Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: XIII. zasadnutie


12.12.2016
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
12. decembra 2016 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie


1.
Informácia o podaní petície - za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2.
Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice a návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3.
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
Predkladá: p. Žarnay, poslanec MZ

4.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta

5.
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XII. zasadnutí MZ v Košiciach dňa 12.09.2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.
Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2017 – 2019
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.
Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu verejného priestranstva - Park Ľudovíta Felda
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice - Ulica k Hutke
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11.
Návrh na zmenu Zadania pre Územný plán zóny Košice – Rozália
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12.
Územný plán zóny Košice – Rozália
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13.
ZADANIE pre nový Územný plán mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

14.
Informácia o podaní petície za zachovanie Borovicového hája
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15.
Súhrnné upozornenie prokurátora č. Kd 161/16/8800-3
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16.
Prevod 29 ks akcií, ktoré zodpovedajú 29 podielu na základnom imaní spoločnosti KOSIT a.s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

17.
Verejné osvetlenie mesta Košice – informácia o stave prípravy podkladov pre ver. obstarávanie v súvislosti s ukončením zmluvy o nájme a prevádzke ver. osvetlenia so spol. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

18.
Informácia o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

19.
Zaradenie hrobu V. Hotru do zoznamu chránených hrobov, Verejný cintorín v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

20.
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode z IX. zasadnutia zo dňa 18.01.2016 - Návrh postupov pri riešení redukcie mestských častí v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

21.
Predloženie 4 žiadostí o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu, Prior. os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verej. službám - Investovanie do vzdelania ...
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

22.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Op. programu Integrovaná infraštruktúra, Prior. os 3 – Verejná osobná doprava; názov projektu: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia (DEPO)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

23.
Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štát. fondu rozvoja bývania SR na obstaranie náj. bytov stavebnou úpravou nájomných bytov (Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

24.
Návrh na zmenu Stanov obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. z dôvodu rozšírenia predmetu podnikania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25.
Návrh na delegovanie nového zástupcu mesta Košice v Mestskej školskej rade
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

26.
Návrh na zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

27.
Návrh na rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – časti stavby a pozemku v objekte a areáli MŠ Dénešova 53, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

28.
Návrh na rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – stavby pri areáli ZŠ Polianska 1, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

29.
Prenájom nebytových priestorov a pozemku za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte a areáli ZŠ Drábova 3, Košice pre nájomcu SPLASH INTERNATIONAL, Moyzesova 1025/48, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

30.
Zverenie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Košice do správy Základnej škole Bernolákova 16, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

31.
Zverenie vodnej stavby Mlynský náhon do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32.
Zverenie Parku Drevný trh Košice pozostávajúceho z pozemku a stavieb - park Drevný trh, kované oplotenie parku Drevný trh a rekonštrukcia fontány – Drevný trh, k. ú. Stredné Mesto, do správy SMsZ v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33.
Zverenie nehnuteľnosti parciel registra C KN č. 1498/8 a 1381/7, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.
Zverenie pozemku registra E KN parc. č. 529/002 v k. ú. Kavečany do správy Zoologickej záhrade Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.
Zverenie neh. majetku mesta Košice – miestnych komunikácií a spev. plôch s pozemkami zrealizovaných v rámci stavby Panoráma – obyt. súbor v k. ú. Nižná Úvrať do správy MČ Košice – Vyšné Opátske
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.
Zámena pozemkov v k. ú. Barca medzi mestom Košice a podielovými spoluvlastníkmi Ing. M. J. a F. B. bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.
Pokračovanie rokovania o preruš. bode z XII. MZ zo dňa 12.09.2016 - Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v nehnuteľnosti na ul. Československej armády č. 21 v Košiciach pre Inštitút vzdelávania seniorov ...
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.
Dlhodobý prenájom nefunkčnej plynovej kotolne a pozemkov parc. č. 6051/4,6 v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.
Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie uzamykateľných kontajnerovísk v k. ú. Terasa za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.
Prenájom pozemku na časti parciel č. 3979/67, 3979/32, 3979/6 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad jazerom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.
Prenájom pozemku na časti parcely č. 4438/1 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad jazerom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.
Prenájom Športového areálu Olympia pre firmu MAXIS TRADE s.r.o. na dobu určitú 20 rokov
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.
Prenájom nehnuteľnosti - časti objektu bývalého kina Družba na Hronskej ulici v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.
Prenájom stavieb, budov a pozemkov pre DPMK, a.s. – schválenie výšky nájomného
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.
Odňatie nehnuteľností zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP a ich následné zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.
Odňatie pozemku registra C KN parc. č. 3803/7 v k. ú. Huštáky zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47.
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 663 zo dňa 17. júna 2013
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48.
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 664 zo dňa 17. júna 2013
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49.
Odplatný prevod stavby – parkovacích a spevnených plôch, ako aj chodníka na Sokolovskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50.
Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Sokolovskej a Laboreckej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51.
Odplatný prevod stavby – parkoviska na ul. Obrody v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52.
Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Lesníckej a Obchodnej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53.
Odplatný prevod investície, zrekonštruovaného detského ihriska na Krosnianskej ul. od MČ Košice – Dargovských hrdinov, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54.
Odplatný prevod – chodníka na ul. Tr. SNP – Kysucká v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55.
Odplatný prevod stavebných objektov – chodníka na Nešporovej a Humenskej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56.
Bezodplatný prevod stavby SO 005 – Verejné osvetlenie, od firmy JALES-STAV s.r.o. a Terrachem s.r.o. Košice do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57.
Bezodplatný prevod komunikácie a chodníka na Železiarenskej ul. v Košiciach od spoločnosti CLEANJET s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58.
Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59.
Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Košické Hámre priamym predajom
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

60.
Reálne rozdelenie a prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa medzi mestom Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

61.
Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny bez finančného vyrovnania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

62.
Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre Ing. Š. S. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

63.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre V. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

64.
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Domov Terasa s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

65.
Prevod pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre p. K. H. a M. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

66.
Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. V. V. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

67.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa na Ing. P. K. a Ing. K. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

68.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. D. O. a manž. JUDr. B. O. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

69.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre K. L. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

70.
Prevod pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Letná a Jazero formou zámeny so spoločnosťou DUMAD s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

71.
Prevod nehnuteľností v k. ú. Stredné mesto medzi mestom Košice a spoločnosťou MA.GI.CA., s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny bez finančného vyrovnania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

72.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre Ing. D. B. a I. B.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

73.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre P. Š. a M. Dž.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

74.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre STAVAKOM s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

75.
Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. I. Š.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

76.
Prevod pozemkov pod stavbami v k. ú. Skladná pre Prvú východoslovenskú obchodnú, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

77.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. K. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

78.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Z. V.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

79.
Prevod pozemku v k. ú. Furča pre M. M.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

80.
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ľ. E. a MUDr. B. J.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

81.
Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre M. K., Ing. E. Š. a H. P.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

82.
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre M. V., Mgr. J. Ž. Ď., Ing. M. M., MUDr. Š. V., Prof. Ing. J. B., CSc. a K. B.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

83.
Prevod pozemkov v k. ú. Letná pre MUDr. P. P., Ing. S. G. CSc., Ing. T. H., Ing. D. F., J. S. a G. Č.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

84.
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. T. T., Ing. K. P., Mgr. J. M., Ing. P. Š. a MUDr. J. L.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

85.
Prevod nehnuteľnosti – kotolne na Kováčskej ul. č. 4 v Košiciach v k. ú. Stredné mesto formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

86.
Prevod nehnuteľnosti na ul. Gerlachovská ul. č. 34 v Košiciach pre spoločnosť Línia KE, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

87.
Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Furča od rodiny F.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

88.
Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti - I. a II. posch. domu
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

89.
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XII. zasadnutia MZ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

90.
Interpelácie poslancov MZ

91.
Dopyty poslancov MZ

92.
Rôzne

93.
Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice


Kvôli veľkosti prílohy k bodom programu č. 6, 13 a 19 je možné požadované materiály stiahnuť tu: 
Bod č.6 , Bod č.13 a Bod č.19
Témy a výsledky:
Témy a výsledky (204,814 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-25 (685,611 kB)
Hlasovanie č.26-50 (647,561 kB)
Hlasovanie č.51-75 (632,574 kB)
Hlasovanie č.76-100 (668,283 kB)
Hlasovanie č.101-125 (685,15 kB)
Hlasovanie č.126-147 (618,215 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (424,902 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky