Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: XVI. zasadnutie


19.06.2017
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
19. júna 2017 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1.
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XV. zasadnutí MZ dňa 24.04.2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta

3.
Záverečný účet mesta Košice za rok 2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.
Petícia za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.
Informatívna správa o pilotnom projekte budovania uzamykateľných a podzemných kontajnerovísk v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.
Oprava grafickej časti dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Myslava 2012
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo II. SKR 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo III. SKR 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.
Predloženie 3 žiadostí o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu, prior. osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na živ. prostredie ...
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

10.
Predloženie žiadosti o NFP na projekt: Revitalizácia Mlynského náhona v Košiciach, v rámci Int. reg. op. programu, prior. osi 4 - Zlepšenie kvality života ...
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

11.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 1 - názov projektu: „Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 1 - za účelom realizácie projektu: Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD DPMK, a. s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci ROP, Prioritná os 1 - za účelom realizácie projektu: Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

14.
Prevod 29 podielu Mesta Košice na základnom imaní spoločnosti KOSIT a.s. – uplatnenie predkupného práva spoločnosťou WOOD Waste Management Ltd.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15.
Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o. za rok 2016
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

16.
Návrh VZN mesta Košice o zrušení Materskej školy Bystrická 34, Košice a jej súčasti
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

17.
Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Bystrická 34, Košice ako súčasť Materskej školy, Nešporova 28, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

18.
Návrh VZN mesta Košice o zrušení Materskej školy Lorinčík 15, Košice a jej súčasti
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

19.
Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Lorinčík 15, Košice ako súčasť Materskej školy, Turgenevova 7, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

20.
Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Viedenská 34, Košice ako súčasť Materskej školy, Budapeštianska 1, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

21.
Prenájom ihriska priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v areáli Základnej školy Krosnianska 2 v Košiciach pre nájomcu Futbalový klub Košická Nová Ves
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

22.
Prenájom priestorov za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa na dobu určitú 20 rokov a rozšírenie už prenajatých priestorov priamym nájmom z dôvodu hod. os. zr. v objekte ZŠ Slobody 1 ...
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

23.
Odňatie zvereného nehnut. majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy CVČ Orgovánová 5, Košice a zverenie nehnut. majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy ZŠ Krosnianska 2 ...
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

24.
Návrh na zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

25.
Zverenie nehnuteľností parciel registra E KN č. 351, 385/53 k. ú. Barca do správy MČ Košice - Barca
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26.
Odňatie nehnuteľnosti zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a zverenie pozemkov do správy MČ Košice – Juh
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27.
Zámena spoluvlastníckych podielov na častiach pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce so spoločnosťou SOFT SYSTÉM DEVELOPMENT, s.r.o. z dôvodu osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28.
Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Košice – mesto o viac ako 50 ...
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29.
Prenájom pozemku na časti parcely č. 4438/1 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad jazerom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30.
Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa v k. ú. Furča pre M M Potraviny, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31.
Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom revitalizácie detského ihriska na Meteorovej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32.
Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie projektu: Revitalizácia parku pri OC Erika, v k. ú. Terasa z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33.
Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.
Odplatný prevod parkoviska na Rastislavovej ul. č. 28 - 32 v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Juh, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.
Odplatný prevod chodníkov ul. Krosnianska – Zupkova v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Dargovských hrdinov, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.
Odplatný prevod dopravných stavieb – komunikácia, chodníky a verejné osvetlenie od spoločnosti TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.
Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto, Kavečianska cesta
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.
Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Jazero na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 568 zo dňa 12.9.2016 a súčasne schválenie prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto pre P. B. a manželku Š., rod. Š. z dôvodu hodného os. zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 399 zo dňa 14.3.2016
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 667 zo dňa 17.6.2013 v znení uznesenia č. 260 zo dňa 21.8.2015
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.
Prevod pozemkov v k. ú. Grunt na TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.
Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre spoločnosť SKEBYT spol. s r.o. Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.
Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre spoločnosť CLEANJET s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.
Prevod pozemku pod trafostanicou v k. ú. Stredné mesto pre VSD, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre V. D.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MVDr. Ľ. G. a RNDr. Z. G., PhD.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49.
Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre J. R. a manželku M.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50.
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. K. J.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51.
Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. D. T. a Mgr. M. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52.
Prevod nehnuteľností v k. ú. Južné mesto pre D. Z.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53.
Prevod časti pozemku registra E KN parc. č. 1053 v k. ú. Ťahanovce na M. G.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54.
Prevod časti pozemkov v k. ú. Južné mesto na Slnečnej ulici pre spol. DERMAKLINIK, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre G. T.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56.
Prevod nehnuteľností v k. ú. Severné mesto medzi mestom Košice a HPK engineering a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57.
Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves formou zámeny s Ing. J. K. a manž. G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre JUDr. M. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59.
Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre A. P. a Ing. M. B. v rovnakom podiele ? k celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

60.
Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Čárskeho 12, 14, 16, 18 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

61.
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Boards Advertising s.r.o. v dome na ul. Stará baštová č. 7
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

62.
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu E. V. v dome na ul. Alžbetina č. 29
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

63.
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XV. zasadnutia MZ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

64.
Interpelácie poslancov MZ

65.
Dopyty poslancov MZ

66.
Rôzne

67.
Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice


Kvôli veľkosti prílohy k bodom programu č. 10 a 11 je možné požadované materiály stiahnuť tu: Bod č.3 a Bod č.15
Témy a výsledky:
Témy a výsledky (124,232 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-25 (574,59 kB)
Hlasovanie č.26-50 (585,039 kB)
Hlasovanie č.51-75 (564,037 kB)
Hlasovanie č.76-91 (355,424 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (23,941 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky