Nedeľa, 22. Október 2017

Úradné oznamy


Obnova bytového domu Krakovská 12, Košice
Obnova bytového domu Krakovská 12, Košice
20.10.2017
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
čítaj ďalej
EXT_INS_FTTH_KE_SEVER, Košice
EXT_INS_FTTH_KE_SEVER, Košice
20.10.2017
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby ...
čítaj ďalej
Stavebné úpravy v byte č. 14, na 6. poschodí obytného domu na Irkutskej ulici 5 v Košiciach
Stavebné úpravy v byte č. 14, na 6. poschodí obytného domu na Irkutskej ulici 5 v Košiciach
19.10.2017
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
čítaj ďalej
Zámer prenajať majetok mesta Košice
Zámer prenajať majetok mesta Košice
18.10.2017
Nebytový priestor v objekte CVČ Popradská 86, Košice - Mesto Košice zverejňuje v zmysle § 9a ods. 5 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zámer prenajať priamym nájmom žiadateľovi školský majetok...
čítaj ďalej
Zámer prenajať majetok mesta Košice
Zámer prenajať majetok mesta Košice
18.10.2017
Pozemok v areáli MŠ Kežmarská 46, Košice - Mesto Košice zverejňuje v zmysle § 9a ods. 5 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zámer prenajať priamym nájmom žiadateľovi školský majetok...
čítaj ďalej
Obnova bytového domu Ovručská 1,3,5,7,9,11 Košice
Obnova bytového domu Ovručská 1,3,5,7,9,11 Košice
18.10.2017
Stavebné povolenie - verejná vyhláška...
čítaj ďalej
MK Šebastovce – Nadmerné záhrady
MK Šebastovce – Nadmerné záhrady
18.10.2017
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním ...
čítaj ďalej