Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: XVII. zasadnutie


18.09.2017
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam

XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
18. septembra 2017 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1.
Zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2.
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIV. zasadnutia MZ dňa 27.02.2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3.
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XVI. zasadnutí MZ dňa 19.06.2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta

5.
Voľba člena Mestskej rady v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.
Voľba predsedu Komisie školstva, športu a mládeže pri MZ v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.
Územný plán zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 – doplnok 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.
Oprava grafickej časti dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Myslava 2012
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10.
Návrh na udelenie ceny PRO URBE
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11.
Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12.
Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13.
Dotácie na mládežnícky šport - futbal
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

14.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc: Ulica Skalická, Ulica Svätovavrinecká, Ulica Malokarpatská
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc: Ulica na Košarisku, Hríbová ulica, Kozáková ulica, Ulica pod Hájmi, Lúčnicová ulica, Plávková ulica, Bedľová ulica
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice - Ulica na Grunte
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

17.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice - Ulica pri plavárni, a verejných priestranstiev - Račkov park, Feldov park
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

18.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

19.
Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

20.
Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2016 – informatívna správa
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

21.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integr. reg. op. programu, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na živ prostredie a špec. cieľa 4.3.1. pre projekt: Hluková mapa pre Mesto Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

22.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Int. reg. op. programu, Prior. os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy ...
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

23.
Schválenie spolufinancovania žiadosti mesta Košice o poskytnutie fin. prostr. v rámci rozvojového projektu Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2017 - Podpora rozvoja výchovy formou dostavby ...
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

24.
Prenájom celého objektu a pozemkov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte a areáli zrušených Detských jaslí Obrancov Mieru 18, Košice pre nájomcu Liberta, n. o., Cimborkova 1, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

25.
Prenájom inline oválu a veľkej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte a areáli ZŠ Bukovecká 17 v Košiciach pre nájomcu ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA o. z.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

26.
Návrh na odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy ZŠ Užhorodská 39, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

27.
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Materskej škole Budapeštianska 1, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

28.
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Materskej škole Nešporova 28, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

29.
Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy Materskej školy Žiacka 18, Košice a zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 462 zo dňa 24. a 25.06.2004
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

30.
Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy ZŠ Belehradská 21, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

31.
Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy Základnej školy Drábova 3, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

32.
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Základnej škole Park Angelinum 8, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

33.
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – požiarnej zbrojnice súp. č. 1084 na Žiackej 25 v k. ú. Krásna do správy Mestskej časti Košice – Krásna
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.
Zverenie majetku mesta – miestnych komunikácií do správy MČ Košice – Šaca
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.
Zverenie majetku mesta Košice, nachádzajúceho sa na území Mestskej časti Košice – Západ, Luník II (fontána a umelecké diela)
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.
Zverenie nehnut. majetku mesta Košice „Rekonštrukcia minerálneho zdroja Anička“, „Park Anička (ostatné šport. a rekreačné stavby)“, ... do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.
Odňatie pozemkov v k. ú. Stredné Mesto zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.
Zámena pozemkov medzi mestom Košice a spol. TEMPUS IMMO, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.
Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves a k. ú. Terasa medzi mestom Košice a G. E. a R. N.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.
Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a V. N.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.
Nájom z dôvodu hod. os. zreteľa pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., za účelom realizácie projektu „Automatická požičovňa mestských bicyklov v meste Košice – bikesharing“ z prostriedkov IROP
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.
Návrh zámeru obstarania koncesie pre projekt - Verejné zdieľanie bicyklov v meste Košice – bikesharing
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.
Prenájom pozemkov pre Mestskú časť Košice – Lorinčík z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.
Prenájom časti pozemku v k. ú. Stredné Mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť KOVMETAL, spol. s r.o. Košice za účelom majetkovo-právneho usporiadania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.
Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby: „Parkovisko, Krakovská ul. Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.
Prenájom časti pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre p. E. za účelom vybudovania príjazdovej komunikácie k rodinnému domu
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47.
Prenájom budovy a pozemku za účelom prevádzkovania útulku pre ľudí bez domova pre OÁZA – nádej pre nový život, n. o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48.
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania kynologických parkov na Humenskej ulici a v Zuzkinom parku pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49.
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom revitalizácie detských ihrísk na Nešporovej a Trebišovskej ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50.
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby Národného tenisového centra – športový areál nad Popradskou cestou pre NTC Košice, a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51.
Prenájom časti pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre spoločnosť eMeM, spol. s r.o. za účelom realizácie stavby: Obytný súbor Nová Terasa – Dopravné napojenie na Tr. SNP z úseku A
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52.
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero za účelom realizácie chodníkov a terénnych úprav v rámci stavby Gréckokatolíckeho chrámu pre Gréckokatolícku cirkev, Farnosť presvätej Bohorodičky ochrankyne z dôvodov hod. os. zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53.
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom revitalizácie venčovísk na Meteorovej a Čingovskej ul. v Košiciach, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54.
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby: Parkovisko na Levočskej ul. v Košiciach, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55.
Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Uzamykateľné kontajneroviská“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56.
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest na Kurskej a Bielocerkevskej ul. v Košiciach, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57.
Prenájom pozemkov v k. ú. Furča za účelom vybudovania šport. areálu a telocvične v rámci realizácie CENTRA ÚPLOVÝCH ŠPORTOV pre obč. združenie Šport - Mládež pre budúcnosť o. z. z dôvodov hod. os. zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58.
Rozšírenie predmetu nájmu pre občianske združenie ENJOY THE RIDE v k. ú. Grunt – „Freestyle Academy“
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59.
Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Košice – Šebastovce – vodovod a kanalizácia, na pozemkoch mesta Košice, k. ú. Šebastovce, v prospech VVS, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

60.
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 749 zo dňa 16. septembra 2013
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

61.
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k. ú. Kavečany pre účely stavby: Obchvatová komunikácia ZOO – Kavečany a zrušenie uznesenia MZ č. 448 zo dňa 24. apríla 2008
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

62.
Dohoda o mediácii vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce – schválenie
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

63.
Spôsob prevodu pozemku v k. ú. Terasa dobrovoľnou dražbou
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

64.
Nadobudnutie nehnuteľného majetku v k. ú. Terasa do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

65.
Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MZ č. 728 zo dňa 27. februára 2017
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

66.
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

67.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa na GODOS plus, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

68.
Prevod pozemku v k. ú. Brody pre TESCO STORES SR, a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

69.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. M. L. a Ing. O. L.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

70.
Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre T. P.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

71.
Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre J. G.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

72.
Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre K. Z., P. F. a MUDr. V. S.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

73.
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. M. K. a J. V.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

74.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre V. P.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

75.
Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Ing. S. C.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

76.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. I. F. a manželku V.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

77.
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Š. B., MUDr. M. M. a Ing. G. P.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

78.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Bc. K. G.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

79.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pod stavbou vo vlastníctve M. Š. a Bc. M. Š. do bezpodielového spoluvlastníctva
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

80.
Prevod vlastníctva majetku mesta v k. ú. Južné Mesto na PhDr. P. G. a JUDr. M. G., PhD., z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

81.
Prevod časti pozemku v záhradkárskej lokalite v k. ú. Myslava pre S. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

82.
Prevod časti pozemku v záhradkárskej lokalite v k. ú. Myslava pre Z. J. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

83.
Prevod pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce do podielového spoluvlastníctva pre JUDr. B. L. a W. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

84.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. M. Č. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

85.
Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre V. K. a manž. B. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

86.
Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. P. K. a manž. T. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

87.
Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky a Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a spol. E-hold a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

88.
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť EXPA PRINT, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

89.
Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť FERONA Slovakia, a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

90.
Prevod pozemku pod stavbou v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť ETERNITY, spol. s r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

91.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Vodárenskú s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

92.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre PhDr. K. T. a Ing. T. T. do bezpodielového spoluvlastníctva
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

93.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. D. R.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

94.
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 863 zo dňa 19. júna 2017
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

95.
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Intranet s.r.o. v dome na ul. Čapajevova č. 8
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

96.
Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Čárskeho 2, 4, 6, 8 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

97.
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SK Realitná s.r.o. v dome na ul. Železiarenská č. 15
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

98.
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu JUTY s.r.o. v dome na ul. Komenského č. 22
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

99.
Informácia o projekte Arcidiecéznej charity
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

100.
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVI. zasadnutia MZ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

101.
Interpelácie poslancov MZ

102.
Dopyty poslancov MZ

103.
Rôzne

104.
Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice


Kvôli veľkosti prílohy k bodom programu č. 10 a 11 je možné požadované materiály stiahnuť tu: Bod č.8 a Bod č.41
Témy a výsledky:
Témy a výsledky (130,803 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-25 (613,801 kB)
Hlasovanie č.26-50 (564,969 kB)
Hlasovanie č.51-75 (568,135 kB)
Hlasovanie č.76-100 (557,316 kB)
Hlasovanie č.101-111 (245,295 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (24,635 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky