Deň mesta Košice

Uznesenia


736.  Žiadosť o zvolanie Komisie dopravy a výstavby pri MZ Uznesenie č.736
737.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XIV. zasadnutí MZ dňa 27.02.2017 Uznesenie č.737
738.  Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.738
739.  Štatút mesta Košice Uznesenie č.739
740.  Zmena VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice Uznesenie č.740
741.  Grantový program na rok 2017 - prerozdelenie dotácií na podporu projektov v oblasti kultúry Uznesenie č.741
742.  Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - prerozdelenie dotácií v roku 2017 Uznesenie č.742
743.  Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2 Uznesenie č.743
744.  Materiál „Návrhy riešenia lokality Borovicový háj s finančným dopadom na rozpočet mesta“ Uznesenie č.744
745.  Návrh riešenia lokality Borovicový háj s finančným dopadom na rozpočet mesta Uznesenie č.745
746.  Územný plán zóny „Košice – Slivník“ Uznesenie č.746
747.  Rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine Psychosociálneho centra, Löfflerova 2, Košice Uznesenie č.747
748.  Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2016 Uznesenie č.748
749.  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2016 - 2020 (2025) Uznesenie č.749
750.  Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch ... Uznesenie č.750
751.  Menovanie dvoch členov správnej rady CIKE, n. o. v zmysle Štatútu neziskovej organizácie Uznesenie č.751
752.  Menovanie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOSIT a.s. Uznesenie č.752
753.  Personálne zmeny v Komisii dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach Uznesenie č.753
754.  Personálne zmeny v Komisii národnostných menšín pri MZ v Košiciach Uznesenie č.754
755.  Odňatie časti zvereného majetku mesta Košice – pozemku v areáli ZŠ Slobody 1, Košice a oplotenia športového areálu zo správy ZŠ Slobody 1, Košice ... Uznesenie č.755
756.  Vyradenie MŠ Lorinčík 15, Košice (MČ Košice - Lorinčík) a jej súčastí zo siete škôl a šk. zariadení a zaradenie Elokovaného pracoviska Lorinčík 15... Uznesenie č.756
757.  Vyradenie MŠ Bystrická 34, Košice - Pereš (MČ Košice - Pereš) a jej súčastí zo siete škôl a šk. zar. a zaradenie Elok. pracoviska Bystrická 34 ... Uznesenie č.757
758.  Schválenie spolufinancovania projektov ZŠ v zriaď. pôsobnosti mesta Košice v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy ... Uznesenie č.758
759.  Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v nehnuteľnosti na ulici Československej armády č. 21 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Letná ... Uznesenie č.759
760.  Prenájom lesných investičných a neinvest. ciest slúžiacich lesnému hospodárstvu - odsúhlasenie doby nájmu pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov ... Uznesenie č.760
761.  Podnájom pozemkov v k. ú. Ružín a Malá Lodina Uznesenie č.761
762.  Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Uzamykateľné kontajneroviská“ z dôvodov hod. os. zret. Uznesenie č.762
763.  Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest na Postupimskej ul. z dôvodov hod. os.zret. Uznesenie č.763
764.  Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie hrádza – lesopark“ z dôvodov hod. os. zr. Uznesenie č.764
765.  Prenájom časti pozemkov za účelom realizácie stavby „Parkovisko, Parčík Jozefa Psotku, Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných os. zret. Uznesenie č.765
766.  Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia park. plôch na ul. Obrody, Humenskej, Tr. SNP 75, Mikovíniho 45 - 49 pre MČ Západ ... Uznesenie č.766
767.  Prenájom časti pozemku na Budanovej ul. v Košiciach z dôvodu hod. os. zr. pre MČ Košice – Kavečany za účelom realizácie a užívania chodníka pre peších Uznesenie č.767
768.  Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 322 zo dňa 14.12.2015 Uznesenie č.768
769.  Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Košice – Sever – Kostolianska ulica - vodovod“ ... Uznesenie č.769
770.  Odplatný prevod parkoviska na ul. Študentská – Odborárska v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.770
771.  Odplatný prevod stavby fitness v parku Hroncova od MČ Košice – Sever Uznesenie č.771
772.  Odplatný prevod zmodernizovaného detského ihriska v lokalite Národná trieda 76 – 86 II. etapa od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.772
773.  Odplatný prevod chodníka – prepojenie ulíc Tr. arm. gen. Svobodu – Krosnianska v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Dargovských hrdinov ... Uznesenie č.773
774.  Odplatný prevod zrekonštruovaného detského ihriska a fitness v Parku duklianskych obetí od MČ Košice – Sever Uznesenie č.774
775.  Odplatný prevod zmodernizovaného detského ihriska v lokalite Národná trieda 76 - 86 I. etapa od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.775
776.  Odplatný prevod detského ihriska – workout v Parku duklianskych obetí č. 2 - 6 od MČ Košice – Sever Uznesenie č.776
777.  Zrušenie uznesenia MZ č. 631 zo dňa 12.12.2016 ohľadom bezodpl. prevodu stavby SO 005 Verej. osvetlenia od spoločnosti JALES-STAVs.r.o. a Terrachem... Uznesenie č.777
778.  Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre ARTEAM s.r.o. Uznesenie č.778
779.  Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Štefana Rapoša Uznesenie č.779
780.  Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Ladislava Sobotku Uznesenie č.780
781.  Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemku a garáží v k. ú. Terasa do správy MČ Košice – Západ Uznesenie č.781
782.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Južné mesto Uznesenie č.782
783.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre Uznesenie č.783
784.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto Uznesenie č.784
785.  Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemku v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve Obchodnej spoločnosti Panská s.r.o. do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.785
786.  Odplatné nadobudnutie (kúpa) častí pozemkov v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve Slovenského plynárenského priemyslu a.s. do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.786
787.  Odplatné nadobudnutie (kúpa) časti pozemku v k. ú. Skladná vo vlastníctve Košická aréna - občianske združenie do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.787
788.  Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemkov v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve Ing. Alexandra Kato a Ing. Vilmi Kato do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.788
789.  Prevod nehnuteľností v k.ú. Skladná medzi mestom Košice a CTR business center III., a.s. z dôvodov hod. os. zreteľa, formou zámeny bez fin. vyrovnania Uznesenie č.789
790.  Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa pre vlastníkov bytov a nebyt. priestorov bytového domu súp. č. 270 na parcele č. 827 v k. ú. Terasa, Uherova 3, KE Uznesenie č.790
791.  Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť V-vital, s.r.o. Uznesenie č.791
792.  Prevod časti pozemku v k. ú. Sokoľ na Ing. Evu Ninitzovú Uznesenie č.792
793.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre Miloša Roška, MBA a MUDr. Evu Roškovú, MBA Uznesenie č.793
794.  Priamy predaj pozemku za podmienky zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemky v k. ú. Skladná pre Ing. Milana Rusnáka Uznesenie č.794
795.  Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre Juraja Murgu z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.795
796.  Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre Oskára Jakaba Uznesenie č.796
797.  Prevod nehnuteľnosti na ul. Gerlachovská ul. č. 34 v Košiciach pre spoločnosť Línia KE, s.r.o. Uznesenie č.797
798.  Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka nebytového priestoru J Uznesenie č.798
799.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Doman Servis s.r.o. v dome na ul. Komenského č. 39 Uznesenie č.799
800.  Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIV. zasadnutia MZ Uznesenie č.800
801.  Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MZ Uznesenie č.801

Mestské podniky