Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: XIV. zasadnutie


27.02.2017
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
27. februára 2017 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1.
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XII. zasadnutia MZ dňa 12.09.2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2.
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XIII. zasadnutí MZ dňa 12.12.2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta

4.
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 45 trhový poriadok trhových miest na území mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.
Návrh VZN mesta Košice o zmene hranice mestskej časti Košice - Barca a mestskej časti Košice - Juh
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc: Ulica Strážovská a Ulica Súľovská
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice - Ulica nad cintorínom
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc: Ulica pri studničke, Ulica na Polianku, Ulica na prednom záhumní a Ulica na zadnom záhumní
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc: Ulica Zelená stráň a Ulica ku Gederu
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10.
Územný plán zóny Košice - Slivník
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11.
Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.07.2016 do 31.12.2016
Predkladá: p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MsP Košice

12.
Návrh na udelenie Ceny mesta Košice - pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13.
Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

14.
Návrh na rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prior. os 1 – Bezpečná a ekol. doprava v regiónoch...
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16.
Predloženie 11 žiadostí o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pre obnovu resp. zriadenie odb. učební a škol. knižníc pre ZŠ...
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

17.
Návrh na zmenu Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

18.
Košice EYOF 2021 – Európsky olympijský festival mládeže, Organizačný výbor – zloženie za mesto
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

19.
Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MZ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

20.
Zverenie nehn. majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy škôl a šk. zariadení a oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 1122 z 27.04.2010 a uznesenia č. 259 z 30.10.2003
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

21.
Rozšírenie prenajatých nebyt. priestorov v objekte zrušenej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hod. os. zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

22.
Prenájom telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte ZŠ Belehradská 21 v Košiciach pre nájomcu Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice – Ťahanovce
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

23.
Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestoru v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach na 1 € pre obč. združenie USMEJ SA NA MŇA z dôvodu hod. os. zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24.
Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestoru v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach pre spoločnosť AULA promotion o viac ako 50 z dôvodu hod. os. zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25.
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 61 zo dňa 09.02.2015
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26.
Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto medzi mestom Košice a ASBIS SK spol. s r. o. s fin. vyrovnaním v prospech mesta Košice z dôvodu hod. os. zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27.
Zámena nehnuteľností - pozemkov a stavby v k. ú. Terasa vo vlastníctve Slovenskej republiky za pozemky a stavby v k. ú. Grunt a k. ú. Furča vo vlastníctve mesta Košice z dôvodu hod. os. zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28.
Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a V. N.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29.
Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves a k. ú. Terasa medzi mestom Košice a G. E. a R. N.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30.
Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto na dobu určitú pre CASSOSPORT s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31.
Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre spoločnosť TimeHouse Slovakia, s.r.o. za účelom realizácie spoločensko-kultúrneho a športového centra z dôvodov hod. os. zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32.
Odplatný prevod stavby – parkovacích a spevnených plôch, ako aj chodníka na ul. Výstavby v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33.
Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Brigádnickej a Ružínskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.
Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Kisdyho a Vodárenskej ul. č. 15-19 a 21-25 v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.
Odplatný prevod zrekonštruovaného detského ihriska na Adlerovej ul. č. 19 od MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.
Odplatný prevod stavebného objektu SO 620-01 Verejné osvetlenie vo vlastníctve MM Invest Košice s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.
Odplatný prevod zmodernizovaných detských ihrísk na ul. Gerlachovská 12-22 a v lokalite Cesta pod Hradovou 34-36 od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.
Odplatný prevod zmodernizovaných detských ihrísk - Park duklianskych obetí 1-5 a ul. Študentskej 12-13 od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.
Bezodplatný prevod stavieb komunikácie, parkoviska a chodníka na Idanskej ul. v Košiciach od spoločnosti HOUSE development s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.
Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre J. Š. a G. Š.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.
Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre A. D., Ing. J. D. a manželku I., I. P. a B. T. a manželku O.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Doc. JUDr. J. S. PhD., D. Š., M. Š., P. G., J. L. a manželku A.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre R. F., Z. M., JUDr. V. V. a manželku M., Ing. D. I. a manželku R.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.
Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky pre Ing. P. S., P. B., Ing. P. B. a M. B.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre MUDr. V. H., D. Z., Ing. G. S., S. A., P. M., JUDr. A. T., J. Š., G. K., M. M., Mgr. M. B., MUDr. J. L. a manželku A., Ing. P. H. a manželku A., ...
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.
Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre O. B., Ing. M. J., V. P., JUDr. J. Č. a manželku E., L. R. a manželku K., M. T. a manželku V., Ing. J. S. a manželku A., J. K. a manželku G. a M. B. a manželku J., M. H., Ing. M. H. a Ľ. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47.
Prevod pozemku v k. ú. Furča pre V. C.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48.
Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre MVDr. J. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49.
Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ulica Festivalové námestie Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Huštáky v prospech VVS a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50.
Odplatné nadobudnutie (kúpa) časti pozemku v k. ú. Južné mesto do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51.
Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemkov v k. ú. Južné mesto do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52.
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53.
Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Východoslovenskou distribučnou, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54.
Prevod časti pozemku registra C KN parc. č. 1279/87 v k. ú. Jazero na Ľ. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55.
Prevod časti pozemkov v k. ú. Terasa pre GMT Plus, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56.
Prevod pozemku v k. ú. Jaklovce pre Košický samosprávny kraj z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57.
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Ing. J. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58.
Prevod časti pozemku v k. ú. Košické Hámre priamym predajom Ing. P. Ď.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. M. Š. a Ing. A. Š.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

60.
Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Terasa pre G. T.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

61.
Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku, v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka NP Spoločnosť priateľov Jogy Košice, dobrovoľná organizácia (dvor Hlavná 55-Kováčska 16)
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

62.
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIII. zasadnutia MZ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

63.
Interpelácie poslancov MZ

64.
Dopyty poslancov MZ

65.
Rôzne

66.
Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice


Kvôli veľkosti prílohy k bodom programu č. 10 a 11 je možné požadované materiály stiahnuť tu: 
Bod č.10 a Bod č.11

Témy a výsledky:
Témy a výsledky (124,461 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-25 (590,322 kB)
Hlasovanie č.26-50 (587,123 kB)
Hlasovanie č.51-78 (628,34 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (24,922 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky