Úradná Tabuľa http://www.kosice.sk/rss_feed/uradne_oznamy_rss.php Úradné oznamy sk Sat, 17 Mar 2018 15:15:21 CET Sat, 17 Mar 2018 15:15:21 CET http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 v Košiciach http://www.kosice.sk/article.php?id=20748 Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu "TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 v Košiciach" 16.03.2018 Stavebné úpravy bytu č. 16, Hemerkova 1, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=20747 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu na Hemerkovej ulici č. 1, súp. číslo 1306, na pozemku registra KN-C parc. č. 2919, katastrálne územie Grunt v Košiciach, spočívajúcu v stavebných úpravách bytu č. 16 16.03.2018 FTTH Košice – Luník 8 http://www.kosice.sk/article.php?id=20746 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 16.03.2018 FTTH Košice sídlisko Západ - Pri Tehelni http://www.kosice.sk/article.php?id=20745 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 16.03.2018 Šebastovce – doplnenie NN distribučného rozvodu http://www.kosice.sk/article.php?id=20743 OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 15.03.2018