Úradná Tabuľa http://www.kosice.sk/rss_feed/uradne_oznamy_rss.php Úradné oznamy sk Mon, 26 Jun 2017 05:36:30 CEST Mon, 26 Jun 2017 05:36:30 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Obytný súbor Nová Terasa 2.etapa – Príprava územia pre bytové domy http://www.kosice.sk/article.php?id=19541 Kolaudačné rozhodnutie 23.06.2017 Obytný súbor Nová Terasa 1.etapa – Príprava územia pre bytové domy http://www.kosice.sk/article.php?id=19540 Kolaudačné rozhodnutie 23.06.2017 Obnova obalových konštrukcií bytového domu Dénešova 29 a 31, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=19539 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 21.06.2017 Byt č. 18, prízemie, Rezidencia Cassovar – blok A, Žriedlová 28, Košice. http://www.kosice.sk/article.php?id=19538 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby s jej užívaním 23.06.2017 Oznámenie o obstarávaní Územného plánu zóny Kavečany http://www.kosice.sk/article.php?id=19537 Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení začatie obstarávania Územného plánu zóny „Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2016.“ 23.06.2017