Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: XII. zasadnutie


12.09.2016
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
12. septembra 2016 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1.
Stav implementovania nového systému parkovania v rezidentských lokalitách 1 až 10
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta

3.
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XI. zasadnutí MZ v Košiciach dňa 13.06.2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od X. zasadnutia MZ dňa 14.03.2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.
Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2016 do 30.06.2016
Predkladá: p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MsP Košice

6.
Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.
Zadanie pre Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.
Územný plán zóny Košice – Domino
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.
Územný plán zóny Krásna nad Hornádom - Zmeny a doplnky 2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10.
Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016 – č. 110
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11.
Návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 25/1994 o miestnom územnom systéme ekologickej stability
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12.
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hist. časti mesta Košice a o režime užívania hist. časti mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13.
Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku zákl. umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a škol. zariadeniam
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

14.
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15.
Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2015 – informatívna správa
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16.
Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

17.
Plnenie uznesenia MZ č. 445/13.06.2016 – Finančný rozbor zameraný na efektívnosť a hospodárnosť navrhovaných variantov potreby financovania investícií v spoločnosti KOSIT a.s. na roky 2016 – 2021
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

18.
Schválenie Žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov - 1 byt dvojizbový a 1 byt štvorizbový, ktoré nebolo možné vytvoriť v rámci bytového domu na Vodárenskej ul. č. 14, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

19.
Predloženie žiadosti o fin. príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prior. os: 1 – Príroda a kultúra, Špec. cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohr. oblasti - Digitalizácia...
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

20.
Rozšírenie prenajatých nebyt. priestorov v objekte zrušenej Základnej školy Charkovská 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

21.
Rozšírenie prenajatých nebyt. priestorov a pozemku v objekte zrušenej ZŠ Galaktická 9, Košice pre nájomcu - občianske združenie TVOJA ŠANCA Košice z dôvodu hodného os. zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

22.
Uzatvorenie zmluvy o dojednaní vzáj. vysporiadania vzťahov po vykonaní investície na rozšírenie a udržanie kapacít MŠ Jarná 4 a MŠ Park Angelinum 7 v Košiciach medzi Mestom Košice a MČ Košice – Staré Mesto
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

23.
Prenájom nebyt. priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej MŠ Jegorovovo námestie č. 5 Košice pre nájomcu K13 – Košické kultúrne centrá, prísp. organizácia, Kukučínova 2, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

24.
Prenájom nebytových priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej ZŠ Galaktická 9 v Košiciach pre nájomcu Súkromné centrum voľného času, Galaktická 9, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

25.
Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby venčoviska a ihriska pre psov z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26.
Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest v lokalite Fábryho ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27.
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa v rámci stavby: Dostavba chodníka pozdĺž komunikácie vetvy E – Novobanská ulica, pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28.
Prenájom pozemku v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest v lokalite Kalinovská ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29.
Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby - Parkovisko, Parčík Jozefa Psotku, Košice, pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30.
Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby - Parkovisko, Mudroňova ul. Košice, pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31.
Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby - Parkovisko, Užhorodská ul. Košice, pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32.
Prenájom pozemkov časti parciel, k. ú. Skladná, Južné mesto z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre obchodnú spoločnosť SAFRAN Slovakia, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33.
Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Košickú futbalovú arénu a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom výstavby futbalového štadióna
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.
Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priest. v nehnuteľnosti na ul. Československej armády č. 21 v Košiciach nachádzajúcej sa v k.ú. Letná v Košiciach pre Inštitút vzdelávania seniorov n. o. za 1 € bez DPH/ročne...
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.
Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priest. v objekte OC na ulici Krčméryho 2 - 4 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Luník v Košiciach pre Mestskú časť Košice - Luník IX za 1 € bez DPH/ročne z dôvodu hod. os. zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.
Výmenníky na uliciach Obrody a Brigádnická – zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.
Zverenie pozemkov mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Mestskej časti Košice – Krásna v lokalite ulíc Golianova, Keldišova a sv. Gorazda v k. ú. Krásna
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.
Zverenie nehnuteľnosti parciel registra C KN č. 133, 349/1, 351 a 354/1, k. ú. Šebastovce do správy MČ Košice – Šebastovce
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.
Odňatie časti pozemku v k. ú. Luník zo správy MČ Košice - Luník IX a následný dlhodobý prenájom pozemkov pre MČ Košice – Luník IX za účelom investičnej akcie - výstavby bytov a nového centra samosprávy z dôvodu hod. os. zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.
Odplatný prevod stavby: Verejného osvetlenia chodníkov na Baltickej ul. v Košiciach, od MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.
Odplatný prevod – parkoviska na Považskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.
Bezodplatný prevod stavby - Parkovisko Bukovecká od spoločnosti Labaš s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.
Umiestnenie sochy kniežaťa Rastislava na Rastislavovu ulicu – nájom z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.
Olympijský pamätník – nájom pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.
Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí (vodovod a kanalizácia) na pozemkoch mesta Košice, k. ú. Huštáky, Kuzmányho ul. v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47.
Pokračovanie rokovania o prerušenom bode z II. zasadnutia MZ v Košiciach zo dňa 09.02.2015 - Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokat. cirkvou, farnosťou Košice – Sídl. Ťahanovce ...
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48.
Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a P. J. a R. J. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49.
Zámena časti pozemkov v k. ú. Letná medzi mestom Košice a spol. VSH development, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50.
Zámena cestnej komunikácie a dažďovej kanalizácie na Suchodolinskej ulici vo vlastníctve VVS, a.s. za časť kanalizácie Šebastovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51.
Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Terasa formou priameho predaja v lokalite Nešporovej ulice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52.
Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53.
Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54.
Uplatnenie si predkupného práva k nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 323/175 v k. ú. Jazero v podiele 1/4
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55.
Prevod pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre manželov P. B. a M. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56.
Prevod časti pozemkov v k. ú. Jazero pre Bc. G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57.
Prevod časti pozemku registra C KN parc. č. 3823 v k. ú. Nové Ťahanovce na MOTOR – CAR Košice s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58.
Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves na MČ Košice – Košická Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59.
Prevod pozemku v k. ú. Čermeľ pre Ing. J. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

60.
Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. F. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

61.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre M. K. a J. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

62.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. K. Č., rod. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

63.
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť MM Invest Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

64.
Prevod pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť Podnikateľské centrum Popradská Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

65.
Prevod spoluvlastníckeho podielu a prevod nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Myslava na A. T.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

66.
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 344 zo dňa 14.12.2015 a zároveň schválenie prevodu pozemkov v k. ú. Ťahanovce pre Ing. J. S. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

67.
Návrh na zrušenie uznesení MZ č. 929 zo dňa 27.08.1998 a č. 105 zo dňa 17.05.1999
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

68.
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 605 zo dňa 15.04 2013
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

69.
Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre B. A.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

70.
Prevod pozemku v k. ú. Letná pre B. B.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

71.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. I. G., PhD.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

72.
Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto pre manželov H., p. J. a manželov B.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

73.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre A. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

74.
Prevod časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre GALLA centrum s.r.o. pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

75.
Prevod časti pozemkov v k. ú. Južné mesto na Moris Slovakia s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

76.
Prevod časti pozemku registra C KN parc. č. 265/1 v k. ú. Košické Hámre na M. N.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

77.
Prevod pozemkov pod stavbou, vrátane priľahlej plochy v k. ú. Terasa na Michalovskej ulici pre Gorilla Gym, športový klub
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

78.
Prevod pozemku pod časťou komunikácie v k. ú. Južné mesto pre spol. Palm Corp s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

79.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre P. B. a manželku Š., rod. Š.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

80.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Mgr. R. L.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

81.
Prevod nebytového priestoru pre nájomcu MILK-AGRO, spol. s r.o. v dome na ul. Jánošíkova 9, 10
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

82.
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XI. zasadnutia MZ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

83.
Interpelácie poslancov MZ

84.
Dopyty poslancov MZ

85.
Rôzne

86.
Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice


Kvôli veľkosti prílohy k bodom programu č. 8, 9, 10 a 14 je možné požadované materiály stiahnuť tu: 
Bod č.8 , Bod č.9 , Bod č.10 a Bod č.14
Témy a výsledky:
Témy a výsledky (53,748 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-35 (61,758 kB)
Hlasovanie č.36-70 (59,07 kB)
Hlasovanie č.71-102 (55 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (12,758 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky