Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Výzva na predkladanie ponúk - Športovisko v škôlke - v areáli MŠ Turgenevova 38, Košice
Výzva na predkladanie ponúk - Športovisko v škôlke - v areáli MŠ Turgenevova 38, Košice
17.08.2018
Názov predmetu zákazky: „ Športovisko v škôlke – dodávka a montáž detského športového ihriska v areáli MŠ Turgenevova 38, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 23.08.2018 ...
čítaj ďalej
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach.
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach.
15.08.2018
Rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka územného konania ...
čítaj ďalej
Zmena dokončenej stavby bytového domu Mikovíniho  41-59 (nepárne), v Košiciach,
Zmena dokončenej stavby bytového domu Mikovíniho 41-59 (nepárne), v Košiciach,
14.08.2018
Kolaudačné rozhodnutie pre zmeny dokončenej stavby bytového domu Mikovíniho 41-59 (nepárne), v Košiciach, v Košiciach, súpisné číslo 29, na pozemku parcela registra „C“ číslo 4961, katastrálne územie Terasa, v rozsahu zateplenie a odstránenie systémových porúch vo vchode číslo 59, bytového domu...
čítaj ďalej
Zmena dokončenej stavby bytového domu Mikovíniho  41-59 (nepárne), v Košiciach
Zmena dokončenej stavby bytového domu Mikovíniho 41-59 (nepárne), v Košiciach
14.08.2018
Kolaudačné rozhodnutie pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Mikovíniho 41-59 (nepárne), v Košiciach súpisné číslo 29, na pozemku parcela registra „C“ číslo 4962, katastrálne územie Terasa, v rozsahu zateplenie a odstránenie systémových porúch vo vchode číslo 57, bytového domu...
čítaj ďalej
Farmárska tržnica Košice - Šaca
Farmárska tržnica Košice - Šaca
14.08.2018
Rozhodnutie o prerušení územného konania o umiestnení stavby „Farmárska tržnica Košice - Šaca“ na pozemkoch registra KN-C parc.č. 919/9, 919/29, 919/30, kat. úz. Šaca, ...
čítaj ďalej
INS FTTH KE Kosice Ukrajinska
INS FTTH KE Kosice Ukrajinska
14.08.2018
Oprava rozhodnutia vydaného Mestom Košice, pracoviskom Košice - Juh, Smetanova č. 4, Košice pod č. MK/A/2018/14520-02/IV/HUD dňa 16.07.2018...
čítaj ďalej

Mestské podniky