Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: V. rokovanie


22.06.2015
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

V. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
22. júna 2015 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta

2.
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na III. rokovaní MZ dňa 27.04.2015
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

3.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice - Šalviová
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc: Na banisegu, Nábrežná, Rybárska, Ku štrkovisku, Bernatovská, Valalická
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode z III. rokovania zo dňa 27.04.2015 - Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2014 - č.95, 96, 97, 98 a 99
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode z III. rokovania zo dňa 27.04.2015 - Územný plán zóny Košice – Kavečany 2014
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.
Územný plán zóny Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.
Územný plán zóny Košice – Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.
Územný plán zóny Košice – sídl. Dargovských hrdinov okrsok VIII, Zmeny a doplnky 2014
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10.
Regulačný plán (ÚPN-Z) Moskovská trieda - KVP Košice, Zmeny a doplnky 2015, zmena č. 1
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11.
Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12.
Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13.
Zmena zriaďovateľských listín Psychosociálneho centra, Jegorovovo nám. č. 5, Košice a Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska č. 4, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

14.
Špecifikácia predmetu podnikateľskej činnosti realizovanej v rámci vedľajšieho predmetu činnosti v zriaďovacej listine príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15.
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo V. SKR 2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16.
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo VI. SKR 2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

17.
Doplnenie dokumentu - Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu, s účinnosťou od 1. 7. 2015
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

18.
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od III. rokovania MZ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

19.
Informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie električkových tratí (ústna informácia)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

20.
Informácia o návrhu na redukciu počtu mestských častí na území mesta Košice (ústna informácia)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

21.
Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za rok 2014
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

22.
Harmonogram riešenia statického parkovania organizácie mesta Košice – informácia
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

23.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24.
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

25.
Zmena preddavkovej organizácie na rozpočtovú organizáciu - Materská škola - Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

26.
Zverenie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Košice do správy Materskej školy - Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

27.
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice (parcela č. 3755/77 zapísaná na LV č. 965) do správy Základnej školy Starozagorská 8, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

28.
Prenájom nebytových priestorov v objekte zrušenej Základnej školy na Galaktickej ulici č. 9, Košice (malá telocvičňa a dve šatne) z dôvodu hodného osobitého zreteľa pre nájomcu Súkromná základná škola, Galaktická 9, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

29.
Dlhodobý prenájom pozemku v areáli ZŠ Slobody 1, KE Vladimírovi Janočkovi – Janočko Academy, Puškinova 1, 040 01 Košice za účelom výstavby športovo-tréningového komplexu Futbalovej akadémie Vladimíra Janočka – ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

30.
Rozšírenie prenajatých priestorov a prenájom celkových priestorov na dobu určitú 10 rokov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej Základnej školy Poľná 1 v Košickej Novej Vsi pre nájomcu Družstvo THESAN, Lomonosovova 14, KE
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

31.
Návrh na zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 108 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a prerokovanie protestu prokurátora
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

32.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zriadení Jazykovej školy, Nám. L. Novomeského 2, Košice ako súčasť Základnej školy, Nám. L. Novomeského 2, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

33.
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod plagátovacími plochami vo vlastníctve mestskej časti za 1 €/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.
Prenájom pozemkov pre Košickú Futbalovú Arénu a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom výstavby Košickej futbalovej arény
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.
Dlhodobý prenájom bývalého kina Úsmev a pozemkov na Kasárenskom nám. č. 1 v k. ú. Stredné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre občianske združenie CINEFIL za účelom prevádzkovania centra audiovizuálnej kultúry
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.
Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby uzamykateľných kontajnerovísk pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia parkovacích plôch pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.
Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - odňatie majetku určeného na vyradenie z nájmu, prenájom SVR* v k. ú. Grunt a schválenie výšky nájomného z dôvodov hodných osobit. zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.
Prenájom pozemkov v katastrálnom území Furča pre Mestskú časť Košice – Dargovských hrdinov za 1 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.
Podnájom nebytových priestorov v trakte C budovy Hlavná 70 v Košiciach pre Združenie vojnových poškodencov – invalidov na Slovensku a Lige proti osteoporóze – Slovensko za 1 € bez DPH/ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.
Návrh na opravu uznesenia MZ č. 66 zo dňa 9. februára 2015
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.
Odplatný prevod dopravnej stavby vo vlastníctve MČ Košice – Západ, Tr. SNP 39, Košice do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.
Bezodplatný prevod na Ondavskej ul. v Košiciach, od firmy eMeM s.r.o., Hlučínska 1, Bratislava do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.
Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Ing. V. V. v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.
Prevod pozemku registra C KN parc. č. 1640/27 v k. ú. Severné mesto pre JUDr. V. Ž. a Ing. T. Ž. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47.
Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Krásna pre L. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48.
Prevod pozemkov v k. ú. Čermeľ pre P. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49.
Prevod nehnuteľnosti – domu s prístavbou vrátane prípojky vody a pozemku v k. ú. Južné mesto na ulici Werferova 6 pre spoločnosť R – STANA s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50.
Prevod 2/3 spoluvlastníckeho podielu mesta Košice na nehnuteľnosti v k. ú. Skladná pre A. Š., rod. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Š. F. a manželku RNDr. D. F. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52.
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre MUDr. M. I. a RNDr. A. I., rod. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53.
Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre RNDr. D. K., CSc. a manželku D.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54.
Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre RNDr. D. K., CSc.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55.
Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Ing. A. F.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56.
Zverenie majetku mesta Košice do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57.
Zverenie pozemkov mesta Košice registra KN – E parc. č. 603/1 a 613/1 do správy Zoologickej záhrade Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58.
Odňatie pozemku v lokalite bývalého VŠA zo správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59.
p. Petruško, námestník primátora
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

60.
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

61.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Veľká Lodina pre K. I.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

62.
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu T. S. – NATEL v dome na ul. Alžbetina č. 32-34
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

63.
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Cumulus s.r.o. v dome na ul. Južná trieda č. 7
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

64.
Predaj nebytového priestoru pre vlastníka bytu MUDr. Š. N. na ul. Štefánikova č. 8
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

65.
Zmena uznesenia č. 126 zo dňa 27. 4. 2015 – Predaj nebytového priestoru pre nájomcu A-Z ISZA s.r.o. na ul. Sokolovská 21
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

66.
Interpelácie poslancov MZ

67.
Dopyty poslancov MZ

68.
Rôzne

69.
Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice


Kvôli veľkosti prílohy k bodom programu č. 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 21 je možné požadované materiály stiahnuť tu:
Bod č.5 , Bod č.6 , Bod č.7 , Bod č.8 , Bod č.9 , Bod č.10 a Bod č.21
Témy a výsledky:
Témy a výsledky (51,34 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-30 (54,754 kB)
Hlasovanie č.31-60 (53,848 kB)
Hlasovanie č.61-94 (58,379 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (12,68 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky