Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: XI. zasadnutie


13.06.2016
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
13. júna 2016 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta

2.
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na X. zasadnutí MZ v Košiciach dňa 14.03.2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3.
Prenájom ďalších úsekov miestnych komunikácií za účelom prevádzkovania parkovacích miest v rezidentských lokalitách č. 1 až 10 v zmysle VZN mesta Košice č. 157
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.
Územný plán zóny Košice – Rozália, ZADANIE
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.
Návrh zadania pre Územný plán zóny Košice - Slivník
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice - Ulica Sajkov
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice (nariadenie o nakladaní s komunál. odpadmi)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.
Návrh na zmeny a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie soc. služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.
Záverečný účet mesta Košice za rok 2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10.
Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11.
Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o. za rok 2015
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

12.
Kandidatúra mesta Košice na usporiadanie EYOF 2021 – Európskeho olympijského festivalu mládeže – Košice 2021
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13.
Návrh na delegovanie zástupcov mesta Košice do Mestskej školskej rady
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

14.
Návrh na zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

15.
Informatívna správa o Investičnom pláne obchodnej spoločnosti KOSIT a.s. na roky 2016 – 2021
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16.
Prenájom nebyt. priestorov za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte zrušenej ZŠ Juhoslovanská 2 v Košiciach pre nájomcu Súkromná špec. základná škola pre deti s Aspergerovým syndrómom
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

17.
Rozšírenie prenajatých priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Jazykovej školy Užhorodská 8 v Košiciach pre nájomcu Klub Forresta Gumpa, n. o.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

18.
Rozšírenie prenaj. priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte zruš. ZŠ Juhoslovanská 2, Košice pre nájomcu Gréckokat. eparchia Košice, Dominikánske nám. 2/A, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

19.
Návrh na zrušenie časti uzn. MZ 259 z 30.10.2003, odňatie časti zvereného neh.maj. mesta Košice – pozemkov v areáli ZŠ Park Angelinum 8, Košice zo správy ZŠ Park Angelinum 8, Košice, rozhodnutie o prebytočnosti majetku
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

20.
Návrh VZN mesta Košice o zriadení Centra voľného času, Abovská 36, Košice ako súčasť Základnej školy, Abovská 36, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

21.
Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školského klubu detí, Ulica Dolina 43, Košice ako súčasť Základnej školy, Bernolákova 16, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

22.
Návrh VZN mesta Košice o zrušení Základnej školy Dolina 43, Košice a jej súčasti
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

23.
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od X. zasadnutia MZ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

24.
Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Stredné mesto v Košiciach pre Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov ...
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25.
Spätná kúpa montovaného kontajnerového systému pre mesto Košice a následný prevod pre Oázu – nádej pre nový život, n. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26.
Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou - Rozšírenie Slaneckej cesty II/552 v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27.
Zámena časti pozemkov v k. ú. Jazero medzi mestom Košice a Gréckokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Nad jazerom z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28.
Zverenie nehnuteľnosti parcely registra C KN č. 1617/37, k. ú. Skladná do správy MČ Košice – Juh
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29.
Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30.
Prenájom pozemkov v k. ú. Lorinčík z dôvodu hodného osobitného zreteľa titulom výstavby komunikácie – Sabinovská cesta I. etapa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31.
Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy a odsúhlasenie výšky nájmu pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32.
Prenájom pozemku na dobu určitú v k. ú. Čermeľ - rekreačná lokalita Alpinka pre spoločnosť ALDI s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33.
Prenájom pozemku v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom parkovacích miest v lokalite Clementisova ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania parkovacích miest a chodníkov k obytnému domu Galéria City 2 na Považskej ulici pre Domov Terasa, s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.
Prenájom hospodárskych budov a stavieb slúžiacich lesnému hospodárstvu a poľovníctvu (lesovne, hájenky) a odsúhlasenie výšky nájmu pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.
Prenájom nehnuteľností – budovy pre telovýchovu a časť pozemku pod budovou pre Telovýchovnú jednotu FK TURKON Vyšné Opátske z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby parkoviska, cyklistického chodníka a zelene pre MBL, a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Pereš formou prevodu a prenájmu pre Občianske združenie Pomoc Perešu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 398 zo dňa 14.03.2016
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.
Prevod nehnuteľností – Detských jaslí na ul. Gerlachovská č. 10 pre MČ Košice – Sever z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.
Prevod časti pozemkov v k. ú. Jazero pre Bc. G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.
Prevod pozemku v k. ú. Furča pre CAMEA car, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.
Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre M. K., rod. J. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.
Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košická Nová Ves pre MČ Košice - Košická Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.
Odplatný prevod stavebného objektu – chodníka na Sokolovskej ulici v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.
Odplatný prevod stavby – parkoviska na Šafárikovej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47.
Odplatný prevod stavebného objektu – chodníka na Mikovíniho ulici v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48.
Odplatný prevod stavby – parkoviska na Mikovíniho ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, Tr. SNP 39, Košice do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49.
Zrušenie predkupného práva na pozemky v k. ú. Jaklovce
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50.
Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51.
Prevod (odplatné nadobudnutie) technického zhodnotenia z vlastníctva DPMK, a.s. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. G. S.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53.
Prevod pozemku v k. ú. Furča pre p. T. L.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54.
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ľ. U. a manželku D. U.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55.
Prevod pozemku v k. ú. Brody pre L. M.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56.
Prevod pozemku v k. ú. Čermeľ pre S. M.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57.
Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre P. L. a Ing. K. L.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť MANSID, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59.
Prevod voľných nebytových priestorov v dome na ul. Sokolovská č. 22, 23, 24 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

60.
Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Letná č. 23, 25 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

61.
Zmena vlastníka nebytového priestoru č. 12 – NP 1 v dome na ul. Hlavná 18 – neuplatnenie si predkupného práva
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

62.
Interpelácie poslancov MZ

63.
Dopyty poslancov MZ

64.
Rôzne

65.
Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice


Kvôli veľkosti prílohy k bodom programu č. 9 a 11 je možné požadované materiály stiahnuť tu:  Bod č.9  a  Bod č.11
Témy a výsledky:
Témy a výsledky (48,09 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-30 (54,746 kB)
Hlasovanie č.31-60 (53,711 kB)
Hlasovanie č.61-88 (48,271 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (13,053 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky