Úradná Tabuľa http://www.kosice.sk/rss_feed/uradne_oznamy_rss.php Úradné oznamy sk Mon, 12 Nov 2018 23:20:35 CET Mon, 12 Nov 2018 23:20:35 CET http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Stavebné povolenie http://www.kosice.sk/article.php?id=22001 Stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 07 Komunikácie a spevnené plochy v areáli stavby Novostavba skladových hál spol. INTERPORT SERVIS s.r.o., Košice II, k.ú. Železiarne 09.11.2018 BYTOVÝ DOM s polyfunkciou, Idanská ulica http://www.kosice.sk/article.php?id=22000 Odvolanie proti územnému rozhodnutiu č. MK/A/2018/11334-14/II/GAZ zo dňa 26.09.2018 o umiestnení stavby „BYTOVÝ DOM s polyfunkciou“ - upovedomenie ostatných účastníkov konania o podaní odvolania 09.11.2018 Výzva na predkladanie ponúk - Most cez rieku Hornád pred obcou Krásna nad Hornádom http://www.kosice.sk/article.php?id=21997 Názov predmetu zákazky: Most cez rieku Hornád pred obcou Krásna nad Hornádom – oprava dilatácií. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 14.11.2018 do 10:00 hod. 08.11.2018 Rekonštrukcia vonkajších primárnych horúcovodných rozvodov sústavy CZT Košice, časť Rekonštrukcia napájača 9. etapy SCZT Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21992 Stavebné povolenie 08.11.2018 Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Krakovskej ulici č. 7 v Košiciach http://www.kosice.sk/article.php?id=21991 O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania 08.11.2018