Pondelok, 25. Jún 2018

Úradné oznamy


Zámer prenajať majetok mesta Košice
Zámer prenajať majetok mesta Košice
22.06.2018
Nebytové priestory v objekte ZŠ Masarykova 19A, Košice - Mesto Košice zverejňuje v zmysle § 9a ods. 5 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zámer prenajať priamym nájmom žiadateľovi školský majetok...
čítaj ďalej
Košice – Šebastovce, rozšírenie kanalizácie a vodovodu na u. Šalviovej
Košice – Šebastovce, rozšírenie kanalizácie a vodovodu na u. Šalviovej
22.06.2018
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním ...
čítaj ďalej
Nechtové štúdio na Rovníkovej ulici č. 5 v Košiciach
Nechtové štúdio na Rovníkovej ulici č. 5 v Košiciach
22.06.2018
OZNÁMENIE o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
čítaj ďalej
Stavebné úpravy bytu č. 1 na Ludmanskej ulici č. 5 v Košiciach
Stavebné úpravy bytu č. 1 na Ludmanskej ulici č. 5 v Košiciach
22.06.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania ...
čítaj ďalej
Rekonštrukcia  vonkajších  primárnych  parných rozvodov sústavy CZT Košice pre zásobovanie teplom spoločnosti HYDINA
Rekonštrukcia vonkajších primárnych parných rozvodov sústavy CZT Košice pre zásobovanie teplom spoločnosti HYDINA
22.06.2018
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
čítaj ďalej
Obnova bytového domu Lidické nám. 14 a 16 Košice
Obnova bytového domu Lidické nám. 14 a 16 Košice
21.06.2018
Stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby...
čítaj ďalej
INS_FTTH_KE_Košice-Pereš
INS_FTTH_KE_Košice-Pereš
20.06.2018
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "INS_FTTH_KE_Košice-Pereš"...
čítaj ďalej