Deň mesta Košice

Uznesenia


708.  Vyhlásenie nastúpenia Ing. Františka Fedáka za poslanca MZ v Košiciach vo volebnom obvode č. 4 Uznesenie č.708
709.  Informácia o plnení uznesení MZ Uznesenie č.709
710.  Informácia primátora mesta o svojej činnosti Uznesenie č.710
711.  Správa o činnosti hlavného kontrolóra Uznesenie č.711
712.  Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície Uznesenie č.712
713.  Odvolanie Mgr. Jozefa Bertu z funkcie náčelníka Mestskej polície v Košiciach Uznesenie č.713
714.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ Uznesenie č.714
715.  Odňatie majetku mesta Košice zo správy MČ Košice - Dargovských hrdinov a zverenie majetku do správy SMZ, BPMK a ÚSKK Uznesenie č.715
716.  Rozbor hospodárenia a záverečný účet mesta Košice za rok 2004 Uznesenie č.716
717.  1. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2005 Uznesenie č.717
718.  Informácia o prijatých opatreniach v súvislosti s neuhrádzaním spotreby médií Uznesenie č.718
719.  Zabezpečenie kurzového a úrokového rizika Uznesenie č.719
720.  VZN mesta Košice o určení názvov ulíc Uznesenie č.720
721.  VZN mesta Košice o režime užívania historickej časti mesta a o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Uznesenie č.721
722.  Informácia o výsledkoch architektonicko-urbanistickej súťaže Polyfunkčný objekt AUPARK Košice Uznesenie č.722
723.  Cena mesta Košice Uznesenie č.723
724.  Zmena uznesenia MZ č. 131 zo dňa 26.6.2003 Uznesenie č.724
725.  Zmena Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice v predškolských zariadeniach, školských zariadeniach a školách Uznesenie č.725
726.  Účasť mesta Košice na projekte "Strategický plán rozvoja prímestského cestovného ruchu" Uznesenie č.726
727.  Vyradenie ZŠ Galaktická 9 Košice a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR Uznesenie č.727
728.  Zásady energetickej koncepcie mesta Košice Uznesenie č.728
729.  Informácia o znížení prevádzkových nákladov objektov MŠ a ZŠ Mesta Košice Uznesenie č.729
730.  Návrh rozvoja sociálnych služieb pre seniorov mesta Košice na obdobie rokov 2005-2007 Uznesenie č.730
731.  Informácia o príprave novely zákona o Meste Košice Uznesenie č.731
732.  Rokovací poriadok Komisie MZ v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov územnej samosprávy Uznesenie č.732
733.  Voľba predsedu Komisie MZ v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov územnej samosprávy Uznesenie č.733
734.  Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice - Nad jazerom Uznesenie č.734
735.  Odňatie zvereného majetku zo správy BPMK a následne zverenie majetku mesta Košice do správy SMZ Uznesenie č.735
736.  Prerušenie XVI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach Uznesenie č.736

Mestské podniky