Úradná Tabuľa http://www.kosice.sk/rss_feed/uradne_oznamy_rss.php Úradné oznamy sk Mon, 28 May 2018 03:38:59 CEST Mon, 28 May 2018 03:38:59 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Parkovisko a otočka MHD Zelená stráň Residential park http://www.kosice.sk/article.php?id=21119 Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby - parkovisko a otočka MHD Zelená stráň Residential park 25.05.2018 Zelená stráň Residential park http://www.kosice.sk/article.php?id=21117 Rozhodnutie o zmene v umiestnení stavby č. 3 25.05.2018 Územný plán mesta Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21115 Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 23.05.2018 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Správa o hodnotení“: „Územný plán mesta Košice“ 25.05.2018 Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie (viď príloha) v zmysle § 58a ods.3 stavebného zákona http://www.kosice.sk/article.php?id=21112 Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie na stavbu: Predajňa LIDL, Herlianska ul. Košice a zároveň tunajší stavebný úrad oznamuje, že právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní OU Košice odborom starostlivosti o ŽP, pod č.OU-KE-OSZP3-2016/032265 zo dňa 2.9.2016 k predmetnej žiadosti je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https.//www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-shopbox-herlianska-košice 25.05.2018 Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice-Lorinčík, 2018 http://www.kosice.sk/article.php?id=21107 V zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) na základe podnetov zo strany Mestskej časti (ďalej MČ) Košice – Lorinčík MČ a Útvaru hlavného architekta mesta Košice (ďalej ÚHA) začalo s obstarávaním Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice - Lorinčík, 2018 (ďalej ZaD ÚPN-Z). 24.05.2018