Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Obnova bytového domu Wuppertálska 2, Košice
Obnova bytového domu Wuppertálska 2, Košice
23.02.2017
Stavebné povolenie...
čítaj ďalej
Business centrum T2, Košice v areáli na Moldavskej ceste 8/A v Košiciach
Business centrum T2, Košice v areáli na Moldavskej ceste 8/A v Košiciach
23.02.2017
O Z N Á M E N I E o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania ...
čítaj ďalej
Územný plán obce Budimír, Zmeny a doplnky č. 3
Územný plán obce Budimír, Zmeny a doplnky č. 3
22.02.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 20.02.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán obce Budimír, Zmeny a doplnky č. 3“...
čítaj ďalej
Zmena v užívaní časti bytového domu na Sokolovskej ul. č. 1 v Košiciach
Zmena v užívaní časti bytového domu na Sokolovskej ul. č. 1 v Košiciach
21.02.2017
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre časť stavby bytového domu na Sokolovskej ul. č. 1 v Košiciach, súp. č. 180, kde v nebytových priestoroch na prízemí, priestor č. 12-NP1 sú navrhnuté administratívne a obchodno-skladové priestory bez stavebných úprav. ...
čítaj ďalej
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v areáli Nemocnice Košice –Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica, Lúčna 57, Košice
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v areáli Nemocnice Košice –Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica, Lúčna 57, Košice
21.02.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: drevín druhu: 10 ks borovica čierna a 1 ks vŕba biela...
čítaj ďalej
Kremácia uhynutých domácich miláčikov
Kremácia uhynutých domácich miláčikov
21.02.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa17.02.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Kremácia uhynutých domácich miláčikov (spoločenských zvierat)“ MČ Košice –Sídlisko Ťahanovce, k.ú. Nové Ťahanovce ...
čítaj ďalej
Upozornenie o prekročení denného priemeru koncentrácie PM 10 v ovzduší v meste Košice
Upozornenie o prekročení denného priemeru koncentrácie PM 10 v ovzduší v meste Košice
21.02.2017
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa príslušných zákonov upozorňuje občanov...
čítaj ďalej

Mestské podniky