Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: XX. zasadnutie


16.04.2018
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam

XX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
16. apríla 2018 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta

2.
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XIX. zasadnutí MZ dňa 12.2.2018
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

3.
Návrh na určenie platu námestníka primátora mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

4.
Portrétovanie primátora mesta Košice podľa stáročných zvyklostí mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

5.
Výkon oprávnení Mesta Košice ako spoločníka alebo akcionára v niektorých obchodných spoločnostiach – aktualizácia
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

6.
Návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 21/1994 O opatreniach na hospodárne využívanie pitnej vody na území mesta
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

7.
Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017 a návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 1018/12.02.2018
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

8.
Umiestnenie umeleckých diel na území Mestského parku v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

9.
Grantový program na rok 2018 - návrh na prerozdelenie dotácií na podporu projektov v oblasti kultúry
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

10.
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo IV. SKR 2018
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

11.
Koncepcia komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX – aktualizácia a doplnenie pôvodného obsahu a vyhodnotenie plnenia prijatých opatrení
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

12.
Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2017
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

13.
Zmena v zložení dozornej rady v neziskovej organizácií Perly gotickej cesty, n. o. v ktorej je mesto Košice zakladateľ
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

14.
Usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o. pri prevádzkovaní parkovacích miest v rezidentských lokalitách
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

15.
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

16.
Prenájom časti pozemku priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v areáli ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach pre nájomcu Mestská hokejbalová únia, o. z., Donská 14, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

17.
Prenájom nebyt. priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte MŠ Galaktická 11 v Košiciach pre nájomcu Centrum pedagogicko-psych. poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

18.
Prenájom ihriska v areáli ZŠ Janigova 2 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

19.
Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Fábryho 44 v Košiciach a veľkej telocvične v objekte ZŠ Krosnianska 2 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa pre nájomcu ŠBK GALAXY Košice, Floriánska 1362/7, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

20.
Odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy JŠ Užhorodská 8, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

21.
Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy škôl a školských zariadení
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

22.
Výstavba futbalového štadióna KFA - informácia
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

23.
Prenájom časti pozemku parc. č. 2736 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad Jazerom za účelom revitalizácie detského ihriska na Gagarinovom námestí z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24.
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad Jazerom za účelom realizácie stavby: Verejné osvetlenie chodníkov na Baltickej – Kaspickej, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25.
Prenájom pozemkov časť parc. č. 3599/4 a parc. č. 3599/6 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavby: Kurská kontajnerovisko, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26.
Prenájom častí pozemkov parc. č. 2848 a 2830 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavby: Chodník Krosnianska – Ovručská, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27.
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom revitalizácie detských ihrísk na ulici Obrody 27, Moldavskej 27 a Pražskej 9 pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu určitú 10 rokov
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28.
Prenájom pozemku v k. ú. Terasa za účelom vybudovania kynologického parku v Katkinom parku pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29.
Prenájom pozemkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. za účelom realizácie stavby: Košice, Račí potok II., RKOM 0,510-0,610 stabilizácia pravého svahu toku, v k. ú. Terasa z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30.
Odňatie pozemkov v k. ú. Letná zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31.
Zverenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami do správy Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32.
Prevod nehnuteľností v k. ú. Furča medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou farnosťou Svätej Rodiny, Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny s finančným vyrovnaním
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33.
Zámena pozemkov v k. ú. Skladná a Stredné Mesto medzi mestom Košice a Ing. M. G.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.
Zámena pozemkov v k. ú. Jazero medzi mestom Košice a LABAŠ s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.
Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu P. P. 6/12 k celku na pozemku v k. ú. Južné mesto do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.
Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - kina Družba, nachádzajúceho sa v k. ú. Terasa formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.
Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Poľov formou priameho predaja
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.
Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.
Prevod pozemkov v k. ú. Brody pre spoločnosť IPO ECOLOGY, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.
Prevod pozemku v k. ú. Pereš pre MČ Košice - Pereš z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre DATACOM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa a návrh na zrušenie uznesenia č. 995 zo dňa 11.decembra 2017
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.
Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre M. a K. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre MVDr. I. Š. a MVDr. Z. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.
Prevod nehnuteľností – bytov v bytovom dome Krčméryho 13, 15 a pozemku pod bytovým domom v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa s predkupným právom v prospech mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.
Prevod časti pozemku v k. ú. Severné Mesto do podielového spoluvlastníctva Ing. K. S., DrSc. a Ing. N. P., PhD.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.
Interpelácie poslancov MZ

47.
Dopyty poslancov MZ

48.
Rôzne

49.
Záver


JUDr. Martin PETRUŠKO
námestník primátora mesta Košice


Kvôli veľkosti prílohy k bodu programu č. 7 je možné požadované materiály stiahnuť tu:   
Bod č.7
Témy a výsledky:
Témy a výsledky (136,91 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-20 (462,693 kB)
Hlasovanie č.21-40 (445,24 kB)
Hlasovanie č.41-60 (447,465 kB)
Hlasovanie č.61-74 (317,973 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (46,438 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky