Úradná Tabuľa http://www.kosice.sk/rss_feed/uradne_oznamy_rss.php Úradné oznamy sk Sun, 23 Sep 2018 21:54:21 CEST Sun, 23 Sep 2018 21:54:21 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Stavebné úpravy bytu č. 16 na 7. poschodí bytového domu na Uralskej ulici č. 9 v Košiciach http://www.kosice.sk/article.php?id=21794 Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a potvrdení rozhodnutia Mesta Košice, pracoviska Košice - Juh 21.09.2018 Stavebné úpravy bytu č. 10 na 4. poschodí bytového domu na Uralskej ulici č. 9 v Košiciach http://www.kosice.sk/article.php?id=21793 Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a potvrdení rozhodnutia Mesta Košice, pracoviska Košice - Juh 21.09.2018 Rekonštrukcia plynovodov UO02787 Košice Barca, STL2 - RS Nižné Kapustníky, katastrálne územie Jazero v Košiciach http://www.kosice.sk/article.php?id=21791 Stavebné povolenie podľa ust. § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 21.09.2018 Košice, Vrabčia KE-VRA - líniová telekomunikačná stavba http://www.kosice.sk/article.php?id=21790 OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 21.09.2018 Výzva na predkladanie ponúk – Materiálno-technické vybavenie pre OR HaZZ v Košiciach http://www.kosice.sk/article.php?id=21789 Názov predmetu zákazky: „Materiálno-technické vybavenie pre OR HaZZ v Košiciach“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 26.9.2018 do 10:00 hod. 21.09.2018