Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: VIII. zasadnutie


14.12.2015
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

VIII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
14. decembra 2015 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta

2.
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na VI. rokovaní MZ v Košiciach dňa 21.09.2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3.
Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2016 - 2018
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.
Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.
Určenie obsahovej náplne činností komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.
Návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

7.
Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice s účinnosťou od 01.01.2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.
Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice (Pravidlá určovania názvov ulíc)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zmene názvu ulice - Galenová ulica, na názov - Prof. Jána Kňazovického
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu verejného priestranstva - Parčík Jozefa Psotku
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice -Platinová
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13.
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od VI. rokovania MZ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

14.
Informácia o Integrovanej územnej stratégii udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2015 - 2020 (2023) (UMR)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15.
Zmena štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16.
Schválenie Žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

17.
Založenie obchodnej spoločnosti NTC Košice, a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

18.
Informácia o zvýšení základného imania v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s. a 2. zmena programového rozpočtu
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

19.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 4. Energ. efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch - Zníženie en. náročnosti admin. budovy Správa mest. zelene, Rastislavova 79, KE
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

20.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Op. programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou margin. rómskych komunít - Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

21.
Zabezpečenie realizácie projektu Dopravným podnikom mesta Košice, akciová spoločnosť - obstaranie elektrobusov, Názov projektu: Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy v Košiciach ...
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

22.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Op. programu Integrovaná Infraštruktúra Prioritná os 3 Verejná osobná doprava, Špec. cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verej. osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a ...
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

23.
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

24.
Návrh na zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 146 o školských obvodoch na území mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

25.
Návrh na zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 108 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

26.
Návrh na zmeny a doplnky Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

27.
Informácia postupu pri vypísaní referenda na redukciu mestských častí – ústna informácia
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

28.
Odňatie zvereného nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemkov v areáli Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

29.
Odňatie zvereného nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemku v areáli Základnej školy Abovská 36, Košice zo správy Základnej školy Abovská 36, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

30.
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – multifunkčného ihriska do správy Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

31.
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemku v areáli Základnej školy Abovská 36, Košice do správy Mestskej časti Košice – Barca
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

32.
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – budova v areáli Materskej školy Turgenevova 38, Košice do správy Materskej školy - Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

33.
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemkov v areáli Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice do správy Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

34.
Prenájom priestorov v objekte ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice pre občianske združenie MC SMAJLÍK, Juhoslovanská 2, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

35.
Zmluvné zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom stavieb IKD a MEU prostredníctvom DPMK, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.
Zverenie nehnuteľností v k. ú. Južné mesto do správy príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.
Zverenie pozemku parcely KN-C č. 3573 a detského ihriska vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Nové Ťahanovce v lokalite Varšavskej, Sofijskej a Juhoslovanskej ulice do správy MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.
Zverenie pozemku a stavby - detského ihriska na ulici Bašťovanského č. 3 - 5
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.
Odňatie nehnuteľnosti parc. č. 3069, k. ú. Jazero zo správy MČ Košice – Nad jazerom
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.
Odňatie pozemku zo správy MČ Košice - Západ a následný prenájom častí pozemkov pre mestskú časť za účelom realizácie uzamykateľných kontajnerovísk v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.
Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavieb – uzamykateľných kontajnerovísk z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská – Čingovská“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.
Prenájom časti pozemku parc. C KN 1016/9 v k. ú. Severné mesto pre MČ Košice – Sever za účelom rozšírenia parkovacích plôch na Krupinskej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.
Prenájom časti pozemku v areáli krytej plavárne z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre T. Sz. za účelom zriadenia prechodu, prejazdu a parkovania pre objekty - Byty pri plavárni a plánovaný bytový dom - Corner House
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.
Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby: Obnova a revitalizácia Detského ihriska Moldavská č. 29, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.
Nájom nebytových priestorov v budove na ul. Krčméryho 2 - 4 v Košiciach pre Mestskú časť Košice – Luník IX za 1,- € bez DPH/ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47.
Podnájom meštianskeho domu na Hrnčiarskej ulici č. 17 v Košiciach pre MEDIPARTNERS, s.r.o. za 419,- € bez DPH/mesačne na dobu neurčitú
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48.
Odplatný prevod dopravnej stavby – parkoviska na Humenskej ul. vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49.
Odplatný prevod dopravnej stavby na Toryskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50.
Odplatný prevod dopravných stavieb vo vlastníctve spoločnosti Hotel Cassovar a.s. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51.
Odplatný prevod dopravnej stavby pri OC Optima vo vlastníctve spoločnosti Palm Corp s.r.o., Bratislava do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52.
Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Terasa v lokalite Brnenskej ulice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53.
Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Severné mesto v lokalite Terchovskej ulice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54.
Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Letná
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55.
Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56.
Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57.
Prevod nehnuteľností v k. ú. Barca pre Oáza – nádej pre nový život, n. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre A. S.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59.
Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 246 zo dňa 21.09.2015
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

60.
Prevod pozemkov v k. ú. Poľov pre spoločnosť BIRENTAL, s.r.o. v druhej polovici areálu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

61.
Prevod časti pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť HOPE TRADE s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

62.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. A. P.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

63.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. B. S. a manželku D.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

64.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre F. J. a manželku E.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

65.
Prevod pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre KRANIMEX spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

66.
Prevod nehnuteľností - chaty Ždiar vrátane pozemku v k. ú. Kojšov formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

67.
Prevod pozemkov v k. ú. Letná pre S.I.S.LEASING s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

68.
Prevod pozemkov pod stavbou vrátane priľahlej plochy v k. ú. Ťahanovce do vlastníctva pre Ing. J. S.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

69.
Prevod nehnuteľností na Orlej 3 v k. ú. Stredné mesto pre Slovenskú sporiteľňu a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

70.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre G. S.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

71.
Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Brody formou zámeny medzi mestom Košice a F. S. – NOVÁTOR z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

72.
Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. I. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

73.
Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto formou zámeny medzi mestom Košice a CI REGIO, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

74.
Prevod nehnuteľností – bývalej meniarne DPMK vrátane pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre VSD, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

75.
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre NEOMAD s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

76.
Prevod pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre Ing. Ľ. S., PhD.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

77.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava pre O. J.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

78.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre OKNOSTAV s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

79.
Prevod nebytového priestoru pre nájomcu Slovdeal, s.r.o. na ul. Podtatranského č. 9
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

80.
Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Slovenskej jednoty č. 9, 11 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

81.
Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Stará baštová č. 1 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

82.
Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Jarná č. 15 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

83.
Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Hrnčiarska č. 5 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

84.
Doplnenie uznesenia MZ č. 270 zo dňa 21.09.2015 – Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Slovdeal, s.r.o. na ul. Hronská 6
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

85.
Interpelácie poslancov MZ

86.
Dopyty poslancov MZ

87.
Rôzne

88.
Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice


Kvôli veľkosti prílohy k bodom programu č. 3, 8 a 17 je možné požadované materiály
stiahnuť tu: 
Bod č.3, Bod č.8 a Bod č.17 

Témy a výsledky:
Témy a výsledky (62,408 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-30 (54,031 kB)
Hlasovanie č.31-60 (52,285 kB)
Hlasovanie č.61-90 (53,652 kB)
Hlasovanie č.91-124 (59,281 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (13,02 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky