Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Stavebné úpravy bytu č. 30, 8. poschodie, Hanojská 1, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 30, 8. poschodie, Hanojská 1, Košice
18.08.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
čítaj ďalej
Záhradná chata, záhradkárska lokalita Detrichová, Košice
Záhradná chata, záhradkárska lokalita Detrichová, Košice
18.08.2017
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s užívaním verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
čítaj ďalej
Obnova bytového domu, Ľudová 10, 12, Košice
Obnova bytového domu, Ľudová 10, 12, Košice
17.08.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby súp. č. 241, na pozemku registra KN-C parc. č. 385, 386, kat. úz. Terasa, s názvom "Obnova bytového domu, Ľudová 10, 12, Košice"...
čítaj ďalej
Významná obnova bytového domu, Oštepová  č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 v Košiciach
Významná obnova bytového domu, Oštepová č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 v Košiciach
17.08.2017
Vyjadrenie vo veci predĺženia termínu odstránenia nedostatku...
čítaj ďalej
Telekomunikačný stožiar Kavečany
Telekomunikačný stožiar Kavečany
17.08.2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
čítaj ďalej
Prístavba k rodinnému domu a garáži, Podkamenná 8, Košice
Prístavba k rodinnému domu a garáži, Podkamenná 8, Košice
17.08.2017
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
čítaj ďalej

Mestské podniky