Deň mesta Košice

Aktuálne oznamy


Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN-HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017
15.08.2017
Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1 písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení začatie obstarávania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017.
Oznámenie o prerokovaní Územného plánu zóny „Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2017“
01.08.2017
Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22, ods. 1 a § 23, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2017“.
Oznámenie o výsledku Ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže Luník IX
28.07.2017
Mesto Košice v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Sídlisko Luník IX, neziskovou organizáciou ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj a odborným garantom – Slovenskou komorou architektov, vyhodnotilo verejnú, ideovú, urbanisticko-architektonickú súťaž Luník IX, vyhlásenú v apríli tohto roka. Spoločnou tlačovou správou štyroch partnerov súťaže zverejňujeme jej výsledky.
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny „Košice – Barca, Zmeny a doplnky 2017“
27.07.2017
Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19b, ods. 1, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení začatie obstarávania Územného plánu zóny „Košice – Barca, Zmeny a doplnky 2017“.
Oznámenie o prerokovaní Územného plánu zóny Košice - Pod Bankovom
11.07.2017
Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Košice - Pod Bankovom".

Mestské podniky