Deň mesta Košice

Uznesenia


1056.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXX. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Uznesenie č.1056
1057.  Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXX. rokovania MZ Uznesenie č.1057
1058.  Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Uznesenie č.1058
1059.  Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice Uznesenie č.1059
1060.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXX. rokovaní MZ v Košiciachdňa 16.12.2009 Uznesenie č.1060
1061.  Predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov Uznesenie č.1061
1062.  1. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2010 Uznesenie č.1062
1063.  Správa o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, fin. prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení ... Uznesenie č.1063
1064.  VZN mesta Košice o erbe a vlajke mestskej časti Košice - Džungľa Uznesenie č.1064
1065.  Zmena VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a v škol. zar., ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice Uznesenie č.1065
1066.  Zmeny a doplnky ÚPN zóna Krásna n. H., lokalita Golianova Uznesenie č.1066
1067.  Zmeny v Radách školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice Uznesenie č.1067
1068.  Príprava projektu „Elektronizácia verejnej správy krajského mesta Košice“ Uznesenie č.1068
1069.  Príprava projektov „Vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb a Rekonštrukcia ZOS a chránené bývanie na Laboreckej č. 2 v Košiciach“ Uznesenie č.1069
1070.  Príprava projektu „Terénna soc. práca v sociálne znevýhodnených lokalitách v meste Košice“ v rámci Oper. programu - Zamestnanosť a soc. inklúzia Uznesenie č.1070
1071.  Analýza legisl. rámca odpad. hospodárstva, Teoretické východiská odpad. hospodárstva pre mesto Košice po roku 2010 - plnenie uzn. MZ č.359 bod 3/2009 Uznesenie č.1071
1072.  Uznesenia MZ č. 288, 584 - návrh zmien Uznesenie č.1072
1073.  Zmena v orgánoch Fondu zdravia mesta Košice, n.f. Uznesenie č.1073
1074.  Udelenie verejného ocenenia „Čestný občan mesta Košice“ Uznesenie č.1074
1075.  Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2010 Uznesenie č.1075
1076.  Zmena uznesenia MZ č. 863 zo dňa 25.6.2009 Uznesenie č.1076
1077.  Priamy prenájom pozemkov v MČ Košice – Džungľa pre Ingeborg Nicol Kavečanskú a Branislava Kubániho Uznesenie č.1077
1078.  Priamy prenájom pozemkov na Magnezitárskej ulici pre PROReal invest, s.r.o. Uznesenie č.1078
1079.  Zrušenie predkup. práva mesta Košice k 11 bytom vo vlastníctve fyz. osôb v byt. dome na ul. Baltická 18 a zmena uzn. MZ č. 823 z 13.5.2009 o odpredaji Uznesenie č.1079
1080.  Zrušenie uznesení MZ č. 50 z III. rokovania MZ zo dňa 28.3.1995 a 4.4.1995 a č. 672 z XXII. rokovania MZ zo dňa 28.8.1997 Uznesenie č.1080
1081.  Zmena uznesenia MZ č. 874 zo dňa 25.6.2009 o predaji pozemkov v k.ú. Brody formou dobrovoľnej dražby Uznesenie č.1081
1082.  Zrušenie uznesení MZ č. 1213/2006, č. 263/2007, č. 296/2007, č. 449/2008 (bodu 2 a 3), č. 608/2008, č. 716/2008, č. 765/2009 a č. 820/2009 Uznesenie č.1082
1083.  Zverenie pozemkov v areáli „letné kúpalisko na Staničnom námestí“ do správy MČ Košice – Staré mesto Uznesenie č.1083
1084.  Zverenie nehnuteľností do správy Správe mestskej zelene v Košiciach a Mestskej časti Košice – Juh Uznesenie č.1084
1085.  Odpredaj pozemkov v k.ú. Kamenné pre Ing. Daniela Böhma a Ing. Róberta Bradovku s manželkou Uznesenie č.1085
1086.  Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre JUDr. Martinu Mižikovú a Marcela Ferka do podielového spoluvlastníctva Uznesenie č.1086
1087.  Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre Ing. Ondreja Brzáča a Vieru Brzáčovú do bezpodielového spoluvlastníctva Uznesenie č.1087
1088.  Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Ladislava Popoviča a Annu Popovičovú do bezpodielového spoluvlastníctva Uznesenie č.1088
1089.  Odpredaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre MVDr. Julianu Sokolovú Uznesenie č.1089
1090.  Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Moniku Opinovú Uznesenie č.1090
1091.  Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Jána Fediča Uznesenie č.1091
1092.  Odpredaj pozemku v k. ú. Myslava pre Ing. Máriu Vargovú Uznesenie č.1092
1093.  Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Jána Prochyru a Dušanu Prochyrovú Uznesenie č.1093
1094.  Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Slovenský plynárenský priemysel – distribúciu, a. s. Uznesenie č.1094
1095.  Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre M FAM, s.r.o. Uznesenie č.1095
1096.  Odpredaj pozemku na výstavbu garáže na ulici Šafárikova trieda formou dobrovoľnej dražby Uznesenie č.1096
1097.  Zmena uznesenia MZ č. 718 zo dňa 16. 12. 2008 Uznesenie č.1097

Mestské podniky