.976
977.  Pravidlá pre poskytovanie dotácií v rámci Koncepcie rozvoja športu v Košiciach Uznesenie č.977
978.  Doplnenie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení Uznesenie č.978
979.  Zmena Organizačného poriadku zamestnancov Mesta Košice Uznesenie č.979
980.  Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2006 Uznesenie č.980
981.  Správa o realizácii Koncepcie rozvoja bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta Košice do roku 2010 Uznesenie č.981
982.  Účasť mesta Košice ako partnera mesta Plovdiv v projekte budovania spolupráce medzi partnerskými mestami Uznesenie č.982
983.  Doplnenie zriaďovacej listiny Správy mestskej zelene Uznesenie č.983
984.  Založenie nehnuteľnosti obytného domu Južná trieda 23, 25, 27 v Košiciach v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania Uznesenie č.984
985.  Zmena a doplnky územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice v lokalite Krásna – Pri jazere Uznesenie č.985
986.  Zmeny a doplnky územného plánu zóny Krásna nad Hornádom v lokalite Pri Jazere Uznesenie č.986
987.  Zmeny a doplnky územného plánu zóny Ťahanovce v lokalite Pod vinicami Uznesenie č.987
988.  Zmeny a doplnky územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice v lokalitách Breziny, Košariská Uznesenie č.988
989.  Zmeny a doplnky územného plánu zóny Košice – Lorinčík v lokalitách Breziny, Košariská Uznesenie č.989
990.  Informácia o činnosti Mestského futbalového klubu v Košiciach, a.s. Uznesenie č.990
991.  Informácia o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice Uznesenie č.991
992.  Prenájom objektu na Hemerkovej ulici č. 28 Košice pre Nadáciu Deti domovov Uznesenie č.992
993.  Bezodplatný prevod dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.993
994.  Zverenie majetku mesta do správy MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce Uznesenie č.994
995.  Odňatie nehnuteľnosti zo správy MČ Košice – Staré mesto a násl. zverenie majetku mesta podľa účelu jeho využitia a prenájom pre Št. filharmóniu Košice Uznesenie č.995
996.  Zámena pozemkov medzi mestom Košice a firmou Moris Slovakia, s.r.o. Uznesenie č.996
997.  Zámena nehnuteľností medzi mestom Košice a SMMK, s.r.o. Uznesenie č.997
998.  Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu Uznesenie č.998
999.  Oprava uznesenia MZ č. 855 zo dňa 25.8.2005 o odpredaji voľného nebytového priestoru formou obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.999
1000.  Zmena uznesenia MZ č. 962 zo dňa 15.12.2005 Uznesenie č.1000
1001.  Zmena uznesenia MZ č. 963 zo dňa 15.12.2005 Uznesenie č.1001
1002.  Zmena uznesenia MZ č. 968 zo dňa 30.1.2006 Uznesenie č.1002
1003.  Zmeny v zastúpení mesta v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou mesta Košice Uznesenie č.1003
1004.  Zmena v správnej rade neziskovej organizácie Perla gotickej cesty Uznesenie č.1004
1005.  Prevod nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre CASSOVIA TOKI, s. r. o Uznesenie č.1005
1006.  Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Jána Barana – STROJSPOL na ul. Komenského 39 Uznesenie č.1006
1007.  Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Jána Barana – STROJSPOL na ul. Komenského 24 Uznesenie č.1007
1008.  Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ing. Eugena Špakovského Uznesenie č.1008
1009.  Odpredaj pozemku v k. ú. Furča pre MUDr. Ľubomíra Čupku a manželku Oľgu Uznesenie č.1009
1010.  Odpredaj pozemku v k. ú. Furča do podielového spoluvlastníctva Uznesenie č.1010
1011.  Odpredaj pozemku v k. ú. Furča formou obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.1011
1012.  Odpredaj nehnuteľností v k. ú. Južné mesto pre Helenu Oráčovú Uznesenie č.1012
1013.  Odpredaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Východoslovenskú energetiku, a.s. Uznesenie č.1013
1014.  Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre firmu GESTIV s.r.o. Uznesenie č.1014
1015.  Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre firmu STEP, spol. s r.o. Košice Uznesenie č.1015
1016.  Odpredaj pozemku v k. ú. Veľká Lodina pre Ing. Mareka Hajduka Uznesenie č.1016
1017.  Zmeny v komisiách MZ Uznesenie č.1017
1018.  Zmena v správnej rade občianskeho združenia Košická aréna Uznesenie č.1018

Mestské podniky