Deň mesta Košice

Podklady ÚP


UŠ Luník IX , Košice
Urbanistická štúdia Luník IX,Košice
OŠ -Obytná zóna Košice - Girbeš
Overovacia štúdia –obytná zóna Košice - Girbeš
UŠ Mestská zeleň Košice
Riešené územie je rozdelené na prírodný systém a urbánny systém. Prírodný systém predstavuje extravilán mesta a mestských častí, urbánny systém v rámci tejto štúdie predstavuje zastavané územie. Pomer urbánneho a prírodného systému je cca 1:3, čo je pozitívne zistenie, urbánny systém (zastavané územie) mesta (vrátane mestských častí) má tak vcelku kvalitné zázemie. Index zelene urbánneho systému má hodnotu 0,5, čo svedčí o vyváženosti systému (zastavaného územia).
UŠ IBV Suchá dolina
Urbanistická štúdia individuálnej bytovej výstavby Suchá dolina
UŠ Alvinczyho - Bellova, Košice
Urbanistická štúdia zóny „REZIDENCIA ALBELLI, ALVINCZYHO - BELLOVA ul. Košice“
UŠ Výškové zónovanie mesta Košice
Širšie vzťahy, reliéf mesta a krajiny, problémové výkresy, súčasný stav výškového usporiadania, komplexný návrh výškového usporiadania, schéma regulatívov a sprievodná správa - stav zmien a doplnkov december 2013
UŠ Košice - Pod Furčou
Komplexný urbanistický návrh, návrh dopravy, návrh technickej infraštruktúry, – stav zmien a doplnkov marec 1997
OŠ Moňok
Mesto Košice pristúpilo k obstarávaniu overovacej štúdie Prímestský park Košice Moňok (ďalej len OŠ) v rámci medzinárodného projektu PERIURBAN.
OŠ Bankov
Mesto Košice pristúpilo k obstarávaniu overovacej štúdie Prímestský park Košice Bankov (ďalej len OŠ) v rámci medzinárodného projektu PERIURBAN.
Navrhované lokality pre výstavbu parkovacích garáží v meste Košice
Pre výstavbu hromadných parkovacích garáží boli vybrané lokality v mestských častiach Staré mesto, Západ, Sever, Juh, sídl. Ťahanovce, Nad jazerom, KVP a Dargovských hrdinov.
Urbanistická štúdia „Košice – VŠEŠPORTOVÝ AREÁL A 6. VÝROBNÝ OKRSOK“
Pre riešenú lokalitu bola v roku 1992 spracovaná Urbanistická štúdia (regulačný plán) VŠA a 6. výrobného okrsku. Po preskúmaní uvedenej dokumentácie ÚHA mesta Košice rozhodol o jej aktualizácii. Hlavným cieľom aktualizácie je na základe analýzy jestvujúceho stavu definovať a navrhnúť spôsob optimálneho využitia v súčasnosti nevyužívaných plôch a navrhnúť formu a mieru urbanizácie v súčasnosti neurbanizovaného územia, doriešiť systém dopravného sprístupnenia a inžinierskych sietí.

Mestské podniky