Deň mesta Košice

Uznesenia


1127.  Vypustenie bodu zo zverejneného programu XXI. zasadnutia MZ v Košiciach Uznesenie č.1127
1128.  Schválenie zverejneného programu XXI. zasadnutia MZ v Košiciach Uznesenie č.1128
1129.  Doplnenie bodu do programu XXI. zasadnutia MZ v Košiciach Uznesenie č.1129
1130.  Doplnenie bodu do programu XXI. zasadnutia MZ v Košiciach Uznesenie č.1130
1131.  Doplnenie bodu do programu XXI. zasadnutia MZ v Košiciach Uznesenie č.1131
1132.  Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.1132
1133.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XX. zasadnutí MZ dňa 16.04.2018 Uznesenie č.1133
1134.  Petícia – nesúhlas občanov s realizáciou investičného zámeru – výstavbou novostavby bytového domu „Bernolákova 24 Košice“ Uznesenie č.1134
1135.  Správa o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja za rok 2015 vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR, ... Uznesenie č.1135
1136.  Usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o. pri prevádzkovaní parkovacích miest v rezidentských lokalitách Uznesenie č.1136
1137.  Zmena VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice Uznesenie č.1137
1138.  Personálna zmena na pozícii náčelníka Mestskej polície mesta Košice Uznesenie č.1138
1139.  Možnosti financovania na zabezpečenie kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo zelene Uznesenie č.1139
1140.  Zmena VZN mesta Košice č. 168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice Uznesenie č.1140
1141.  Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci pre projekt zlepšenia infraštruktúry v Priemyselnom parku Košice - Pereš medzi mestom ... Uznesenie č.1141
1142.  Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity.. Uznesenie č.1142
1143.  Možnosti ďalšieho prevádzkovania športovej haly na Hviezdoslavovej ul. v Košiciach – informácia Uznesenie č.1143
1144.  Tvorba a schvaľovanie zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice v procese tvorby nového územného plánu Uznesenie č.1144
1145.  Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot Uznesenie č.1145
1146.  Zadanie pre Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta“ Uznesenie č.1146
1147.  Zadanie pre Územný plán zóny „Košice, Ludvíkov dvor – 18 RD“ Uznesenie č.1147
1148.  Zadanie pre Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Ludvíkov dvor I“ Uznesenie č.1148
1149.  VZN mesta Košice - Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice (pravidlá prenajímania sociálnych bytov) Uznesenie č.1149
1150.  VZN mesta Košice o zriadení Centra voľného času, Drábova 3, Košice ako súčasť Základnej školy, Drábova 3, Košice Uznesenie č.1150
1151.  VZN mesta Košice o zriadení Materskej školy, Masarykova 19/A, Košice Uznesenie č.1151
1152.  Záverečný účet mesta Košice za rok 2017 Uznesenie č.1152
1153.  4. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018 Uznesenie č.1153
1154.  Verejné osvetlenie mesta Košice – informácia o zrušení verejného obstarávania a zámer mesta uskutočniť nové verejné obstarávanie na predmet zákazky.. Uznesenie č.1154
1155.  Zmena stanov spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. a schválenie kontrolóra športovej organizácie Uznesenie č.1155
1156.  Informatívna správa o projekte Mestská karta Košice Uznesenie č.1156
1157.  Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancovmestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2018 Uznesenie č.1157
1158.  Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2017 neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n.o. Uznesenie č.1158
1159.  Košice EYOF 2021 – Európsky olympijský festival mládeže,založenie a vznik neziskovej organizácie Uznesenie č.1159
1160.  Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. Zret. pre nájomcu YOUNG ANGELS... Uznesenie č.1160
1161.  Prenájom nebyt. priestoru v objekte bývalej ZŠ Poľná 1 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zret. pre nájomcu MČ Košice ... Uznesenie č.1161
1162.  Predĺženie nájmu nehnuteľného majetku priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodn. os. zret. v objekte a areáli bývalej MŠ Petzvalova 2 v Košiciach ... Uznesenie č.1162
1163.  Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy MŠ Belehradská 6, Košice Uznesenie č.1163
1164.  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – VN rozvádzač v areáli Kasární Kulturpark Uznesenie č.1164
1165.  Prenájom časti pozemku parc. č. 1604/2 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hr. za účelom realizácie stabilizácie a odvodnenia svahu – Benadova.. Uznesenie č.1165
1166.  Prenájom častí pozemkov parc. č. 3144 a 1656/226 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hr. za účelom realizácie stavby „Adlerova - parkovisko“ ... Uznesenie č.1166
1167.  Dlhodobý prenájom časti pozemkov pre MČ Košice – Luník IX na vybudovanie detského ihriska za 1,- €/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.1167
1168.  Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby prístup. komunikácií, chodníkov, spev. plôch a parkovísk v rámci stavby - Byt. dom Floriánska... Uznesenie č.1168
1169.  Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s. Uznesenie č.1169
1170.  Odňatie nehnuteľného majetku mesta Košice zo správy Zoologickej záhrady Košice Uznesenie č.1170
