Verejné súťaže a dražby http://www.kosice.sk/rss_feed/Ver_sut_a_draz_rss.php Verejné súťaže a dražby sk Fri, 28 Apr 2017 23:51:22 CEST Fri, 28 Apr 2017 23:51:22 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=19199 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 11.5.2017 (vrátane) do 15:00 hod. 27.04.2017 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer na prenájom majetku mesta Košice (objektov polikliník) na osadenie reklamných zariadení http://www.kosice.sk/article.php?id=19168 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer na prenájom majetku mesta Košice (objektov polikliník) na osadenie reklamných zariadení. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 04.05.2017 (vrátane) do 15:00 hod. 20.04.2017 Verejná súťaž: Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=18992 Mesto Košice vyhlásilo verejná súťaž – koncesiu na služby pod názvom: „Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice". Oznámenie je zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania 15.03.2017 Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s. http://www.kosice.sk/article.php?id=18802 Mesto Košice zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž. Termín otvárania obálok je 4.4.2017 31.01.2017