Nedeľa, 18. Marec 2018

Úradné oznamy


TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu  OST 2771 v Košiciach
TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 v Košiciach
16.03.2018
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu "TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 v Košiciach"...
čítaj ďalej
Stavebné úpravy bytu č. 16, Hemerkova 1, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 16, Hemerkova 1, Košice
16.03.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu na Hemerkovej ulici č. 1, súp. číslo 1306, na pozemku registra KN-C parc. č. 2919, katastrálne územie Grunt v Košiciach, spočívajúcu v stavebných úpravách bytu č. 16 ...
čítaj ďalej
FTTH Košice – Luník 8
FTTH Košice – Luník 8
16.03.2018
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
čítaj ďalej
FTTH Košice sídlisko Západ -  Pri Tehelni
FTTH Košice sídlisko Západ - Pri Tehelni
16.03.2018
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
čítaj ďalej
Šebastovce – doplnenie NN distribučného rozvodu
Šebastovce – doplnenie NN distribučného rozvodu
15.03.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
čítaj ďalej
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot
15.03.2018
Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim PhD, MPH oznamuje v zmysle §19 b ods. 1 písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot. ...
čítaj ďalej
Nadstavba bytov – Obchodný dom MIER
Nadstavba bytov – Obchodný dom MIER
15.03.2018
Upovedomenie o podaní odvolania verejnou vyhláškou...
čítaj ďalej