Deň mesta Košice

Uznesenia


426.  Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.426
427.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na X. zasadnutí MZ dňa 14.03.2016 Uznesenie č.427
428.  Prenájom ďalších úsekov miestnych komunikácií za účelom prevádzkovania parkovacích miest v rezidentských lokalitách č. 1 až 10 v zmysle VZN č. 157 Uznesenie č.428
429.  Riešenie statickej dopravy v MČ Košice – Sever Uznesenie č.429
430.  Ústna informácia o podaní petície za zachovanie pietneho miesta v okolí Verejného cintorína v Košiciach Uznesenie č.430
431.  Územný plán zóny Košice - Rozália, ZADANIE Uznesenie č.431
432.  Územný plán zóny Košice – Slivník, ZADANIE Uznesenie č.432
433.  VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Ulica Sajkov“ Uznesenie č.433
434.  VZN mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice (nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi) Uznesenie č.434
435.  Zmeny a doplnenie VZN mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie soc. služieb v pôsobnosti úz. samosprávy mesta Uznesenie č.435
436.  Záverečný účet mesta Košice za rok 2015 Uznesenie č.436
437.  2. zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016 Uznesenie č.437
438.  Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o. za rok 2015 Uznesenie č.438
439.  Kandidatúra mesta Košice na usporiadanie EYOF 2021 – Európskeho olympijského festivalu mládeže – Košice 2021 Uznesenie č.439
440.  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozp. kapitoly Min. vnútra SR na základe Výzvy číslo I. SKR 2016 Uznesenie č.440
441.  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozp. kapitoly Min. vnútra SR na základe Výzvy číslo II. SKR 2016 Uznesenie č.441
442.  Delegovanie zástupcov mesta Košice do Mestskej školskej rady Uznesenie č.442
443.  Zmena delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice Uznesenie č.443
444.  Personálne zmeny v Komisii dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach Uznesenie č.444
445.  Informatívna správa o Investičnom pláne obchodnej spoločnosti KOSIT a.s. na roky 2016 – 2021 Uznesenie č.445
446.  Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MZ Uznesenie č.446
447.  Koncepcia politiky mesta vo vzťahu k deťom a mládeži (Grantový program DAMKO) - prerozdelenie dotácií v roku 2016 Uznesenie č.447
448.  Prenájom nebyt. priestorov za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte zruš. ZŠ Juhoslovanská 2 v Košiciach pre nájomcu Súkromná špec. ZŠ ... Uznesenie č.448
449.  Rozšírenie prenaj. priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte Jaz. školy Užhorodská 8 v Košiciach pre nájomcu Klub ... Uznesenie č.449
450.  Rozšírenie prenaj. priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte zruš. ZŠ Juhoslovanská 2, Košice pre nájomcu Gréckokat... Uznesenie č.450
451.  Zrušenie časti uzn. MZ v Košiciach č. 259 zo dňa 30.10.2003, odňatie časti zver. nehnut. majetku mesta Košice – pozemkov v areáli ZŠ Park Angelinum 8 Uznesenie č.451
452.  VZN mesta Košice o zriadení Centra voľného času, Abovská 36, Košice ako súčasť Základnej školy, Abovská 36, Košice Uznesenie č.452
453.  VZN mesta Košice o zriadení Školského klubu detí, Dolina 43, Košice ako súčasť Základnej školy, Bernolákova 16, Košice Uznesenie č.453
454.  VZN mesta Košice o zrušení Základnej školy, Dolina 43, Košice a jej súčasti Uznesenie č.454
455.  Informácia primátora mesta o svojej činnosti od X. zasadnutia MZ Uznesenie č.455
456.  Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Stredné mesto ... Uznesenie č.456
457.  Spätná kúpa montovaného kontajnerového systému pre mesto Košice a následný prevod pre Oázu – nádej pre nový život, n.o. z dôvodu hod. os. zreteľa Uznesenie č.457
458.  Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou - Rozšírenie Slaneckej cesty II/552 v Košiciach Uznesenie č.458
459.  Zámena časti pozemkov v k. ú. Jazero medzi mestom Košice a Gréckokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Nad jazerom z dôvodov hod. os. zreteľa Uznesenie č.459
