Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Nadstavba bytu na Fejovej ulici č. 5 v Košiciach
Nadstavba bytu na Fejovej ulici č. 5 v Košiciach
19.04.2018
OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
čítaj ďalej
IBV Záhumie Krásna – Inžinierske siete
IBV Záhumie Krásna – Inžinierske siete
19.04.2018
OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
čítaj ďalej
Oznámenie o prerokovaní zadania pre Územný plán zóny „Košice - obytná zóna Ludvíkov dvor I“
Oznámenie o prerokovaní zadania pre Územný plán zóny „Košice - obytná zóna Ludvíkov dvor I“
19.04.2018
Mesto Košice oznamuje verejnosti podľa §20 ods.3 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie Zadania pre Územný plán zóny „Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I.“...
čítaj ďalej
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice
19.04.2018
v zmysle § 9a) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí...
čítaj ďalej
V222, V473 – Košice : ES Západ – Čičky – Kopa – zriadenie VN
V222, V473 – Košice : ES Západ – Čičky – Kopa – zriadenie VN
18.04.2018
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "V222, V473 – Košice : ES Západ – Čičky – Kopa – zriadenie VN" vedenej katastrálnymi územiami Terasa, Myslava a Kamenné tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese umiestnenia stavby, pre navrhovateľa Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31 v Košiciach. ...
čítaj ďalej
Telekomunikačná stavba – FTTH Košice Juh Pri Astórii
Telekomunikačná stavba – FTTH Košice Juh Pri Astórii
18.04.2018
Rozhodnutie podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
čítaj ďalej
Rodinný dom a prístupová komunikácia na ulici Pod horou, Košice - Myslava
Rodinný dom a prístupová komunikácia na ulici Pod horou, Košice - Myslava
18.04.2018
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby...
čítaj ďalej

Mestské podniky