Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Obnova bytového domu, Irkutská 16, 17, 18, Košice
Obnova bytového domu, Irkutská 16, 17, 18, Košice
14.12.2017
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
čítaj ďalej
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č .6236, ul. Slavkovská 12   v MČ Košice – Sev
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č .6236, ul. Slavkovská 12 v MČ Košice – Sev
14.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 6236, ul. Slavkovská 12 v Košiciach ...
čítaj ďalej
Obnova bytového domu, Húskova 81, 83, 85, 87, Košice
Obnova bytového domu, Húskova 81, 83, 85, 87, Košice
14.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
čítaj ďalej
V222, V473 – Košice : ES Západ – Čičky – Kopa – zriadenie VN
V222, V473 – Košice : ES Západ – Čičky – Kopa – zriadenie VN
14.12.2017
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
čítaj ďalej
Obytný súbor Nová Terasa – Príprava územia pre bytové domy - multifunkčné ihrisko
Obytný súbor Nová Terasa – Príprava územia pre bytové domy - multifunkčné ihrisko
13.12.2017
Kolaudačné rozhodnutie ucelenej časti stavby „Obytný súbor Nová Terasa – Príprava územia pre bytové domy“ - SO 20.1, 20.2, 20.4, 20.6 na pozemku parc. č. 3/690 KN-C v kat. území Terasa, v MČ Košice – Západ, ktorej predmetom bola výstavba multifunkčného ihriska ...
čítaj ďalej
Administratívna budova a sklady v  MČ Košice – Poľov
Administratívna budova a sklady v MČ Košice – Poľov
13.12.2017
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydaného stavebným úradom Mesta Košice, pracoviskom Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice dňa 29.09.2015 pod č. A/2015/12 287 – 10/II/FIL...
čítaj ďalej

Mestské podniky