Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: VII. (mimoriadne) rokovanie


30.11.2015
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 13 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

VII. zasadnutie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
30. novembra 2015 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B", s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, volebnej a mandátovej komisie

1.
Voľba hlavného kontrolóra mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2.
Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice

Témy a výsledky:
Témy a výsledky (8,596 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-7 (22,1 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (14,127 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky