Deň mesta Košice

Aktuálne oznamy


Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice-Lorinčík, 2018
24.05.2018
V zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) na základe podnetov zo strany Mestskej časti (ďalej MČ) Košice – Lorinčík MČ a Útvaru hlavného architekta mesta Košice (ďalej ÚHA) začalo s obstarávaním Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice - Lorinčík, 2018 (ďalej ZaD ÚPN-Z).
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny Košice - Šebastovce
18.05.2018
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznámenie o začatí obstarávania „ÚPN-Z Košice - Šebastovce".
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018
17.05.2018
Mesto Košice, zastúpené námestníkom primátora JUDr. Martinom Petruškom oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1 písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018.
Oznámenie o prerokovaní „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“
12.04.2018
Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti podľa § 21 ods.3 stavebného zákona verejné prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“.

Mestské podniky