Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: XVIII. zasadnutie


11.12.2017
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam

XVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
11. decembra 2017 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1.
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XVII. zasadnutí MZ dňa 18.09.2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta

3.
Ponuka na odpredaj 3 ks akcií spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. v rámci uplatnenia predkupného práva a návrh na 3. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.
Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2018 – 2020
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.
Dohoda o splátkach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.
Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.
Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.
Územný plán zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice - Ulica Alexandra Dubčeka
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10.
Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku zákl. umeleckým školám, jaz. školám, mat. školám a škol. zariadeniam
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11.
Zmena v zložení orgánov neziskových organizácií v ktorých je mesto Košice zakladateľ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12.
Zmena členov dozornej rady v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13.
Schválenie zástupcu Mesta Košice do funkcie člena dozornej rady v Košická Futbalová Aréna a. s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

14.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Int. reg. op. programu, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na živ. prostredie a špecifického cieľa 4.3.1. pre pre projekt: Regenerácia vnútrobloku sídliska Darg. hrdinov, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

15.
Príprava a predloženie Žiadosti o NFP v rámci cezhraničného programu Interreg Stredná Európa, Programová priorita 1 Spolupráca na inováciách, aby sa stredná Európa stala konkurencieschopnejšia, Špec. cieľ programu 1.2 Zlepšiť zručnosti a ...
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

16.
Schválenie spolufinancovania projektov zákl. škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v rámci op. programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom - V základnej škole úspešnejší
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

17.
Prenájom nebytových priestorov a pozemku priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte a areáli zrušenej MŠ Krosnianska 6 v Košiciach pre nájomcu Súkromná materská škola Krosnianska 6, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

18.
Prenájom veľkej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte ZŠ Krosnianska 2, Košice pre nájomcu – Futbalový klub Košická Nová Ves, Agátova 1, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

19.
Prenájom veľkej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 v Košiciach pre nájomcu ŠBK GALAXY Košice, Floriánska 1362/7, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

20.
Návrh na zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

21.
Podnájom časti územia Košického hradu z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre o. z. Castellum Cassovia
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

22.
Podnájom hádzanárskej haly (Multihaly) Alejová 2 v Košiciach občianskemu združeniu KOŠICE CROWS za 50 € bez DPH mesačne na dobu určitú 20 rokov z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

23.
Prenájom častí pozemkov pre Mestskú časť Košice – Krásna z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24.
Borovicový háj – informácia o aktuálnom stave
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25.
Uplatnenie predkupného práva na parc. č. 2037/2, 2037/17, 2037/18 v k. ú. Huštáky – ponuka od spol. FLORIÁNSKA ROYAL (J

26.
Určenie spôsobu prevodu časti pozemkov v k. ú. Terasa na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27.
Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Letná
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28.
Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MVDr. T. D. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29.
Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Baška pre Ing. M. J. a PhDr. B. J., rod. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30.
Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Technickou univerzitou v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny s finančným vyrovnaním
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31.
Prevod pozemku v k. ú. Baška pre R. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32.
Prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Jazero pre spoločnosť LABAŠ s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33.
Prevod nehnuteľností v k. ú. Severné Mesto medzi mestom Košice a Technickou univerzitou v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.
Odplatný prevod majetku vo vlastníctve Miestneho podniku služieb, s.r.o. Košice v likvidácii do vlastníctva mesta Košice za účelom zabezpečenia prevádzky kúpaliska Triton
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.
Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre T. O.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.
Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Ing. M. H.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť R-STANA s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.
Zámena častí pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves s p. S. L. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.
Zámena pozemkov medzi mestom Košice a spol. TEMPUS IMMO, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 233 zo dňa 21. septembra 2015 a zverenie pozemku v k. ú. Stredné Mesto do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.
Predaj nebytového priestoru (garáže) pre nájomcu Š. R. v dome na ul. Železiarenská č. 37
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

42.
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu S. R. - Fly HOUSE v dome na ul. Fejova č. 5
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

43.
Predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku, parc. č. 3790/7 v k. ú. Huštáky k priestoru č. 4 – NP 4 v nehnuteľnosti na ul. Novomeského č. 11 pre jeho vlastníka, PhDr. P. K., CSc.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

44.
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVII. zasadnutia MZ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

45.
Interpelácie poslancov MZ

46.
Dopyty poslancov MZ

47.
Rôzne

48.
Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice


Kvôli veľkosti prílohy k bodom programu č. 4, 6, 7 a 8 je možné požadované materiály stiahnuť tu:     Bod č.4 , Bod č.6 , Bod č.7 a Bod č.8

Témy a výsledky:
Témy a výsledky (117,906 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-20 (522,77 kB)
Hlasovanie č.21-40 (501,135 kB)
Hlasovanie č.41-60 (460,178 kB)
Hlasovanie č.61-80 (464,604 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (24,039 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky