Deň mesta Košice

Uznesenia


802.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XV. zasadnutí MZ dňa 24.04.2017 Uznesenie č.802
803.  Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.803
804.  Záverečný účet mesta Košice za rok 2016 Uznesenie č.804
805.  Petícia za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach Uznesenie č.805
806.  Informatívna správa o pilotnom projekte budovania uzamykateľných a podzemných kontajnerovísk v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. Uznesenie č.806
807.  Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štát. rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Min. vnútra SR na základe Výzvy číslo II SKR 2017 Uznesenie č.807
808.  Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štát. rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Min. vnútra SR na základe Výzvy číslo III SKR 2017 Uznesenie č.808
809.  Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP - projektu s názvom: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice“ Uznesenie č.809
810.  Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP - projekt s názvom: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice“ Uznesenie č.810
811.  Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP - projektu s názvom: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Košice“ Uznesenie č.811
812.  Predloženie Žiadosti o NFP na projekt „Revitalizácia Mlynského náhona v Košiciach“ v rámci IROP, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života ... Uznesenie č.812
813.  Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP - názov projektu: „Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s.“ Uznesenie č.813
814.  Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP - realizácia projektu: „Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD DPMK, a. s.“ Uznesenie č.814
815.  Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP - realizácia projektu: „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“ Uznesenie č.815
816.  Prevod 29 podielu Mesta Košice na základnom imaní spoločnosti KOSIT a.s. – uplatnenie predkupného práva spoločnosťou WOOD Waste Management Ltd. Uznesenie č.816
817.  Zmena uznesenia MZ č. 742 zo dňa 24.04.2017 „Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - prerozdelenie dotácií v roku 2017“ Uznesenie č.817
818.  Grantový program DAMKO - prerozdelenie dotácií v roku 2017 Uznesenie č.818
819.  Dotácie na mládežnícky futbal Uznesenie č.819
820.  Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o. za rok 2016 Uznesenie č.820
821.  Petícia za zvýšenie dotácie mestom na MHD pre DPMK, a.s. Košice Uznesenie č.821
822.  VZN mesta Košice o zrušení MŠ Bystrická 34, Košice a jej súčasti Uznesenie č.822
823.  VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Bystrická 34, Košice ako súčasť MŠ Nešporova 28, Košice Uznesenie č.823
824.  VZN mesta Košice o zrušení MŠ Lorinčík 15, Košice a jej súčasti Uznesenie č.824
825.  VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Lorinčík 15, Košice ako súčasť MŠ Turgenevova 7, Košice Uznesenie č.825
826.  VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Viedenská 34, Košice ako súčasť MŠ Budapeštianska 1, Košice Uznesenie č.826
827.  Prenájom ihriska priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v areáli ZŠ Krosnianska 2 v Košiciach pre nájomcu Futbalový klub Košická Nová Ves Uznesenie č.827
828.  Prenájom priestorov za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa na dobu určitú 20 rokov a rozšírenie už prenajatých priestorov priamym nájmom ... Uznesenie č.828
829.  Odňatie zvereného neh. majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy CVČ Orgovánová 5, Košice a zverenie neh. majetku vo vlastníctve mesta ... Uznesenie č.829
830.  Zmena delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice Uznesenie č.830
831.  Zverenie nehnuteľností parciel registra E KN č. 351, 385/53 k. ú. Barca do správy MČ Košice - Barca Uznesenie č.831
832.  Odňatie nehnuteľnosti zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a zverenie pozemkov do správy MČ Košice – Juh Uznesenie č.832
833.  Zámena spoluvlast. podielov na častiach pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce so spoločnosťou SOFT SYSTÉM DEVELOPMENT, s.r.o. z dôvodu os. zreteľa Uznesenie č.833
834.  Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach pre Slovenský zväz zdrav. postihnutých ... Uznesenie č.834
835.  Prenájom pozemku na časti parcely č. 4438/1 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad jazerom z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.835
836.  Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa v k. ú. Furča pre M M Potraviny, s.r.o. Uznesenie č.836
837.  Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom revitalizácie detského ihriska na Meteorovej ul. z dôvodov hod. os. zret. Uznesenie č.837
838.  Prenájom pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie projektu „Revitalizácia parku pri OC Erika“ v k. ú. Terasa z dôvodov hod. os. zret. Uznesenie č.838
839.  Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy a odsúhlasenie výšky nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s. Uznesenie č.839
840.  Odplatný prevod parkoviska na Rastislavovej ul. č. 28 - 32 v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.840
841.  Odplatný prevod chodníkov ul. Krosnianska – Zupkova v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.841
842.  Odplat. prevod dopravných stavieb – komunikácia, chodníky a verej. osvetlenie od spol. TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o. do vlast. mesta Košice Uznesenie č.842
843.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto, Kavečianska cesta Uznesenie č.843
844.  Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto Uznesenie č.844
845.  Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Jazero na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.845
846.  Zrušenie uznesenia MZ č. 568 zo dňa 12.09.2016 a súčasne schválenie prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto pre Petra Baloga a manželku Štefániu ... Uznesenie č.846
847.  Zmena uznesenia MZ č. 399 zo dňa 14.03.2016 „Zámena nehnuteľností v k. ú. Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Severné mesto a Jazero ... Uznesenie č.847
848.  Zmena uznesenia MZ č. 667 zo dňa 17.06.2013 „Zrušenie práva spätnej kúpy nehnuteľnosti - Bývalej materskej škole a jasliach v Drocárovom parku ... Uznesenie č.848
849.  Prerušenie rokovania MZ o bode č. 43 „Prevod pozemkov v k. ú. Grunt na TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o.“ Uznesenie č.849
850.  Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre spoločnosť SKEBYT spol. s r.o. Košice Uznesenie č.850
851.  Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre spoločnosť CLEANJET s.r.o. Uznesenie č.851
852.  Prevod pozemku pod trafostanicou v k. ú. Stredné mesto pre VSD, a.s. Uznesenie č.852
853.  Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Viktóriu Dankovú Uznesenie č.853
854.  Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MVDr. Ľudovíta Gála a RNDr. Zuzanu Gálovú, PhD. Uznesenie č.854
855.  Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre Jána Radika a manželku Máriu Uznesenie č.855
856.  Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Katarínu Jánošíkovú Uznesenie č.856
857.  Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. Danicu Telepkovú a Mgr. Máriu Kötelešovú Uznesenie č.857
858.  Prevod nehnuteľností v k. ú. Južné mesto pre Daniela Zmija Uznesenie č.858
859.  Prevod časti pozemku registra E KN parc. č. 1053 v k. ú. Ťahanovce na Milana Grondziho Uznesenie č.859
860.  Prevod časti pozemkov v k. ú. Južné mesto na Slnečnej ulici pre spol. DERMAKLINIK, s.r.o. Uznesenie č.860
861.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Geralda Tokára Uznesenie č.861
862.  Prevod nehnuteľností v k. ú. Severné Mesto medzi mestom Košice a HPK engineering a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny Uznesenie č.862
863.  Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves formou zámeny s Ing. Jozefom Kapom a manž. Gabrielou Kapovou z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.863
864.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre JUDr. Martinu Mižikovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.864
865.  Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Andreu Pakesovú a Ing. Margitu Borovskú v rovnakom podiele 1/2 k celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.865
866.  Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Čárskeho 12, 14, 16, 18 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov Uznesenie č.866
867.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Boards Advertising s. r. o. v dome na ul. Stará baštová č. 7 Uznesenie č.867
868.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Elenu Valanskú v dome na ul. Alžbetina č. 29 Uznesenie č.868
869.  Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XV. zasadnutia MZ Uznesenie č.869
870.  Personálne zmeny v Komisii cirkví pri MZ v Košiciach Uznesenie č.870
871.  Personálne zmeny v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia pri MZ v Košiciach Uznesenie č.871

Mestské podniky