Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: XIX. zasadnutie


12.02.2018
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam

XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
12. februára 2018 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1.
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XVII. zasadnutia MZ dňa 18.09.2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2.
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XVIII. zasadnutí MZ dňa 11.12.2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta

4.
Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2017 do 31.12.2017
Predkladá: p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MsP Košice

5.
Návrh zmien a doplnkov Štatútu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.
Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.
Územný plán zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.
Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR a návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.
Usporiadanie niektorých majetkových vzťahov medzi mestom Košice a Urbariátom Kavečany, p. s. v k. ú. Kavečany
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

10.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku pred areálom Zoologickej záhrady Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11.
Petícia proti výstavbe obytného súboru „Paseo Grunty“ v lokalite Moskovská trieda na sídlisku KVP
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12.
Informácia o prerušenom bode z XVIII. zasadnutia MZ zo dňa 11.12.2017 -Harmonogram riešenia statickej dopravy a vybudovanie parkovacieho systému spoločnosťou EEI, s.r.o.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13.
Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Košice a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

14.
Návrh na udelenie Ceny mesta Košice - pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2018
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15.
Schválenie spolufinancovania projektov ZŠ v zriaď. pôsobnosti mesta Košice v rámci Op. programu Ľudské zdroje na základe výzvy s názvom - V základnej škole úspešnejší
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

16.
Návrh na zaradenie ZŠ s MŠ Masarykova 19/A, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

17.
Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Galaktická 9, Košice ako súčasti MŠ Galaktická 11, Košice a Výdajnej školskej jedálne, Galaktická 9, Košice ako súčasť MŠ Galaktická 11, Košice do siete škôl a škol. zariadení SR
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

18.
Návrh na zaradenie Centra voľného času, Drábova 3, Košice ako súčasti Základnej školy, Drábova 3, Košice do siete škôl a škol. zariadení Slovenskej republiky
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

19.
Prenájom malej a veľkej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného os. zreteľa v objekte Základnej školy Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach pre nájomcu AKADEMIK TU Košice, Watsonova 4/A, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

20.
Prenájom malej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Základnej školy Drábova 3 v Košiciach pre nájomcu HK Sršne Košice – hokejový klub o. z., Omská 2, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

21.
Rozšírenie prenajatých nebytových priestorov v objekte zrušenej Základnej školy Charkovská 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

22.
Zverenie pozemkov a miestnych komunikácií do správy Mestskej časti Košice – Krásna
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

23.
Zverenie nehnuteľností na Mojmírovej 1 v Košiciach do správy Zoologickej záhrade Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24.
Odňatie pozemkov zo správy MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25.
Prenájom pozemkov na výstavbu rodinných domov v rámci projektu - Budujeme nádej na Luníku IX v Košiciach - za 1 EUR/rok za pozemok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26.
Dlhodobý prenájom pozemku pre MČ Košice – Luník IX na vybudovania multifunkčného ihriska za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27.
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby prístupovej komunikácie a spevnených plôch pre NTC Košice, a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28.
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby chodníka na Uherovej ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29.
Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a D. M. a D. M., rod. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30.
Zámena častí pozemkov v k. ú. Južné mesto so spol. IZOLEX BAU s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31.
Prevod vlastníctva majetku medzi mestom Košice a Ing. V. V. v k. ú. Terasa z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny s finančným vyrovnaním
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32.
Kúpa pozemkov v k. ú. Severné mesto pre účely stavby: Rozšírenie križovatky Kostolianská – Národná trieda – Vodárenská – Pod Hradovou, do vlastníctva mesta Košice od Kňažského seminára sv. Karola Boromejského
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33.
Určenie spôsobu prevodu pozemku – dobrovoľná dražba pozemku v k. ú. Čermeľ
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.
Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Furča formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.
Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Terasa priamym predajom
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.
Prevod nehnuteľného majetku mesta Košice – verejného osvetlenia na Mestskú časť Košice – Šaca z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.
Prevod častí pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce na Mestskú časť Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre M. J. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre spoločnosť Datacom, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.
Prevod pozemkov v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.
Prevod nehnuteľnosti (kotolne DELTA) v k. ú. Severné mesto podnájomcovi, spoločnosti GALIJA COLOR s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.
Prevod pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre P. H. a manželku D. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.
Prevod pozemkov v k. ú. Grunt pod stavbou autoumyvárne, vrátane priľahlej plochy pre spoločnosť Wash Center, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.
Prevod časti pozemku v k. ú. Terasa pod stavbou hromadných garáží vo vlastníctve spol. HONEKO s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.
Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto do podielového spoluvlastníctva Mgr. A. S. v podiele ? k celku a Ing. R. S. v podiele ? k celku
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.
Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Ing. J. V. a Š. S. a manželku M.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47.
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre M. H., Ing. J. H. a J. O. a manželku Ing. M. O.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. R. F. a manželku Mgr. D. F.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. J. V.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50.
Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre MVDr. C. K. a manželku RNDr. V. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51.
Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre EASY real, s.r.o..
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52.
Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre A. Sz.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. K. G. a Ing. K. G.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54.
Prevod pozemku v k. ú. Letná pre A. N.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55.
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu BEAUTY FOTO s.r.o. v bytovom dome na ul. Jesenná č. 7
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

56.
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVIII. zasadnutia MZ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

57.
Interpelácie poslancov MZ

58.
Dopyty poslancov MZ

59.
Rôzne

60.
Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice


Kvôli veľkosti prílohy k bodom programu č. 6, 7 a 12 je možné požadované materiály stiahnuť tu:   Bod č.6 , Bod č.7 a Bod č.12
Témy a výsledky:
Témy a výsledky (130,664 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-20 (503,35 kB)
Hlasovanie č.21-40 (496,002 kB)
Hlasovanie č.41-60 (447,549 kB)
Hlasovanie č.61-79 (441,467 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (46,502 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky