Deň mesta Košice

Uznesenia


872.  Zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva Uznesenie č.872
873.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIV. zasadnutia MZ dňa 27.02.2017 Uznesenie č.873
874.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XVI. zasadnutí MZ dňa 19.06.2017 Uznesenie č.874
875.  Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.875
876.  Voľba člena Mestskej rady v Košiciach Uznesenie č.876
877.  Voľba predsedu Komisie školstva, športu a mládeže pri MZ v Košiciach Uznesenie č.877
878.  Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. Uznesenie č.878
879.  Územný plán zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 – doplnok 2017 Uznesenie č.879
880.  Oprava grafickej časti dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Myslava 2012 Uznesenie č.880
881.  Udelenie ceny PRO URBE Uznesenie č.881
882.  Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2017 Uznesenie č.882
883.  2. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017 Uznesenie č.883
884.  Dotácie na mládežnícky šport – futbal Uznesenie č.884
885.  VZN mesta Košice Určenie názvu ulíc „Ulica Skalická“, „Ulica Svätovavrinecká“, „Ulica Malokarpatská“ Uznesenie č.885
886.  VZN mesta Košice Určenie názvu ulíc „Ulica na Košarisku“, „Hríbová ulica“, „Kozáková ulica“, „Ulica pod Hájmi“, „Lúčnicová ulica“, „Plávková ulica“... Uznesenie č.886
887.  VZN mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica na Grunte“ Uznesenie č.887
888.  VZN mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica pri plavárni“ a verejných priestranstiev „Feldov park“, „Račkov park“ Uznesenie č.888
889.  VZN mesta Košice o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice Uznesenie č.889
890.  Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, JŠ, MŠ a škol. zariadeniam Uznesenie č.890
891.  Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2016 – informatívna správa Uznesenie č.891
892.  Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na živ. prostredie a špec. cieľa 4.3.1. ... Uznesenie č.892
893.  Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prior. os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ver. službám, Inv. priorita: 2.2 Investovanie do ... Uznesenie č.893
894.  Schválenie spolufinancovania žiadosti mesta Košice o poskytnutie fin. prostriedkov v rámci rozvojového projektu Min. školstva SR - Podpora rozvoja ... Uznesenie č.894
895.  Prenájom celého objektu a pozemkov priam. nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zr. v objekte a areáli zruš. Det. jaslí Obrancov Mieru 18, Košice Uznesenie č.895
896.  Prenájom inline oválu a veľkej telocvične priam. nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte a areáli ZŠ Bukovecká 17 v Košiciach ... Uznesenie č.896
897.  Odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy ZŠ Užhorodská 39, Košice Uznesenie č.897
898.  Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy MŠ Budapeštianska 1, Košice Uznesenie č.898
899.  Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy MŠ Nešporova 28, Košice Uznesenie č.899
900.  Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy MŠ Žiacka 18, Košice a zrušenie časti uzn. MZ č. 462 zo dňa 24. a 25.06.2004 Uznesenie č.900
901.  Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy ZŠ Belehradská 21, Košice Uznesenie č.901
902.  Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy ZŠ Drábova 3, Košice Uznesenie č.902
903.  Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy ZŠ Park Angelinum 8, Košice Uznesenie č.903
904.  Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – požiarnej zbrojnice súp. č. 1084 Uznesenie č.904
905.  Zverenie majetku mesta – miestnych komunikácií do správy MČ Košice – Šaca Uznesenie č.905
906.  Zverenie majetku mesta Košice, nachádzajúceho sa na území MČ Košice – Západ, Luník II (fontána a umelecké diela) Uznesenie č.906
907.  Zverenie neh. maj. mesta Košice „Rekonštrukcia minerál. zdroja Anička“, „Park Anička (ostatné šport. a rekr. stavby)“ ... do správy SMsZ v Košiiciach Uznesenie č.907
908.  Odňatie pozemkov v k. ú. Stredné Mesto zo správy MČ Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach Uznesenie č.908
909.  Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves a k. ú. Terasa medzi mestom Košice a Gabrielou Eperješiovou a Rudolfom Nagyom Uznesenie č.909
910.  Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a Veronikou Nagyovou Uznesenie č.910
911.  Nájom z dôvodu hod. os. zr. pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., za účelom realizácie projektu „Automatická požičovňa mestských bicyklov ... Uznesenie č.911
912.  Zámer obstarania koncesie pre projekt „Verejné zdieľanie bicyklov v meste Košice – bikesharing“ Uznesenie č.912
913.  Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Lorinčík z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.913
914.  Prenájom časti pozemku v k. ú. Stredné Mesto z dôvodu hod. os. zr. pre spoločnosť KOVMETAL, spol. s r.o. Košice za účelom maj.-práv. usporiadania Uznesenie č.914
915.  Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby „Parkovisko Krakovská ul. Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných os. zreteľa Uznesenie č.915
916.  Prenájom časti pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Miroslava Eperješiho za účelom vybudovania príjazdovej komunikácie k rod. domu Uznesenie č.916
917.  Prenájom budovy a pozemku za účelom prevádzkovania útulku pre ľudí bez domova pre OÁZA – nádej pre nový život, n. o. z dôvodov hodných os. zreteľa Uznesenie č.917
918.  Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania kynologických parkov na Humenskej ulici a v Zuzkinom parku pre MČ Košice - Západ ... Uznesenie č.918
919.  Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom revitalizácie det. ihrísk na Nešporovej a Trebišovskej ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hod. os. zr. Uznesenie č.919
920.  Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby Národného tenisového centra – športový areál nad Popradskou cestou pre NTC Košice, a. s. ... Uznesenie č.920
