Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: X. zasadnutie


14.03.2016
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
14. marca 2016 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta

2.
Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.07.2015 do 31.12.2015
Predkladá: p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MsP Košice

3.
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od VI. rokovania MZ dňa 21.09.2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na VIII. zasadnutí MZ v Košiciach dňa 14.12.2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.
Návrh na udelenie Ceny mesta Košice - pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.
Návrh na udelenie verejného ocenenia - Čestný občan mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.
Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.
Územný plán zóny Košice – Domino, ZADANIE
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.
Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10.
Menovanie členov štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11.
Zmena zriaďovateľskej listiny Psychosociálneho centra – zmena sídla a rozšírenie predmetu činností
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12.
Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť a zmena Stanov
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 6. Tech. vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Špecifický cieľ: 6.1 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

14.
Delegovanie zástupcov mesta Košice do rád škôl a školských zariadení, pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa na nové funkčné obdobie štyroch rokov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

15.
Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 285 zo dňa 25.10.2007 - Zverenie objektu telocvične zrušenej Základnej školy Škultétyho 10 v Košiciach do správy Základnej škole Považská 12 v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16.
Návrh na zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 164 zo dňa 22.06.2015 - Dlhodobý prenájom pozemku v areáli ZŠ Slobody 1, Košice V. Janočkovi – Janočko Academy, Puškinova 1, Košice za účelom výstavby šport.-tréningového komplexu
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

17.
Rozšírenie prenajatých priestorov o objekt telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného os. zreteľa v objekte zrušenej ZŠ Škultétyho 10 v Košiciach pre nájomcu Evanjelické gymnázium J. A. Komenského
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

18.
Rozšírenie prenajatých priestorov o nebyt. priestory a pozemok v objekte a areáli zrušenej MŠ Jegorovovo nám č. 5 v Košiciach pre nájomcu K13 – Košické kultúrne centrá, prísp. organizácia, Kukučínova 2, Košice priamym nájmom
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

19.
Prenájom multifunkčného ihriska priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v areáli Základnej školy Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach pre nájomcu Mestská časť Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

20.
Prenájom nebytových priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej Materskej školy Krosnianska 6 v Košiciach pre nájomcu Súkromná základná umelecká škola, Krosnianska 6, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

21.
Návrh na zmeny a doplnky Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

22.
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od VIII. zasadnutia MZ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

23.
Návrh na zaradenie Centra voľného času, Abovská 36, Košice ako súčasti Základnej školy Abovská 36, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

24.
Návrh na zrušenie Detských jaslí, Kalinovská 9, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

25.
Návrh na vyradenie ZŠ Dolina 43, Košice a jej súčastí (školský klub detí) zo siete škôl a školských zariadení SR a následné kroky
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

26.
Zriadenie vecného bremena a odsúhlasenie jednorazovej náhrady za dočasné užívanie pozemkov a jednorazovej náhrady za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv pre VSD, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27.
Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Stredné mesto v Košiciach pre občianske združenie Únia žien Slovenska – Krajská organizácia Košice za 1 €
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28.
Nájom nebyt. priestorov v budove OC na ul. Krčméryho 2-4 v Košiciach a nájom budovy súp. číslo 2240 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Luník v Košiciach pre MČ Košice – Luník IX za 1 € bez DPH/ročne z dôvodu hod. os. zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29.
Prenájom časti pozemkov za účelom vybudovania komunikácie, chodníka a spevnených plôch pre obchodnú spoločnosť Jantárová Development s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30.
Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Košickú futbalovú arénu a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom výstavby futbalového štadióna
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31.
Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie nových chodníkov na uliciach Kysucká, Šafárikova, Humenská a Narcisová z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32.
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode z VIII. zasadnutia zo dňa 14.12.2015 - Prenájom časti pozemku v areáli krytej plavárne z dôvodu hod. os. zreteľa pre T. Sz. za účelom zriadenia prechodu, prejazdu a parkovania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33.
Odňatie pozemku v k. ú. Terasa zo správy MČ Košice - Západ a následný prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom výstavby parkovísk na Považskej č. 1 a 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.
Odňatie pozemku a následný prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby -Verejné osvetlenie chodníka Važecká – Galaktická, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.
Zámena pozemkov v k. ú. Malá Lodina medzi mestom Košice a prof. Ing. I. K., CSc. s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.
Zámena nehnuteľností v k. ú. Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Severné mesto a Jazero medzi mestom Košice a MADO s.r.o. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.
Kúpa pozemkov v k. ú. Stredné mesto od spol. Tempus – Invest s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.
Bezodplatný prevod dopravnej stavby vo vlastníctve spoločnosti IZOLA Košice, s.r.o., do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.
Odplatný prevod dopravnej stavby na ulici Obrancov mieru č. 5-11 a 23-29 vo vlastníctve MČ Košice – Sever, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.
Odplatný prevod dopravnej stavby – chodníka na Poľovníckej ulici v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.
Odplatný prevod dopravnej stavby na ul. Tri hôrky v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.
Zámer majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k. ú. Jazero pre účely stavby: Rozšírenie cesty II/552 v Košiciach – Slanecká cesta, a zrušenie uznesenia MZ č. 40 zo dňa 08.03.2007
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.
Uzatvorenie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách na prevod pozemkov dotknutých stavbou R2 Šaca – Košické Oľšany medzi Mestom Košice a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.
Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Ľ. Dz.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.
Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre MUDr. D. H.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47.
Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť DAJAN SK, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48.
Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre J. A. a manželku Ing. H. A.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49.
Prevod pozemku v k. ú. Skladná pre Jantárovú Development, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50.
Prevod pozemkov v k. ú. Ružín pre Mgr. B. R.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51.
Prevod nehnuteľností v k. ú. Skladná pre M. H.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52.
Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa pre Domov Terasa, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53.
Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre K. R. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54.
Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre R. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55.
Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre V. K. a B. K., rod. R. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. V. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre F. K. a manželku M., rod. L. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58.
Priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa pre vlastníkov rodinných domov na Brnenskej ulici v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Letná
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

60.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre F. I.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

61.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre DAJAN SK, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

62.
Prevod nehnuteľnosti meštianskeho domu na Alžbetinej 12 v Košiciach formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

63.
Interpelácie poslancov MZ

64.
Dopyty poslancov MZ

65.
Rôzne

66.
Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice

Témy a výsledky:
Témy a výsledky (41,309 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-40 (67,68 kB)
Hlasovanie č.41-75 (59,066 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (13,945 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky