Deň mesta Košice

Uznesenia


317.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od VIII. rokovania MZ Uznesenie č.317
318.  Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XI. rokovania MZ Uznesenie č.318
319.  Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.319
320.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XI. rokovaní MZ dňa 23. 4. 2012 Uznesenie č.320
321.  Plnenie uzn. MZ v Košiciach č. 215 zo dňa 21.2. 2012 „Parkovanie v meste Košice – rozhodnutie o ďalšom postupe v realizácii park. služieb ... Uznesenie č.321
322.  Prerušenie rokovania MZ o bode č.6 „Zmena termínu plnenia časti B) uzn. MZ č. 1098 zo dňa 12.4. 2010 Projekt en. zhodnotenia odpadu pre mesto Košice" Uznesenie č.322
323.  Zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 481 zo dňa 26. - 27. 6. 2008 Uznesenie č.323
324.  Prerušenie rokovania MZ o bode č. 8 „Návrh VZN mesta Košice o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie soc. služieb ..." Uznesenie č.324
325.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o určení názvu ulice „Vínová“ Uznesenie č.325
326.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o určení názvu ulice „Pod Vitalinou“ Uznesenie č.326
327.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o určení názvu ulíc „Tramínová“, „Rulandská“, „Modranská“, „Pezinská“, „Račianska“ Uznesenie č.327
328.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o určení názvu ulíc „Bazová“, „Jelšová“, „Hrabová“, „Jarabinová“, „Hlohová“ Uznesenie č.328
329.  Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku Uznesenie č.329
330.  Zmeny VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a v škol. zar., ktorých zriaďovateľom je mesto Košice Uznesenie č.330
331.  Pravidlá prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice Uznesenie č.331
332.  Prerušenie rokovania MZ o bode č. 15/1 „Úprava Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice a zriaďovania vec. bremien na nehnut. majetku mesta Košice" Uznesenie č.332
333.  Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 23. 4. 2012 – 31. 5. 2012 Uznesenie č.333
334.  Prerokovanie platu primátora mesta Košice Uznesenie č.334
335.  1. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2012 Uznesenie č.335
336.  Personálna zmena na pozícii náčelníka Mestskej polície mesta Košice Uznesenie č.336
337.  Koncepcia zlúčenia obchodných spoločností Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. a Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Uznesenie č.337
338.  Zmena zastúpenia Mesta Košice v predstavenstve a dozornej rade obchodnej spoločnosti Mestský Futbalový Klub Košice a.s. Uznesenie č.338
339.  Delegovanie zástupcov Mesta Košice do Mestskej školskej rady Uznesenie č.339
340.  Informácia o aktuálnom stave projektu IDS Operačný program Doprava 2007 – 2013, postup prípravy realizácie 1. stavby IKD Uznesenie č.340
341.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – zámena pozemkov v k. ú. Furča pre Garáže Košice spol. s r.o. Uznesenie č.341
342.  Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu – zámena poz. v k.ú. Letná, Železiarne pre City Holding, a.s., Valcovňa profilov, a.s. a Hutné stavby ... Uznesenie č.342
343.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Južné mesto Uznesenie č.343
344.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj časti pozemkov v k. ú. Terasa Uznesenie č.344
345.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Krásna Uznesenie č.345
346.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Nižný Klátov Uznesenie č.346
347.  Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsadenej obč. vyb. na ul. Budapeštianska 38, 40 Uznesenie č.347
348.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – zámena pozemkov a podielov na pozemkoch v k. ú. Košická Nová Ves s Ing. Tomášom Lengyelom a Walterom Plachetkom Uznesenie č.348
349.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre JT Holding, s.r.o., Košice Uznesenie č.349
350.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná pre Šafran Slovakia, a.s., Košice Uznesenie č.350
351.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre Jozefa Pancuráka a Máriu Pancurákovú Uznesenie č.351
352.  Prevod pozemkov v k. ú. Furča priamym predajom pre Ing. Jána Bánociho Uznesenie č.352
353.  Prevod nehnuteľností v k. ú. Košická Nová Ves pre MČ Košice – Košická Nová Ves Uznesenie č.353
354.  Prevod pozemku pod garážou v k. ú. Terasa priamym predajom pre Ladislava Jasovského Uznesenie č.354
355.  Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsadenej obč. vyb. na ul. Budapeštianska 26, 28 pre nájomcu INBOX, s.r.o. Uznesenie č.355
356.  Prenájom nebytového priestoru na Vodárenskej ulici pre MČ Košice – Sever Uznesenie č.356
357.  Priamy prenájom pozemkov pre Železnice Slovenskej republiky Uznesenie č.357
358.  Priamy prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Nad jazerom Uznesenie č.358
359.  Priamy prenájom stavieb, budov, pozemkov pre DPMK, a.s. – schválenie výšky nájomného Uznesenie č.359
360.  Bezodplatný prevod dopravných stavieb od firmy AUPARK Košice, spol. s r.o. do majetku mesta Košice Uznesenie č.360
361.  Bezodplatný prevod dopravnej stavby „Technickej infraštruktúry pre súbor rod. domov Myslava – Kopa“ od firmy KOPA INVEST, s.r.o. do majetku mesta Uznesenie č.361
362.  Bezodplatný prevod dopravnej stavby „SO 09 Komunikácie a spevnené plochy“od firmy Moris Slovakia, s.r.o. do majetku mesta Uznesenie č.362
363.  Zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Myslava do správy MČ Košice – Myslava Uznesenie č.363
364.  Prenájom pozemkov v k. ú. Severné mesto za účelom výstavby parkovacích plôch na ulici Obrancov mieru v Košiciach pre MČ Košice – Sever Uznesenie č.364
365.  Odňatie pozemkov zo správy SMsZ v Košiciach, ich zverenie do správy MČ Košice – Nad jazerom a odňatie poz. zo správy MČ Košice – Nad jazerom Uznesenie č.365
366.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu TORES, a.s. na ul. Hlavná č. 64 Uznesenie č.366
367.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Juraja Hrnčírika na ul. Národná trieda č. 80 Uznesenie č.367
368.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SMIPOS , s. r. o. na ul. Trieda SNP č. 36 Uznesenie č.368
369.  Predaj voľného nebytového priestoru pre vlastníka bytu v dome na ul. Jarná č. 15 Uznesenie č.369
370.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu OMEGA SPORT s.r.o. na ul. Hlavná č. 116 Uznesenie č.370
371.  Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj podielu nehnuteľnosti – budovy a predaj nebyt. priestoru pre nájomcu Igora Madára na ul. Budapeštianska 10 Uznesenie č.371

Mestské podniky