1171.  Zverenie nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Pereš do správy MČ Košice – Pereš Uznesenie č.1171
1172.  Zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Myslava v lokalite pri Klimkovičovej ulici do správy MČ Košice – Myslava Uznesenie č.1172
1173.  Zverenie nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Poľov do správy MČ Košice – Poľov Uznesenie č.1173
1174.  Zverenie nehnuteľnosti – komunikácie Kapustná do správy MČ Košice – Barca Uznesenie č.1174
1175.  Zverenie pozemkov v lokalite ulice Benadova, k. ú. Furča,do správy Správe mestskej zelene v Košiciach Uznesenie č.1175
1176.  Zverenie majetku mesta Košice „Areál DMS, Rastislavova 79, administratívna budova (AB1) - TZ - EÚ fondy“ do správy Správe mestskej zelene v Košiciach Uznesenie č.1176
1177.  Zámena pozemkov v k. ú. Šaca medzi mestom Košice a Gréckokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Západ z dôvodu hod. os. zreteľa s fin. vyrovnaním... Uznesenie č.1177
1178.  Zámena pozemkov v k. ú. Jazero vo vlastníctve Ing. Jána Spišáka za pozemky vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Sokoľ, Kostoľany nad Hornádom a ... Uznesenie č.1178
1179.  Zámena pozemkov v k. ú. Barca medzi mestom Košice a Pavlom Sedlákom bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.1179
1180.  Zámena pozemkov v k. ú. Malá Lodina a Kostoľany nad Hornádom vo vlastníctve SR -Slovenského vodohosp. podniku, š. p. za pozemky v k. ú. Ružín a ... Uznesenie č.1180
1181.  Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves so spol. SevenEleven s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.1181
1182.  Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Letná 11, 13 v Košiciach vo vchode č. 11 formou dobrovoľnej dražby Uznesenie č.1182
1183.  Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou dobrovoľnej dražby v k. ú. Letná na Bocatiovej ulici Uznesenie č.1183
1184.  Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou dobrovoľnej dražby v k. ú. Letná na Bocatiovej ulici Uznesenie č.1184
1185.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná na Vojvodskej ulici Uznesenie č.1185
1186.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Myslava na ulici Pod horou Uznesenie č.1186
1187.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Sokoľ Uznesenie č.1187
1188.  Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Krásna na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.1188
1189.  Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností - Hlavná 47 v k. ú. Stredné mesto formou dobrovoľnej dražby Uznesenie č.1189
1190.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Doc. MUDr. Mariána Šantu, CSc. a manželku MUDr. Ivanu Šantovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.1190
1191.  Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Vandu Kaifer z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.1191
1192.  Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Petra Papáča z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.1192
1193.  Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny s MUDr. Alexandrou Chovančákovou a Mgr. Katarínou Pšenčíkovou z dôvodu hod. os. zreteľa Uznesenie č.1193
1194.  Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a Ing. Milanom Šolcom z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.1194
1195.  Prevod nehnuteľností – bytov v bytovom dome Krčméryho 13, 15 a pozemku pod byt. domom v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX z dôvodu hod. os.zret... Uznesenie č.1195
1196.  Prevod nehnuteľností – obytných domov na Podjavorinskej 10 a 12 a pozemkov pod uvedenými obytnými domami v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX... Uznesenie č.1196
1197.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Doc. Ing. Jána Micheľa, CSc. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.1197
1198.  Prevod pozemku v k. ú. Lorinčík pre Damiána Exnera a Janu Exnerovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.1198
1199.  Prevod častí pozemku v k. ú. Terasa do bezpodielového vlastníctva MUDr. T. Prunyiho a manželky MUDr. Z. Prunyiovej a vlastníctva Ing. E. Krúpovej, ... Uznesenie č.1199
1200.  Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky pre Agentúru GES spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.1200
1201.  Prevod pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre Imricha Kornfelda Uznesenie č.1201
1202.  Prevod časti pozemku v k. ú. Košické Hámre na Martina Lorenca Uznesenie č.1202
1203.  Prevod pozemkov v k. ú. Terasa priamym predajom Rolandovi Valkovi Uznesenie č.1203
1204.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre Štefana Šemšáka Uznesenie č.1204
1205.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov pre Ľuboslava Vargovčíka Uznesenie č.1205
1206.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Doman Servis s.r.o. v dome na ul. Hlavná č. 47 Uznesenie č.1206
1207.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Igor Timko „COMEX“ v dome na ul. Hlavná č. 55, Kováčska č. 16 Uznesenie č.1207
1208.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu STOP RAT s.r.o. v dome na ul. Jarná č. 25 Uznesenie č.1208
1209.  Predaj voľného nebytového priestoru č. 1 - 3 pre vlastníka bytu Ing. Gejzu Timčáka, CSc., PhD. v dome na ul. Hlavná 55, Kováčska 16 Uznesenie č.1209

Mestské podniky