Streda, 29. Marec 2017

Úradné oznamy


Rozšírenie parkovacích možností – ul. Obrody, Košice
Rozšírenie parkovacích možností – ul. Obrody, Košice
28.03.2017
Rozhodnutie o prerušení územného konania o umiestnení stavby do doby doriešenia predbežnej otázky t.j. do doby právoplatného rozhodnutia vo veci postavenia účastníka konania v územnom konaní pre Združenie domových samospráv, zastúpeného predsedom Marcelom Slávikom, so sídlom Rovniakova 14, Bratislava....
čítaj ďalej
Polyfunkčný súbor Popradská
Polyfunkčný súbor Popradská
28.03.2017
Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním pre stavbu „Polyfunkčný súbor Popradská", na pozemkoch parc. KN-C č. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 218/1, 220/1, 3921/1, 4306/3, 4304/2, 4308 a 3887, kat. územie Terasa. ...
čítaj ďalej
Obytný súbor Zelené Grunty
Obytný súbor Zelené Grunty
28.03.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.03.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Obytný súbor Zelené Grunty“ MČ Košice – Sídlisko KVP ...
čítaj ďalej
Významná obnova bytového domu KS T 08 B, ul. Turgenevova č. 29 – 33, Košice
Významná obnova bytového domu KS T 08 B, ul. Turgenevova č. 29 – 33, Košice
28.03.2017
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku...
čítaj ďalej
Business centrum T2, Košice
Business centrum T2, Košice
28.03.2017
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením ust. § 68 stavebného zákona, po prerokovaní žiadosti podľa ust. § 68 ods.2 stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi...
čítaj ďalej
FTTH_KE_KBV_Žižkova
FTTH_KE_KBV_Žižkova
27.03.2017
OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
čítaj ďalej
Zmena č. 4 územného plánu obce Veľká Ida-
Zmena č. 4 územného plánu obce Veľká Ida-
27.03.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.03.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Zmena č. 4 územného plánu obce Veľká Ida-Františkov Dvor“...
čítaj ďalej