Deň mesta Košice

Uznesenia


37.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXXVII. rokovania MZ Uznesenie č.37
38.  Zmena uznesení mestského zastupiteľstva Uznesenie č.38
39.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na III. rokovaní MZ dňa 14.2.2011 Uznesenie č.39
40.  Informácia primátora mesta o svojej činnosti od III. rokovania MZ Uznesenie č.40
41.  Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 626 zo dňa 30. - 31.10.2008 Uznesenie č.41
42.  Organizačný poriadok Magistrátu mesta Košice Uznesenie č.42
43.  Zmena štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice Uznesenie č.43
44.  Zmena štatutárnych orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Košice Uznesenie č.44
45.  Hodnotiaca správa programového rozpočtu a Záverečný účet mesta Košice za rok 2010 Uznesenie č.45
46.  Programový rozpočtu mesta Košice na roky 2011 – 2013 Uznesenie č.46
47.  Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 26.1. – 31.3.2011 Uznesenie č.47
48.  Organizačný poriadok Mestskej polície Košice Uznesenie č.48
49.  Personálne zmeny v Mestskej rade v Košiciach Uznesenie č.49
50.  Personálne zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva Uznesenie č.50
51.  Členstvo v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa Uznesenie č.51
52.  Doplnenie zriaďovacej listiny pre rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, Košice Uznesenie č.52
53.  Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ Uznesenie č.53
54.  Zrušenie VZN mesta Košice č. 8 o kontrole vykonávanej orgánmi mestskej samosprávy Uznesenie č.54
55.  Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 44 – Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice Uznesenie č.55
56.  Doplnenie VZN mesta Košice č. 45 - Trhový poriadok trhových miest na území mesta Košice Uznesenie č.56
57.  Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach ... Uznesenie č.57
58.  Zoznam chránených hrobov osobností mesta Košice Uznesenie č.58
59.  Komplexná informácia o pripravenosti mesta na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji - Košice 2011 Uznesenie č.59
60.  Predaj skleníka LUR IX v časti záhrady Bernátovce pre neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre nový život, n.o. Uznesenie č.60
61.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Terasa a Severné mesto formou zámeny pozemkov Uznesenie č.61
62.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu formou zámeny pozemkov v k. ú. Barca a k. ú. Letná medzi mestom Košice a Slovnaftom, a.s. Uznesenie č.62
63.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti v k. ú. Furča formou dobrovoľ. dražby - garáž a pozemok na ul. Clementisova Uznesenie č.63
64.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Košické Hámre Uznesenie č.64
65.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto Uznesenie č.65
66.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Brody formou zámeny pozemkov Uznesenie č.66
67.  Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Nad jazerom Uznesenie č.67
68.  Zverenie nehnuteľností v k. ú. Jazero - lokalita Bukovecká ul., Azovská ul. do správy SMsZ v Košiciach Uznesenie č.68
69.  Odňatie majetku mesta zo správy MČ Košice - Sídlisko KVP, zverenie majetku mesta do správy MČ Košice – Sídlisko KVP Uznesenie č.69
70.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Čermeľ Uznesenie č.70
71.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Severné mesto Uznesenie č.71

Mestské podniky