921.  Prenájom časti pozemkov z dôvodov hod. os. zr. pre spoločnosť eMeM, spol. s r.o. za účelom realizácie stavby „Obyt. súbor Nová Terasa – Dopravné ... Uznesenie č.921
922.  Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero za účelom realizácie chodníkov a terén. úprav v rámci stavby Gréckokatolíckeho chrámu pre Gréckokat. cirkev ... Uznesenie č.922
923.  Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom revitalizácie venčovísk na Meteorovej a Čingovskej ul. v Košiciach ... Uznesenie č.923
924.  Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Parkovisko na Levočskej ul. v Košiciach“ ... Uznesenie č.924
925.  Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Uzamykateľné kontajneroviská“ z dôvodov ... Uznesenie č.925
926.  Prenájom častí pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Darg. hrdinov za účelom realizácie park. miest na Kurskej a Bielocerkevskej ul. v Košiciach ... Uznesenie č.926
927.  Prenájom pozemkov v k. ú. Furča za účelom vybudovania športového areálu a telocvične v rámci realizácie CENTRA ÚPLOVÝCH ŠPORTOV... Uznesenie č.927
928.  Rozšírenie predmetu nájmu pre občianske združenie ENJOY THE RIDE v k. ú. Grunt – „Freestyle Academy“ Uznesenie č.928
929.  Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Košice – Šebastovce – vodovod a kanalizácia“, ... Uznesenie č.929
930.  Zrušenie uznesenia MZ č. 749 zo dňa 16.09.2013 Uznesenie č.930
931.  Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k. ú. Kavečany pre účely stavby: Obchvatová komunikácia ZOO – Kavečany a zrušenie uzn. MZ č. 448 z 24.04.2008 Uznesenie č.931
932.  Dohoda o mediácii vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce - schválenie Uznesenie č.932
933.  Spôsob prevodu pozemku v k. ú. Terasa dobrovoľnou dražbou Uznesenie č.933
934.  Nadobudnutie nehnuteľného majetku v k. ú. Terasa do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.934
935.  Zmena a doplnenie uznesenia MZ č. 728 zo dňa 27.02.2017 Uznesenie č.935
936.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto Uznesenie č.936
937.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa na GODOS plus, s.r.o. Uznesenie č.937
938.  Prevod pozemku v k. ú. Brody pre TESCO STORES SR, a. s. Uznesenie č.938
939.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Miroslava Lisého a Ing. Oľgu Lisyovú Uznesenie č.939
940.  Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Tibora Paľa Uznesenie č.940
941.  Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre Jozefa Gajdoša Uznesenie č.941
942.  Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre Katarínu Zagyiovú, Pavla Forgáča a MUDr. Vieru Sukubovú Uznesenie č.942
943.  Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Milana Kožuška a Júliu Vinclavovú Uznesenie č.943
944.  Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Vladimíra Pavela Uznesenie č.944
945.  Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Ing. Silviu Cirnerovú Uznesenie č.945
946.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Ivana Filčáka a manželku Vieru Uznesenie č.946
947.  Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Štefana Bálla, MUDr. Martina Múdreho a Ing. Gabrielu Petruškovú Uznesenie č.947
948.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Bc. Karin Guzaninovú Uznesenie č.948
949.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa pod stavbou vo vlastníctve Mareka Štefančíka a Bc. Martiny Štefančíkovej do bezpodielového spoluvlastníctva Uznesenie č.949
950.  Prevod vlastníctva majetku mesta v k. ú. Južné Mesto na PhDr. Patrika Géciho a JUDr. Moniku Géciovú, PhD. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.950
951.  Prevod pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce do podielového spoluvlastníctva pre JUDr. Beátu Lengyelovú a Waltera Plachetku z dôvodu hodného osobitného zret. Uznesenie č.951
952.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Mariána Čechoviča z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.952
953.  Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Vladimíra Kasardu a manž. Boženu Kasardovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.953
954.  Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Pavla Kmeťa a manž. Tatianu Kmeťovú Uznesenie č.954
955.  Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky a Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a spol. E-hold a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.955
956.  Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť EXPA PRINT, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľ Uznesenie č.956
957.  Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť FERONA Slovakia, a.s. Uznesenie č.957
958.  Prevod pozemku pod stavbou v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť ETERNITY, spol. s r.o. Uznesenie č.958
959.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Vodárenskú s.r.o. Uznesenie č.959
960.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre PhDr. Katarínu Turčanovú a Ing. Tibora Turčana do bezpodielového spoluvlastníctva Uznesenie č.960
961.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Dušana Rybára a MUDr. Janu Rybárovú Uznesenie č.961
962.  Zmena uznesenia MZ č. 863 zo dňa 19.06.2017 „Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves formou zámeny s Ing. Jozefom Kapom a manž. Gabrielou Kapovou ... Uznesenie č.962
963.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Intranet s.r.o. v dome na ul. Čapajevova č. 8 Uznesenie č.963
964.  Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Čárskeho 2, 4, 6, 8 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov Uznesenie č.964
965.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SK Realitná s.r.o. v dome na ul. Železiarenská č. 15 Uznesenie č.965
966.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu JUTY s.r.o. v dome na ul. Komenského č. 22 Uznesenie č.966
967.  Informácia o projekte Arcidiecéznej charity Uznesenie č.967
968.  Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVI. zasadnutia MZ Uznesenie č.968

Mestské podniky