Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: Ustanovujúce rokovanie


08.12.2014
Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

ustanovujúce rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
8. decembra 2014 (pondelok) od 8.30 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Slávnostná časť

1. Otvorenie
2. Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb primátora mesta
a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach

3. Zloženie sľubu primátora mesta Košice
4. Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach
5. Vystúpenie primátora mesta Košice

Prestávka

Pracovná časť

6.
Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho rokovania MZ

7.
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie

8.
Správa mandátovej komisie o overení mandátov primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach

9.
Návrh zmien VZN mesta Košice č.104 o dani za ubytovanie
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10.
Návrh zmien VZN mesta Košice č.131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11.
Návrh zmien VZN mesta Košice č.132 o miestnych daniach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12.
Návrh na zmenu Poriadku o náhradách poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach za výkon činností súvisiacich s výkonom poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach podľa predloženého návrhu
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13.
Voľba členov mestskej rady

14.
Zriadenie komisií MZ

15.
Voľba predsedov komisií MZ

16.
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
Predkladá: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mestaMUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice

Témy a výsledky:
Témy a výsledky (28,744 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-30 (55,801 kB)
Hlasovanie č.31-58 (50,525 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (14,756 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky