Deň mesta Košice

Aktuálne oznamy


Oznámenie o obstarávaní Územného plánu zóny Kavečany
23.06.2017
Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení začatie obstarávania Územného plánu zóny „Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2016.“
Oznámenie o novom prerokovaní ÚPN-Z Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014
22.06.2017
Mesto Košice oznamuje nové prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014“.

Mestské podniky