Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: II. rokovanie


09.02.2015
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

II. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
9. februára 2015 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1.
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od ustanovujúceho rokovania MZ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2.
Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.07.2014 do 31.12.2014
Predkladá: p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka

3.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta

4.
Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2015 – 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXV. rokovania MZ dňa 16.06.2014 z predchádzajúceho volebného obdobia a ustanovujúceho rokovania MZ v Košiciach zo dňa 08.12.2014
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

6.
Upozornenie prokurátora - návrh na zmenu § 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.
Upozornenie prokurátora - návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpad. vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.
Územný plán zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 656 zo dňa 17.06.2013 - Informácia o návrhoch na nové členenie mestských častí mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10.
Návrh na zmenu a rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. č. 5, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11.
Zmena v zložení orgánov združení, v neziskových organizáciách a v ďalších právnických osobách, v ktorých je mesto Košice zakladateľ alebo člen
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12.
Zmena štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice a zmena Stanov akciovej spoločnosti
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13.
Rozdelenie výkonu oprávnení Mesta Košice ako spoločníka alebo akcionára v obchodných spoločnostiach medzi primátora a námestníkov primátora
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

14.
Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15.
Návrh na zmenu Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16.
Návrh na udelenie Ceny mesta Košice - pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

17.
Voľba člena Mestskej rady v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

18.
Personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

19.
Návrh na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

20.
Návrh na zaradenie Jazykovej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice ako súčasť Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

21.
Odňatie časti nehnuteľného majetku mesta – budovy zrušenej Materskej školy Tatranská 10, Košice zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

22.
Prenájom pozemku v areáli Materskej školy Jenisejská 24, Košice pre Združenie rodičov pri Materskej škole Jenisejská 24, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

23.
Prenájom priestorov v objekte zrušenej Materskej školy Jegorovovo nám. č. 5, Košice pre Mgr. J. B., IČO: 47 852 119, Kurská 21, Košice (prevádzkovanie jaslí) ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

24.
Rozšírenie prenajatých priestorov v objekte zrušenej Materskej školy Tatranská 10, Košice pre nájomcu – Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

25.
Výstavba multifunkčného športového gymnastického centra pre deti a mládež na ZŠ Trebišovská 10 – súhlas na výstavbu a prenájom ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

26.
Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Základnej školy Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II č. 1, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

27.
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode zo XVII. rokovania MZ dňa 17.06.2013: Koncepcia statickej dopravy v meste Košice – návrh spoločnosti EEI s.r.o. Bratislava
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

28.
Zrušenie uznesení MZ v Košiciach č. 697 zo dňa 17.06.2013, č. 1038 zo dňa 16.06.2014 a č. 1106 zo dňa 08.09.2014 k prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29.
Usporiadanie vlastníckych vzťahov medzi A. R. a mestom Košice formou zámeny pozemkov v k. ú. Brody a Košická Nová Ves
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30.
Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a bezodplatný prevod pozemkov pre mesto Košice v k. ú. Nové Ťahanovce
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31.
Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a TH STAVBYT s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32.
Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33.
Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.
Zverenie pozemku a detského ihriska na ulici Kuzmányho č. 13 do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.
Zverenie stavby „Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice“ do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.
Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Národná trieda Košice, na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.
Zriadenie vecného bremena pre stavbu: Rekonštrukcia kanalizácie dvora Komenského, Letná, Park Angelinum, za jednorazovú fin. náhradu za trvalé zriadenie vecného bremena vo výške 1,- €, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.
Odplatný prevod dokončenej investície Verejného osvetlenia parkoviska pri splave na Jenisejskej ul., vo vlastníctve MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.
Odplatný prevod dokončených investícií parkovacích plôch na ul. Oštepovej, Košice vo vlastníctve MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.
Odplatný prevod dokončených investícií parkovacích plôch na ul. Krakovskej, Košice vo vlastníctve MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.
Odplatný prevod dokončenej investície - Parkovacie státia na Miškoveckej ul. v Košiciach, zrealizovanej v rámci riešenia statickej dopravy, vo vlastníctve MČ Košice – Juh, Smetanova 4, Košice do vlastníctva mesta Košice ...
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.
Odplatný prevod časti komunikácie, spevnenej plochy a parkoviska (SO 101-01, SO 102-01, SO 101-02b) – PANORAMA – do majetku mesta
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.
Odplatný prevod časti komunikácie, spevnenej plochy a parkoviska (SO 101-03, SO 101-01, SO 102-01) – PANORAMA – do majetku mesta
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.
Nájom majetku za symbolické nájomné z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.
Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Severné mesto priamym predajom
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.
Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Košické Hámre formou priameho predaja
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47.
Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj budovy (bývalej kotolne) a pozemku v k. ú. Jazero na Azovskej ulici č. 1/A
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48.
Prevod pozemku pod stavbou garáže v k. ú. Terasa pre Ing. A. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49.
Prevod nehnuteľností formou zámeny medzi mestom Košice v k. ú. Terasa a Ing. R. R. v k. ú. Pereš z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50.
Prevod pozemkov v k. ú. Poľov pre spoločnosť BIRENTAL, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Mgr. E. R., rod. V.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52.
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou sv. Gorazda a spoločníkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53.
Odpredaj majetku mesta Košice - elektrického nadzemného vzdušného vedenia, vrátane podperných bodov v úseku Haniska - Ľudvíkov dvor spoločnosti VSD, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť DAJAN SK, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť E-Cent, s.r.o.
Predkladá: Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť E-Cent, s.r.o.

56.
Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 1109 zo dňa 08.09.2014
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre L. M. a I. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre L. M. a I. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

58.
Prenájom pozemku na Nám. L. Novomeského v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Kulturistický oddiel VETERINARY BODYBUILDING CLUB KOŠICE za účelom realizácie a prevádzkovania fitness parku
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59.
Prenájom pozemkov v k. ú. Stredné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. za účelom realizácie protipovodňových opatrení na rieke Hornád
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

60.
Prenájom športovej haly a pozemku na Hviezdoslavovej ul. v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre GOOD ANGELS s.r.o. za účelom jej prevádzkovania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

61.
Predaj nebytového priestoru pre bea vukusic, s.r.o. v dome na Hlavnej ulici č. 18
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

62.
Zrušenie uznesenia MZ č. 871 zo dňa 16.12.2013 – Predaj nebytového priestoru v dome na ul. Podtatranského č. 2
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

63.
Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku, parc. č . 2954/7 k NP č.12-1, k NP č. 12-5, k NP č. 12-6 na Laboreckej 1
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

64.
Interpelácie poslancov MZ

65.
Dopyty poslancov MZ

66.
Rôzne

67.
Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice


Kvôli veľkosti prílohy k bodom programu č. 8 a 27 je možné požadované materiály stiahnuť tu:
Bod č.3Bod č.8 a Bod č.27
Témy a výsledky:
Témy a výsledky (57,514 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-30 (54,781 kB)
Hlasovanie č.31-60 (52,311 kB)
Hlasovanie č.61-90 (53,859 kB)
Hlasovanie č.91-106 (34,076 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (17,816 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky