Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Stavebné úpravy rodinného domu, Ťahanovská 23, Košice
Stavebné úpravy rodinného domu, Ťahanovská 23, Košice
19.01.2017
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s užívaním verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania...
čítaj ďalej
Územný plán obce Kokšov - Bakša
Územný plán obce Kokšov - Bakša
19.01.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.01.2017 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený rozsah hodnotenia strategického dokumentu: „Územný plán obce Kokšov - Bakša“ ...
čítaj ďalej
Stavebné úpravy v obytnom dome na ul. Turgenevovej 13 v Košiciach
Stavebné úpravy v obytnom dome na ul. Turgenevovej 13 v Košiciach
18.01.2017
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
čítaj ďalej
INS_FTTH_KE_Košice - Čechovova
INS_FTTH_KE_Košice - Čechovova
18.01.2017
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania...
čítaj ďalej
Novostavba rodinného domu v lokalite „IBV Záhumnie“, Košice – Krásna
Novostavba rodinného domu v lokalite „IBV Záhumnie“, Košice – Krásna
18.01.2017
Stavebné povolenie podľa ust. § 39, § 39a a § 66 stavebného zákona v spojení s ust. § 4 a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa ust. § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov...
čítaj ďalej
Zámer predaja a prenájmu majetku mesta Košice
Zámer predaja a prenájmu majetku mesta Košice
18.01.2017
v zmysle § 9a) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí...
čítaj ďalej

Mestské podniky