Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Rekonštrukcia plynovodov UO01588 Košice-Košická Nová Ves
Rekonštrukcia plynovodov UO01588 Košice-Košická Nová Ves
20.02.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania oznamované verejnou vyhláškou spojeného so zmenou stavby podľa § 68 stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním...
čítaj ďalej
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
19.02.2018
Názov predmetu zákazky: „Stavebné práce pre stavbu „Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: do 27.02.2018, do 10.00 hod....
čítaj ďalej
Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice - Juh
Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice - Juh
15.02.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 14.02.2018 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice - Juh“ bývalý areál podniku VSS ...
čítaj ďalej
Komplexná obnova bytového domu a prístavba lodžií Humenská 6A, 6B, 8A a 8B, Košice
Komplexná obnova bytového domu a prístavba lodžií Humenská 6A, 6B, 8A a 8B, Košice
15.02.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu súp.č. 355 na parc. č. 1000 a 1001, kat. úz. Terasa, na Humenskej ulici č. 6A, 6B, 8A, 8B v Košiciach „Komplexná obnova bytového domu a prístavba lodžií Humenská 6A, 6B, 8A a 8B, Košice"...
čítaj ďalej
Lom Hradová – rozšírenie ťažby
Lom Hradová – rozšírenie ťažby
14.02.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 12.02.2018 mu bola ako dotknutej obci doručená „Správa o hodnotení“ navrhovanej činnosti: „Lom Hradová – rozšírenie ťažby“ k.ú. Čermeľ, MČ Košice - Sever...
čítaj ďalej
Rekonštrukcia bytu č. 5 na 1. poschodí bytového domu na Ľudovej ulici č. 12, Košice
Rekonštrukcia bytu č. 5 na 1. poschodí bytového domu na Ľudovej ulici č. 12, Košice
13.02.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
čítaj ďalej

Mestské podniky