Deň mesta Košice

Uznesenia


111.  Informácia primátora mesta o svojej činnosti od V. rokovania MZ Uznesenie č.111
112.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na V. rokovaní MZ dňa 21.6.2011 Uznesenie č.112
113.  Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Uznesenie č.113
114.  Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 1.1.2011 do 30.6.2011 Uznesenie č.114
115.  Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.6.2011 Uznesenie č.115
116.  1. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2011 Uznesenie č.116
117.  Reštrukturalizácia a prefinancovanie úveru poskytnutého pre Mesto Košice Ministerstvom financií SR Uznesenie č.117
118.  Zmena zriaďovacej listiny a nový Štatút Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičný fond Uznesenie č.118
119.  119Doplnenie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Uznesenie č.119
120.  Zmeny VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v škol. zar., ktorých zriaďovateľom je mesto Košice Uznesenie č.120
121.  Zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 45 Trhový poriadok trhových miest na území mesta Košice Uznesenie č.121
122.  Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie pozície riaditeľa Správy mestskej zelene v Košiciach Uznesenie č.122
123.  Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie pozície náčelníka Mestskej polície mesta Košice Uznesenie č.123
124.  Priebežná správa o činnosti Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za prvý polrok 2011 Uznesenie č.124
125.  Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 26.5.2011 – 31.8.2011 Uznesenie č.125
126.  Postup vysporiadania vzájomných vzťahov mesta Košice so spoločnosťami MFK Košice a KF Uznesenie č.126
127.  Aktualizácia a doplnenie Akčného plánu rozvoja mesta Košice na roky 2009-2011 v rámci rozvojovej oblasti Košice - mesto kultúry Uznesenie č.127
128.  Predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenie realizácie a financovania projektov Uznesenie č.128
129.  Rozdelenie dotácií pre mládež Uznesenie č.129
130.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa Uznesenie č.130
131.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Krásna Uznesenie č.131
132.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Terasa na ul. Čsl. odboja formou dobrovoľnej dražby Uznesenie č.132
133.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Malá Lodina Uznesenie č.133
134.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Južné mesto formou priameho predaja Uznesenie č.134
135.  Nakladanie s majetko m mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Grunt Uznesenie č.135
136.  Nakladanie s maj. mesta Košice – určenie spôsobu prevodu - priamy predaj poz. v k. ú. Terasa pre vlastníkov rod. domov na ul. Karlovarská - Plzenská Uznesenie č.136
137.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava Uznesenie č.137
138.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemku formou zámeny v k. ú. Stredné mesto – I Uznesenie č.138
139.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemku formou zámeny v k. ú. Stredné mesto – II Uznesenie č.139
140.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Bc. Roberta Vernera a Silviu Tkáčovú Uznesenie č.140
141.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – predaj nehnuteľností v k. ú. Skladná pre Športové združenie TJ Metropol Košice Uznesenie č.141
142.  Priamy predaj nehnuteľnosti - rozostavanej stavby bazéna na Starozagorskej ulici v k. ú. Grunt pre MČ Košice – Sídlisko KVP Uznesenie č.142
143.  Priamy predaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Jaklovce pre Poľnohosp. družstvo v Kluknave a zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 1228 z 9.11.2006 Uznesenie č.143
144.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – zámena pozemkov v k. ú. Terasa Uznesenie č.144
145.  Odplatný prevod dokončenej investície zrekonštruovaného det. ihriska Narcisová – Tr. SNP v Košiciach od MČ Košice – Západ do vlast. mesta Košice ... Uznesenie č.145
146.  Nájom nebytových priestorov na Triede SNP 48/A pre neziskovú organizáciu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o. Uznesenie č.146
147.  Dlhodobý prenájom budovy v k. ú. Barca pre neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre nový život Uznesenie č.147
148.  Prenájom Elektronického mestského informačného systému – kioskov a elektronických sprievodcov AUDIO GUIDES medzi mestom Košice a Košice - Turizmus Uznesenie č.148
149.  Prenájom pozemkov za účelom výstavby parkovísk v lokalite Humenská č. 43 – 47 a rozšírenia park. plôch na Poľovníckej ulici pre MČ Košice – Západ Uznesenie č.149
150.  Priamy nájom hádzanárskej haly na VŠA pre SMMK, s.r.o. Uznesenie č.150
151.  Predaj voľného nebytového priestoru – garáže v dome na ul. Buzulucká č. 2 formou dobrovoľnej dražby Uznesenie č.151
152.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SUISSE PHARMACIA, spol. s r.o. na ulici Mlynská č. 1 Uznesenie č.152
153.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu VENDA SR, spol. s r.o. na ul. Alžbetina č. 16 Uznesenie č.153
154.  Prerušenie rokovania o bode „Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Andreja Tribulu – TRIDOM – ELITE na ul. Alžbetina č. 16“ Uznesenie č.154

Mestské podniky