460.  Zverenie nehnuteľnosti parcely registra C KN č. 1617/37, k. ú. Skladná do správy MČ Košice – Juh Uznesenie č.460
461.  Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice z dôvodov hod. os. zreteľa Uznesenie č.461
462.  Prenájom pozemkov v k. ú. Lorinčík z dôvodu hodného osobitného zreteľa titulom výstavby komunikácie – Sabinovská cesta I. etapa Uznesenie č.462
463.  Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy a odsúhlasenie výšky nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s. Uznesenie č.463
464.  Prenájom pozemku na dobu určitú v k. ú. Čermeľ - rekreačná lokalita Alpinka pre spoločnosť ALDI s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.464
465.  Prenájom pozemku v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom parkovacích miest v lokalite Clementisova ul. z dôvodov hod. os. zreteľa Uznesenie č.465
466.  Prenájom hospod. budov a stavieb slúžiacich les. hospodárstvu a poľovníctvu (lesovne, hájenky) a odsúhlasenie výšky nájmu pre Mestské lesy Košice a. s Uznesenie č.466
467.  Prenájom nehnuteľností – budovy pre telovýchovu a časť pozemku pod budovou pre Telovýchov. jednotu FK TURKON Vyš. Opátske z dôvodov hod. os. zreteľa Uznesenie č.467
468.  Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby parkoviska, cyklistického chodníka a zelene pre MBL, a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.468
469.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Pereš formou prevodu a prenájmu pre Občianske združenie Pomoc Perešu z dôvodu hodného os. zreteľa Uznesenie č.469
470.  Zmena uznesenia MZ č. 398 zo dňa 14.03.2016 Uznesenie č.470
471.  Prevod nehnuteľností – Detských jaslí na ul. Gerlachovská č. 10 pre MČ Košice – Sever z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.471
472.  Prevod pozemku v k. ú. Furča pre CAMEA car, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.472
473.  Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre Martu Konečnú, rod. Juskovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.473
474.  Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košická Nová Ves pre MČ Košice - Košická Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.474
475.  Odplatný prevod stavebného objektu – chodníka na Sokolovskej ulici v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.475
476.  Odplatný prevod stavby – parkoviska na Šafárikovej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.476
477.  Odplatný prevod stavebného objektu– chodníka na Mikovíniho ulici v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.477
478.  Odplatný prevod stavby – parkoviska na Mikovíniho ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.478
479.  Zrušenie predkupného práva na pozemky v k. ú. Jaklovce Uznesenie č.479
480.  Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero Uznesenie č.480
481.  Prevod (odplatné nadobudnutie) technického zhodnotenia z vlastníctva DPMK, a.s. do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.481
482.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Gabriela Sada Uznesenie č.482
483.  Prevod pozemku v k. ú. Furča pre Tomáša Liszkaia Uznesenie č.483
484.  Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ľubomíra Urbančíka a manželku Danu Urbančíkovú Uznesenie č.484
485.  Prevod pozemku v k. ú. Brody pre Ladislava Mazura Uznesenie č.485
486.  Prevod pozemku v k. ú. Čermeľ pre Stanislava Mikluša Uznesenie č.486
487.  Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Pavla Lišku a Ing. Katarínu Liškovú Uznesenie č.487
488.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť MANSID, s.r.o. Uznesenie č.488
489.  Prevod voľných nebytových priestorov v dome na ul. Sokolovská č. 22, 23, 24 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov Uznesenie č.489
490.  Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Letná č. 23, 25 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov Uznesenie č.490
491.  Zmena vlastníka nebytového priestoru č. 12 – NP 1 v dome na ul. Hlavná 18 – neuplatnenie si predkupného práva Uznesenie č.491

Mestské podniky