Úradná Tabuľa http://www.kosice.sk/rss_feed/uradne_oznamy_rss.php Úradné oznamy sk Sun, 26 Mar 2017 00:28:06 CET Sun, 26 Mar 2017 00:28:06 CET http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Pereš, ul. Vranovská – zriadenie trafostanice, VN prípojky a úprava NN siete http://www.kosice.sk/article.php?id=19051 Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania podľa ust. § 61 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov 24.03.2017 Stavebné úpravy bytu č. 9 na 5. poschodí bytového domu Dénešová 33, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=19050 Stavebné povolenie 24.03.2017 Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín rastúcich v mestskej časti Košice – Západ http://www.kosice.sk/article.php?id=19049 Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 2 ks drevín rastúcich na ulici Orgovánová č.3 v Košiciach 24.03.2017 Bytový dom Orgovánova č.14 - otvor v nosnej stene medzi bytmi č.41 a 45 http://www.kosice.sk/article.php?id=19045 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 23.03.2017 Rozšírenie optickej siete SWAN KE, s.r.o., Vodárenská ulica, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=19037 Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania 22.03.2017