Verejné súťaže a dražby http://www.kosice.sk/rss_feed/Ver_sut_a_draz_rss.php Verejné súťaže a dražby sk Sun, 22 Jul 2018 12:35:30 CEST Sun, 22 Jul 2018 12:35:30 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Výzva na predkladanie ponúk - Eurovelo 11 http://www.kosice.sk/article.php?id=21441 Názov predmetu zákazky: „Stavebné práce – výstavba nového úseku cyklistickej komunikácie“ pre stavbu „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad Jazerom“. 16.07.2018 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnut. majetok mesta http://www.kosice.sk/article.php?id=21429 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 27.07.2018 (vrátane) do 12:00 hod.... 13.07.2018 Výzva na predkladanie ponúk - Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21433 Názov predmetu zákazky: Stavebné práce pre stavbu: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 23.07.2018 do 10:00 hod. na e-mail: 2018.16562@kosice.sk 13.07.2018