Deň mesta Košice

Aktuálne oznamy


Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot
15.03.2018
Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim PhD, MPH oznamuje v zmysle §19 b ods. 1 písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot.

Mestské podniky