Verejné súťaže a dražby http://www.kosice.sk/rss_feed/Ver_sut_a_draz_rss.php Verejné súťaže a dražby sk Sun, 26 Mar 2017 00:27:49 CET Sun, 26 Mar 2017 00:27:49 CET http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Verejná súťaž: Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=18992 Mesto Košice vyhlásilo verejná súťaž – koncesiu na služby pod názvom: „Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice". Oznámenie je zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania 15.03.2017 Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti http://www.kosice.sk/article.php?id=18915 Dobrovoľná dražba nehnuteľností na Kováčskej č. 4 - kotolňa súp. č. 3415 a pozemok registra C KN parc. č. 816/9 v k.ú. Stredné mesto Dátum otvorenia dražby: 27.3.2017 o 9.00 hod. 24.02.2017 Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s. http://www.kosice.sk/article.php?id=18802 Mesto Košice zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž 31.01.2017