Deň mesta Košice

Uznesenia


1236.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXXVI. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Uznesenie č.1236
1237.  Zmena uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach Uznesenie č.1237
1238.  Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXXVI. rokovania MZ Uznesenie č.1238
1239.  Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.1239
1240.  Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti Mestskej polície Košice od 1. januára 2010 do 30. júna 2010 Uznesenie č.1240
1241.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva Uznesenie č.1241
1242.  Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.6.2010 Uznesenie č.1242
1243.  5. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010 Uznesenie č.1243
1244.  VZN mesta Košice o erbe a vlajke mestskej časti Košice – Západ Uznesenie č.1244
1245.  Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby poslancov MZ v Košiciach a primátora mesta Košice 27. novembra 2010 Uznesenie č.1245
1246.  Novela Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach Uznesenie č.1246
1247.  Začlenenie Útvaru hlavného kontrolóra do Organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice Uznesenie č.1247
1248.  Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1025 z 15. -16 . decembra 2009 Uznesenie č.1248
1249.  Petícia za zachovanie národnej kultúrnej pamiatky archeologického náleziska – pevnosť bastiónová v Košiciach Uznesenie č.1249
1250.  Zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice v lokalite mestská časť Šaca Uznesenie č.1250
1251.  Územný plán zóny Lorinčík, Zmeny a doplnky 2010 Uznesenie č.1251
1252.  Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Barca, lokalita Gavlovičova Uznesenie č.1252
1253.  Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Barca, lokalita Pri cintoríne Uznesenie č.1253
1254.  Cyklistická mapa Košice Uznesenie č.1254
1255.  Priebežná správa o činnosti Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za prvý polrok 2010 Uznesenie č.1255
1256.  Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za obdobie 1.7. 2010 – 15.8.2010 Uznesenie č.1256
1257.  Delegovanie zástupcu mesta Košice do orgánov záujmového združenia právnických osôb Koalícia 2013 Uznesenie č.1257
1258.  Delegovanie zástupcu mesta Košice do orgánov občianskeho združenia Košická aréna Uznesenie č.1258
1259.  Aktualizácia Akčného plánu rozvoja mesta Košice na roky 2009 – 2011 Uznesenie č.1259
1260.  Akčný plán Koncepcie politiky mesta Košice vo vzťahu k deťom a mládeži na roky 2010 – 2013 Uznesenie č.1260
1261.  Zabezpečenie činnosti centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice do jednej rozpočtovej organizácie Uznesenie č.1261
1262.  Príprava projektu Atraktívna mestská verejná doprava pre prístupné mesta (ATTAC) Uznesenie č.1262
1263.  Dlhodobý prenájom časti pozemkov v k. ú. Furča za účelom výstavby prístreškov MHD v MČ Košice – Dargovských hrdinov Uznesenie č.1263
1264.  Zverenie nehnuteľností v k. ú. Južné mesto do správy SMsZ v Košiciach a MČ Košice – Juh Uznesenie č.1264
1265.  Kúpa dokončených investícií parkovacích plôch na ul. Žižkova od MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.1265
1266.  Kúpa pozemku v k. ú. Stredné mesto od SR - Obvodného úradu Košice do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.1266
1267.  Zámena pozemku v k. ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice za pozemky v k. ú. Grunt v podielovom spoluvlastníctve Margity Kelbelovej Uznesenie č.1267
1268.  Zámena pozemku v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice za pozemok v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve Mgr. Evy Krškovej Uznesenie č.1268
1269.  Zámena pozemkov v k. ú. Košické Hámre medzi mestom Košice a Dpt. Ladislavom Kohútom, MUDr. Norou Leškovou a Ing. Ladislavom Kohútom Uznesenie č.1269
1270.  Bezodplatný prevod pozemkov v k. ú. Jazero a dokončených investícií na ul. Baltická č. 17 vo vlastníctve MultiBau s.r.o. do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.1270
1271.  Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 702 zo dňa 16.12.2008 Uznesenie č.1271
1272.  Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 1148 zo dňa 27. apríla 2010 Uznesenie č.1272
1273.  Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 1191 zo dňa 29.6.2010 Uznesenie č.1273
1274.  Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 1205 zo dňa 29.6.2010 Uznesenie č.1274
1275.  Predaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb Uznesenie č.1275
1276.  Predaj spoluvlastníckeho podielu mesta Košice na nehnuteľnosti na ulici Timonova č. 1 v Košiciach pre Jozefa Veselovského Uznesenie č.1276
1277.  Predaj pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite IBV nad Popradskou ulicou Uznesenie č.1277
1278.  Predaj pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Čičky Uznesenie č.1278
1279.  Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre RNDr. Jána Nemčíka a Tatianu Nemčíkovú Uznesenie č.1279
1280.  Predaj pozemkov v k.ú. Brody vo vlastníctve mesta Košice pre Ingeborg Nicol Kavečanskú a Branislava Kubániho Uznesenie č.1280
1281.  Predaj pozemku v k. ú. Ružín pre Prof. Dr. Stanislava Jacka, CSc. a PhDr. Tatianu Jackovú Uznesenie č.1281
1282.  Predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Petra Ocelíka Uznesenie č.1282
1283.  Predaj pozemku v k. ú. Baška pre Štefana Siládiho Uznesenie č.1283
1284.  Predaj pozemku v k. ú. Luník pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Uznesenie č.1284
1285.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu EDEN s.r.o. na ul. Hlavná 116 Uznesenie č.1285
1286.  Zmena uznesenia MZ č. 825 zo dňa 13.5.2009 - zníženie vyvolávacej ceny voľného bytu na ul. Kustrova 3 formou verejnej dražby Uznesenie č.1286

Mestské podniky