Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: VI. rokovanie


21.09.2015
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

VI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
21. septembra 2015 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta

2.
Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2015 do 30.06.2015
Predkladá: p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka

3.
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na V. rokovaní MZ v Košiciach dňa 22.06.2015 a dňa 13.07.2015
Predkladá: Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

4.
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od II. rokovania MZ dňa 09.02.2015
Predkladá: Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

5.
Zrušenie časti B) uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1098 zo dňa 12. apríla 2010 Projekt energetického zhodnotenia odpadu pre Mesto Košice - MODERNIZÁCIA SPAĽOVNE, a zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 433 zo dňa 10. 12. 2012
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

6.
Prerokovanie protestu prokurátora proti § 3 ods. 3 VZN mesta Košice č. 44 Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice a návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 44 Pravidlá ...
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o symboloch mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o podrobnostiach výkonu taxislužby a o prevádzkovom poriadku stanovíšť taxislužby (nariadenie o taxislužbe)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o poskytovaní elektronických služieb
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10.
Návrh zmien a doplnkov Štatútu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o organizácii referenda mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13.
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od V. rokovania MZ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

14.
Informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie električkových tratí (ústna informácia)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15.
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode z V. rokovania MZ zo dňa 22.06.2015 - Územný plán zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2014
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16.
Regulačný plán (ÚPN-Z) Moskovská trieda - KVP Košice, Zmeny a doplnky 2015, zmena č. 1
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

17.
Voľba Hlavného kontrolóra mesta Košice – podmienky spôsobu, účasti a vykonania voľby Hlavného kontrolóra mesta Košice a náležitosti prihlášky
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

18.
Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

19.
Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2014 – informatívna správa
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

20.
Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

21.
Poskytovanie dotácie FC VSS Košice, a. s. (pôvodne MFK Košice, a. s.)
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

22.
Analýza súčasného stavu za jednotlivé mestské časti a mesto Košice zameraná
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

23.
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

24.
Občianske združenie FK GALAKTIK – súhlas na prenájom futbalového ihriska na ZŠ Družicová ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

25.
Prenájom ďalších priestorov v objekte bývalej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

26.
Odplatný prevod dopravnej stavby na Poľovníckej ul. vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €

27.
Odplatný prevod dopravnej stavby na Michalovskej ul. vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28.
Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – Kuzmányho ulica Košice, na pozemkoch mesta Košice, k. ú. Huštáky, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29.
Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – Jantárová ulica Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Skladná, v prospech Východoslovenskej vodár. spol. a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30.
Zverenie nehnuteľnosti parc. č. 1515/43, k. ú. Južné mesto do správy MČ Košice – Juh
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31.
Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32.
Zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice (parcela č. 501/3), katastrálne územie Južné Mesto, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33.
Odňatie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Košice v dome na Národnej triede 56 v Košiciach zo správy Mestskej časti Košice – Sever
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.
Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom dobudovania statickej dopravy na Raketovej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom rozšírenia parkoviska na Rovníkovej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.
Prenájom nehnuteľnosti - pozemku parcela č. 2599/5, k. ú. Stredné mesto, pre Miestny odbor Matice slovenskej, Hlavná 68, Košice, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.
Prevod stavby a pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre Ing. J. T., PhD. a Mgr. M. T. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.
Prevod časti pozemkov (pod stavbou parkoviska) v k. ú. Stredné mesto pre COMCA, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.
Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre p. P. A. a manželku M.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.
Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre p. L. Š. a manželku D.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. R. T. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.
Prevod pozemkov - pod stavbou vrátane priľahlej plochy v k. ú. Sokoľ do vlastníctva pre Mgr. J. P.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.
Prevod pozemkov - priľahlej plochy k rodinnému domu v k. ú. Krásna do podielového spoluvlastníctva pre A. V. a B. U.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.
Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa medzi mestom Košice a JUDr. M. R. a Ing. V. V. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.
Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa pre E. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47.
Prevod nehnuteľnosti - pozemku vrátane oporného múru v k. ú. Furča pre S. J. v podiele 2/4 k celku
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48.
Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Severné mesto pre J. J.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49.
Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Čermeľ pre F. W. a manželku J. W.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50.
Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. D. L. a manželku RNDr. I. L.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51.
Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. P. Ď. a JUDr. Z. K. do podielového spoluvlastníctva
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre M. Dž.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53.
Prevod pozemku v k. ú. Furča pre CAMEA car, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54.
Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre P. B. a manželku E. rod. V.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre J. K. a manželku E. rod. D.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56.
Priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Považská ulica pre P. S. a manželku J. S. do bezpodielového spoluvlastníctva
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Baška pre JUDr. M. B. a JUDr. L. B. do bezpodielového spoluvlastníctva
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť MILENIUM MEDIA, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59.
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 667 zo dňa 17. 6. 2013
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

60.
Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

61.
Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava v lokalite Pod horou formou priameho predaja
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

62.
Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Pereš formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

63.
Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Grunt formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

64.
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

65.
Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Čapajevova č. 16 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

66.
Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Jarná č. 13 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

67.
Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Zimná č. 5 - Jarná č. 11 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

68.
Prevod nebytového priestoru pre nájomcu OREF, spol. s r.o., Košice v dome na ul. Alžbetina č. 32, 34
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

69.
Prevod nebytového priestoru pre nájomcu Slovdeal, s.r.o. na ul. Hronská č. 6
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

70.
Interpelácie poslancov MZ

71.
Dopyty poslancov MZ

72.
Rôzne

73.
Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice


Kvôli veľkosti prílohy k bodom programu č. 2, 3, 15 a 16 je možné požadované materiály
stiahnuť tu:
Bod č.1 , Bod č.2 , Bod č.3 , Bod č.15 a Bod č.16
Témy a výsledky:
Témy a výsledky (61,213 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-35 (60,184 kB)
Hlasovanie č.36-70 (60,65 kB)
Hlasovanie č.71-105 (60,664 kB)
Hlasovanie č.106-123 (34,076 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (12,352 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky