Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Stavebné povolenie pre stavbu Košická futbalová aréna
Stavebné povolenie pre stavbu Košická futbalová aréna
18.10.2018
Stavebné povolenie pre stavbu Košická futbalová aréna v zložení stavebných objektov SO 20.1 Prístupová komunikácia, SO 20.2 Parkovisko A, SO 20.3 Parkovisko B, SO 20.4 Rozptylová plocha...
čítaj ďalej
Výzva na predkladanie ponúk – Košice, odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií
Výzva na predkladanie ponúk – Košice, odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií
18.10.2018
Názov predmetu zákazky: „Košice, odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 24.10.2018 do 10:00 hod....
čítaj ďalej
V218, V221 – Košice – Čermeľské údolie – zriadenie a úprava VN
V218, V221 – Košice – Čermeľské údolie – zriadenie a úprava VN
18.10.2018
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
čítaj ďalej
Zobytnenie podkrovia a stavebné úpravy v obytnom dome na Rastislavovej ulici č. 28  v Košiciach
Zobytnenie podkrovia a stavebné úpravy v obytnom dome na Rastislavovej ulici č. 28 v Košiciach
18.10.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania ...
čítaj ďalej
KE_KRS, ZS a RR bod Krásna n/H, Štrkovisko
KE_KRS, ZS a RR bod Krásna n/H, Štrkovisko
18.10.2018
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
čítaj ďalej
Košice – ul. Dúhová, Kupeckého, Platanová, Topoľová, Milosrdenstva, Tichá – úprava NN siete
Košice – ul. Dúhová, Kupeckého, Platanová, Topoľová, Milosrdenstva, Tichá – úprava NN siete
18.10.2018
OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
čítaj ďalej

Mestské podniky