Verejné súťaže a dražby http://www.kosice.sk/rss_feed/Ver_sut_a_draz_rss.php Verejné súťaže a dražby sk Mon, 26 Jun 2017 05:36:52 CEST Mon, 26 Jun 2017 05:36:52 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Výzva na predkladanie žiadosti na prenajatie bytov na Golianovej ul. č. 32, 33 v Košiciach http://www.kosice.sk/article.php?id=19357 V bytovom dome na Golianovej ul. č. 32, 33 sú právne a fyzicky voľné dva dvojizbové byty vo vlastníctve mesta. Správcom domu je Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.. Termín na doručenie žiadosti je do 7. júla 2016 do 14.00 hod. 25.05.2017 Súťaž návrhov: Pamätník Björnstjerne Björnson http://www.kosice.sk/article.php?id=19322 Mesto Košice vyhlásilo súťaž návrhov pod názvom „Pamätník Björnstjerne Björnson“ v Úradnom vestníku verejného obstarávania. Lehota na predkladanie návrhov je do 26.06.2017. do 10:00 h. 22.05.2017 Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s. http://www.kosice.sk/article.php?id=18802 Mesto Košice zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž. Termín otvárania obálok je 4.4.2017 31.01.2017