Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: XV. zasadnutie


24.04.2017
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
24. apríla 2017 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1.
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XIV. zasadnutí MZ dňa 27.02.2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta

3.
Návrh Štatútu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.
Návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.
Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.
Návrhy riešenia lokality Borovicový háj s finančným dopadom na rozpočet mesta
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.
Územný plán zóny Košice - Slivník
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.
Rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine Psychosociálneho centra, Löfflerova 2, 040 01 Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.
Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10.
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2016 - 2020 (2025)
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

11.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špec. cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a preprav. kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej) ...
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

12.
Menovanie dvoch členov správnej rady CIKE, n. o. v zmysle čl. V. ods. 7 štatútu neziskovej organizácie
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

13.
Menovanie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOSIT a.s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

14.
Návrh na odňatie časti zvereného majetku mesta Košice – pozemku v areáli ZŠ Slobody 1, Košice a oplotenia šport. areálu zo správy ZŠ Slobody 1, Košice a návrh na rozhodnutie o zmene účelového určenia majetku
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

15.
Návrh na vyradenie MŠ Lorinčík 15, Košice (MČ Košice - Lorinčík) a jej súčastí zo siete škôl a škol. zariadení a zaradenie Elokovaného pracoviska Lorinčík 15, Košice a ŠJ Lorinčík 15, Košice ako súčasť MŠ Turgenevova 7, Košice do siete škôl a ...
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

16.
Návrh na vyradenie MŠ Bystrická 34, Košice - Pereš (MČ Košice - Pereš) a jej súčasti zo siete škôl a šk. zar. a zaradenie Elokovaného pracoviska Bystrická 34, Košice - Pereš a ŠJ Bystrická 34, Košice - Pereš ako súčasť MŠ Nešporova 28, Košice ...
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

17.
Schválenie spolufinancovania projektov základných škôl v zriaď. pôsobnosti mesta Košice v rámci Op. programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom - V základnej škole úspešnejší
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

18.
Prenájom lesných investičných a neinvestičných ciest slúžiacich lesnému hospodárstvu - odsúhlasenie doby nájmu pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

19.
Podnájom pozemkov v k. ú. Ružín a Malá Lodina
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

20.
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby - Uzamykateľné kontajneroviská - z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

21.
Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest na Postupimskej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

22.
Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby: Verejné osvetlenie hrádza – lesopark, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

23.
Prenájom časti pozemkov za účelom realizácie stavby: Parkovisko, Parčík Jozefa Psotku Košice, pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa – rozšírenie predmetu nájmu
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24.
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia parkovacích plôch na ul. Obrody, Humenskej, Tr. SNP 75, Mikovíniho 45 - 49 pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25.
Prenájom časti pozemku na Budanovej ul. v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MČ Košice – Kavečany za účelom realizácie a užívania chodníka pre peších
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26.
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 322 zo dňa 14.12.2015
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27.
Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Košice – Sever – Kostolianska ulica - vodovod, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Severné mesto v prospech VVS, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28.
Odplatný prevod parkoviska na ul. Študentská – Odborárska v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Sever, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29.
Odplatný prevod stavby fitness v parku Hroncova od MČ Košice – Sever
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30.
Odplatný prevod zmodernizovaného detského ihriska v lokalite Národná trieda 76 – 86 II. etapa od MČ Košice – Sever
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31.
Odplatný prevod chodníka – prepojenie ulíc Tr. arm. gen. Svobodu – Krosnianska v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32.
Odplatný prevod zrekonštruovaného detského ihriska a fitness v Parku duklianskych obetí od MČ Košice – Sever
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33.
Odplatný prevod zmodernizovaného detského ihriska v lokalite Národná trieda 76-86 I. etapa od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.
Odplatný prevod detského ihriska – workout, v Parku duklianskych obetí č. 2-6 od MČ Košice – Sever
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 631 zo dňa 12.12.2016 ohľadom bezodplat. prevodu stavby SO 005 Verejného osvetlenia od spoločnosti JALES-STAV s.r.o. a Terrachem s.r.o. a Odplatný prevod stavby SO 005 Verejného osvetlenia ...
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre ARTEAM s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Š. R.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.
Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre L. S.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemku a garáží v k. ú. Terasa do správy Mestskej časti Košice – Západ
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Južné mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.
Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemku v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve Obchodnej spoločnosti Panská s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.
Odplatné nadobudnutie (kúpa) častí pozemkov v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve Slovenského plynárenského priemyslu a.s. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.
Odplatné nadobudnutie (kúpa) časti pozemku v k. ú. Skladná vo vlastníctve Košická aréna - občianske združenie do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.
Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemkov v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve Ing. A. K. a Ing. V. K. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47.
Prevod nehnuteľností v k. ú. Skladná medzi mestom Košice a CTR business center III., a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48.
Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 270 na parcele č. 827 v k. ú. Terasa, Uherova 3, Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť V-vital, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50.
Prevod časti pozemku v k. ú. Sokoľ na Ing. E. N.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre M. R., MBA a MUDr. E. R., MBA
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52.
Priamy predaj pozemku za podmienky zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemky v k. ú. Skladná pre M. R.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53.
Prevod pozemkov v k. ú. Kostoľany nad Hornádom pre JUDr. V. V., Ing. I. V. a N. V. v rovnakom podiele 1/3 k celku
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54.
Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre J. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55.
Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre O. J.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56.
Prevod nehnuteľnosti na ul. Gerlachovská ul. č. 34 v Košiciach pre spoločnosť Línia KE, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57.
Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka nebytového priestoru J

58.
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Doman Servis s.r.o. v dome na ul. Komenského č. 39
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

59.
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIV. zasadnutia MZ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

60.
Interpelácie poslancov MZ

61.
Dopyty poslancov MZ

62.
Rôzne

63.
Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice


Kvôli veľkosti prílohy k bodom programu č. 10 a 11 je možné požadované materiály stiahnuť tu: 
Bod č.3 , Bod č.5 , Bod č.7 a Bod č.12


Témy a výsledky:
Témy a výsledky (131,848 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-25 (659,857 kB)
Hlasovanie č.26-50 (625,9 kB)
Hlasovanie č.51-75 (560,76 kB)
Hlasovanie č.76-92 (381,451 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (24,662 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky